s e n a n d i k a '

All Rights Reserved ©

7. Jangan Tanya Aku!


Jangan tanyakan padaku!

Mengenai sebab musabab langit mengandung bintang-bintangnya,

Mengenai lebah yang merindukan pokok bunga,

Mengenai enigma dunia yang tak ada jawabnya.


Jangan tanyakan padaku!

Mengenai seberapa dalam lesung di pipi nya,

Mengenai sinar yang berpijar dari sepasang mata bola nya,

Mengenai sudut asimetris yang terbentuk,

Melengkung indah menyertai tawanya.


Jangan tanyakan padaku!

Jangan pinta aku tuk bayangkan!

Jangan,

Nanti ragaku lenyap ditelan ilusi.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.