Write a Review

Un poet cum altul nu mai e

All Rights Reserved ©

Unde ești?

Unde ești soare,

când inima mă doare?

Unde ești lună,

când stelele se adună?

Unde ești liniște,

când șoaptele început să miște?

Unde ești adevăr,

când iar s-a mușcat din măr?


Unde ești speranță

când hrana nu mai are importanță?

Unde ești timp

când mai trece încă un anotimp?

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.