Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Kontakt

Přes lidský kontakt
nejede vlak.
Ach ano, je to tak
na duši mrak.

V tichu místnosti
bzukot hlav.
V zápalu nutnosti
nekonečný dav.

Ticho tak tíživé
zvyklané prázdnem.
Až nechutně živé,
spadlo na zem.

Chlad a zima
v prázdné místnosti.
Světlo a tma
v lidské lidskosti.

Sama a jediná
na všechen světabol.
Jedna jediná
žiji v koloběhu kol.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.