THOUGHTS/MGA MUNI-MUNI

All Rights Reserved ©

Summary

Random thoughts in life.

Genre:
Poetry / Other
Author:
ambershen
Status:
Ongoing
Chapters:
28
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

IKLI NG BUHAY

ang dali pala talaga ng buhay. di mo akalain na ilang taon na palang patay ang isang tao.

sinearch ko lang naman dahil kaapelyido nito ang nasa comment section. naisip ko bigla, patay na kaya ang taong 'to? out of nowhere lang, sa lahat ng maiisip ko, yun ang pumasok... tapos namatay na pala talaga ito higit isang taon na. yung okay naman ang buhay mo, kasalukuyan kang bumubuo ng pamilya. masayahin ka lang namang tao. kung saan, parang kompleto na ang buhay mo ay saka ka naman kukunin nang walang may alam ng dahilan kung hindi Siya. Hindi kami magkaibigan pero maaalala mo talaga ang tao kung gaano ito kakengkoy dati.

I remember, nagtopic tungkol sa paninigarilyo ang propesora namin that time tapos nag-excuse siya at tawang-tawa kami ng kaibigan ko dahil feel namin lumabas siya dahil hindi makayanan ang topic. Nagdadala din siya ng condom sa wallet at sinasabihan ang girls na, "Gusto nyo ng candy?" Nung binuksan niya ang wallet, wala akong ideya ano yung nasa pitaka na pabiro niyang inaalok sa lahat. kung di ko lang nakita ang mga pinalobo nila sa loob ng klasrum. Nakakalungkot lang na

hindi mo alam, may mga tao palang wala na, at may mga tao na tinatanggap na lang yun sa paglipas ng taon at ipinagpapatuloy ang buhay kahit wala ka na sa litrato kundi nasa ala-ala na lang.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

TheIdleReader: I really enjoyed this story. I felt the author did a wonderful job depicting the feelings of a young girl, unfortunately mistaking abuse for love. I do wish it was longer but maybe this was the perfect length for such a story. It leaves you with just a close enough glimpse of Jo's life, without o...

Sarah: Made me cry so far. love it

Ellen: This book is awesome!

jogamaspearce: I thoroughly enjoyed this story and ended up finishing it in one day!! Thank you.

Annis David: I really appreciate a good plot also the way temperance stand-up for herself her mate is different than I thought

Val: Grâce a cette histoire, j'adore les ours maintenant! J'avais eu l'occasion de lire des histoires avec des ours mais sans jamais réussir a y accrocher, mais celle si j'ai adoré! Les protagonistes sont attachant à souhait et j'ai hâte de lire la suite des aventures des frangins!😁😁😁❤️❤️❤️👏🏾👏🏾👏🏾

maggiev8mv: Thoroughly enjoyed Cody and Janna's journey! Thank you for sharing. Now off to see what other tales you have to tell

maggiev8mv: I enjoyed book 1, book 2 freaking loved it. A tad predictable, but the writing style and storytelling skills made up for it. Thank you for sharing your story!!! Now Book 3!!

More Recommendations

2jlynn: Great story. Humor around every corner mixed in with some serious topics. Didn't put this story down... would love for a few more of the guys to find their ladies before this series ends.

By Terri: Really enjoyed this story! Good job!

mrsmek: This was a very nice story of reconnecting and struggling to commit.I really enjoyed the characters in this book. Looking forward to reading more of this authors stories.❤️❤️❤️❤️❤️

Maryke Le Roux: Awesome story thank you so much for the story

Sprinkle Moore: Juhhhhbbbbbbbbbbbb jjjjjjjj hhhbv c bhhhhh hhhhhhv hhhhjj

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.