Tiểu học tra - Tả Mộc Trà Trà Quân

All Rights Reserved ©

Summary

Hiện đại Tình hữu độc chung Thanh mai trúc mã Dốc lòng nhân sinh Vườn trường Ngọt văn Sủng văn Chủ thụ

Status:
Ongoing
Chapters:
59
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Văn án

CVH 58/59c

VIP2018-09-24 kết thúc

Văn chương tích phân: 110,824,872

Văn án

Thật sự rất ngọt QAQ cầu chọc, phòng trộm tỉ lệ trăm phần trăm.

Tiểu học tra hai mắt hồng hồng nhìn ngăn chặn phòng học môn đại học bá.

“Ngươi hút thuốc !”

Đại học bá không chút để ý mà nhướng mày.

“Ta thành tích hảo.”

Tiểu học tra đã bị bạo đánh, trong mắt tất cả đều là hơi nước, “Ngươi, ngươi buổi sáng trốn học !”

Đại học bá đưa tay kéo kéo chính mình áo, “Ta thành tích hảo.”

Tiểu học tra: QaQ

Nguyên lai thành tích hảo là có thể muốn làm gì thì làm a! Hâm mộ jng

Ngốc manh yêu quan tâm yêu học tập học tra vs bá đạo yêu đánh nhau yêu trốn học học bá

1. Siêu cấp ngọt, hư cấu vườn trường sủng văn!

2. Tác giả còn lại kết thúc văn hoặc là tân hố thỉnh chọc tác giả chuyên mục xem xét.

Tác giả tiếp theo bản hố: Kia liền ngày khác đi! by tả mộc trà trà quân không một lời hợp liền ngày khác!

Tag: Tình hữu độc chung thanh mai trúc mã dốc lòng nhân sinh vườn trường

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Âu Dương, Lâu Hoành ┃ phối hợp diễn: Đi quán cơm đoạt cơm trên đường ┃ cái khác: Vườn trường, ngọt văn, sủng văn

======================================================================

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Grace: Amazing book, this is my second time reading it!

Madiha Malik: A beautiful simple story

Ezzy Limon: I chose this rating because its a great book, i like how this book is well written. I hope the author continues the story

chiramelfamily: Its good to read

jedidiahkachenga: Awesome book! Kept me on my toes I couldn't have enough 🥰🥰🥰🖤

aputnam102004: This story is just Amazing I love it so much, I really can't wait to see Gideon tear Helen to shreds and save his beautiful erasthi (I don't even know if I spelled that right.) It's going to be nice seeing if those two have kids.

Serenity : I liked the book, unexpected ending, different, finished it in a day

Adelina Fernandez: Absolutely loved this story. It wasn’t what you’d expect. Most stories speak of model looking woman as the main female role but with this story Leila made it her own. Adore all her stories but have to say this one stands out the most for me. Appreciate her writing this story so much because she w...

More Recommendations

Mas Andi: Got me fired up and lusting for more, and more... My imagination runs wild. Every story was well written.

jamamausa: I couldn’t put it down. It drew me in and I had to finish. Wish I started it earlier in the evening!

wwwblessingperi: Loved everything about the book so far can't wait to recommend it to all my friends and family even enemies! That's how good and interesting the book is so far. Please update soon

Mary Schwartz: so so so so so so so so good-keep up the great work-can’t wait for the next chapter!!!!

Donna Marie Topley: I loved this book. Loved the story line.Loved the characters.

M_E_G_A_T_R_O_N: Nicely written, great writing style and fantastic story line. The characters are interesting, great character development and fascinating story all together. Keep up the good work.

About Us:

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.