Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Ticho

Ticho tak hlučné,
prázdno jen zející.
Je to dané,
vlak dojel k poslední stanici.

Bez další zprávy,
z té dálky.
Čekám na popravy,
války.

Pochybnosti o sobě,
zaplavují hlavu.
Možná další osobě,
ukáží mou snahu.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.