s e n a n d i k a '

All Rights Reserved ©

2. Anxiety Disorder

satu kejadian yang teringin kuhindari,

satu waktu yang teringin kulewati,

kala hatiku runyam,

kala pikiran saling beradu,

kala keringatku menetes,

kala air mataku meleleh,

kala isak tangis tertahan tak termuntahkan,

kala batin mengasihani hidup,

kala nasib dilecehkan ketidakberuntungan,

kala lelah dibayar tamparan,

kala makian diterima dengan senang,

kala aku tak lagi sanggup.

bendunganku telah bobol,

dan aku menangis kepayahan.

jika kamu bertanya,

aku akan menjawab,

"begini rasanya diserang pikiran sendiri,"

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.