Write a Review

Un poet cum altul nu mai e

All Rights Reserved ©

Octombrie

Odată cu tine,m-ai răcit și pe mine.

Octombrie de piatră,cu ce ți-am greșit ție?

De ce m-ai lăsat cu insomnie,

Și palatul ai făcut ruine?


Am preferat să ascult paharul,

Mai mereu mi-a oferit darul.

Puterea care bate dorul,

Picătura care umple golul.


Oh tu octombrie cu ochi verzi,

Ce am făcut ca să mă pierzi?

Că-ți plâng lipsa tu nu vezi?

Când inima mi-o mai așezi?

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.