Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Pět dní

Pět dní je pryč,
jak mávnutím ruky.
Jen klidně křič,
neslyším zvuky.

Pět dní už uběhlo,
tak krásný to čas.
Štěstí jen přeběhlo,
láme se hlas.

Pět dní už zmizelo,
a přišel smutek.
Jen mě to mrzelo,
nějaký skutek.

Pět dní je za námi,
a další dny před sebou.
Bolí to, ty rány,
časem zmizí, s tebou.

Pět dní, těch pět dní,
tak krásných bylo.
Jak snění, jen snění,
mi to přišlo.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.