Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Možná

Možná že jednou,
probudím se.
Možná že padnou,
slunečnice.

Možná že myšlenky,
vyblednou lehce.
Možná že vzpomínky,
působí křehce.

Možná že minulost,
změnit se nedá.
Možná že budoucnost,
zdá se být bledá.

A možné i nemožné,
v myšlenkách tančí.
Představy něžné,
i ty jednou skončí.

A možná jednou, jednou možná,
odklepnu svou cigaretu.
Možná má duše jednou pozná,
že stačí dojít ke světlu.

A možná se pletu,
ukažme světu.
A možná mám pravdu.
zemřu v rozletu.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.