THOUGHTS/MGA MUNI-MUNI

All Rights Reserved ©

Summary

Random thoughts in life.

Genre:
Poetry / Other
Author:
ambershen
Status:
Ongoing
Chapters:
28
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

IKLI NG BUHAY

ang dali pala talaga ng buhay. di mo akalain na ilang taon na palang patay ang isang tao.

sinearch ko lang naman dahil kaapelyido nito ang nasa comment section. naisip ko bigla, patay na kaya ang taong 'to? out of nowhere lang, sa lahat ng maiisip ko, yun ang pumasok... tapos namatay na pala talaga ito higit isang taon na. yung okay naman ang buhay mo, kasalukuyan kang bumubuo ng pamilya. masayahin ka lang namang tao. kung saan, parang kompleto na ang buhay mo ay saka ka naman kukunin nang walang may alam ng dahilan kung hindi Siya. Hindi kami magkaibigan pero maaalala mo talaga ang tao kung gaano ito kakengkoy dati.

I remember, nagtopic tungkol sa paninigarilyo ang propesora namin that time tapos nag-excuse siya at tawang-tawa kami ng kaibigan ko dahil feel namin lumabas siya dahil hindi makayanan ang topic. Nagdadala din siya ng condom sa wallet at sinasabihan ang girls na, "Gusto nyo ng candy?" Nung binuksan niya ang wallet, wala akong ideya ano yung nasa pitaka na pabiro niyang inaalok sa lahat. kung di ko lang nakita ang mga pinalobo nila sa loob ng klasrum. Nakakalungkot lang na

hindi mo alam, may mga tao palang wala na, at may mga tao na tinatanggap na lang yun sa paglipas ng taon at ipinagpapatuloy ang buhay kahit wala ka na sa litrato kundi nasa ala-ala na lang.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

funmiejekukor: It was so interesting

Carole Weir: Xavier and Raelin soulmates, loving, faithful and loyal to those they love, enjoying this book so mich, bring on the next installment please.

Naomi Beattie: I came across this book while scrolling through Facebook. I love it and look forward for the end

Rhonda McCartney: This seires of book had me laughing , crying can't wait to read Finding Jane Doe or is it out already let me know

Janine: Chapters to shortMaybe more of a story line and more romantically seance

PURPLE: I loved this! The ending was very unexpected but still very interesting. Well done!

Lipstickstxins🥵: It was a good story. Had a good plot and a nice ending. I liked it.

Darcie Ruchti: I’m really enjoying this book

More Recommendations

trishharper55: Really good book strong characters excellent plot lots of twist very exciting read

Dea: Couldnt stop until I finished reading the entire novel. You can broaden your audience by publishing your story on NovelStar Mobile App.

Jasmin: Can there be one more chapter where they have more kids plz like they have 2 more or 3 more kids

Roseanna Collins Call: Good book. Poor Jean can never get a break.

lisamariedent: Love this story great characters

Kellyan David: I really liked but it's not the ending I was hoping for. I really enjoy reading and the ending made it a bit real and not fiction because ppl do go through things like that. I'm happy they stuck together through it all

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.