Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Sklenice

Polapen v pavoučích sítích,
polapen v pavučině lží.
Stát na okraji nebo se na lžičce vody utopit?

Plavit se na voru ze skořápky ořechu,
s plachtou z mýdlových bublin.
Přes vanu vody - tak nekonečnou -
jenž nedokážu popsat slovy.

Vykřiknout do dálky z okraje sklenice
hlasitěji než kdy dřív,
stejně mě nikdo neuslyší,
jak nicotně můj výkřik zní.

V záři reflektorů oslepen být a nevidět nic,
a být jen myš, kterou pozoruje banda krys.
Jak na zlatém podnose ležet čekajíc,
všichni však kolem mě vidí víc.

Dýchat zhluboka doufajíc
a přesto nedostává se vzduch do mých plic.
Jak smítko prachu tak nicotně poletujíc
v té sklenici zmatku, ticha a krys.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.