Dị Thế Bạch Hâm - Diệc Tử Vô

All Rights Reserved ©

Summary

Sinh con Linh hồn thay đổi Chủng điền Chủ công Cổ đại Cường cường 1V1 Hoàn ~ 107c Phi V 2018-11-06 kết thúc Văn chương tích phân: 25,661,702 Đứng đắn văn án: Hiện đại người nửa mù chữ dọn gạch công chết sau đi một người nam nhân có thể sinh con cổ đại thế giới, bị dị thế gia người đưa cho tiểu thụ gia sản đồng dưỡng phu. Câu chuyện bối cảnh thiết lập tại Đông Nam vùng duyên hải, văn trung đặt ra tương đối bất đồng. Giai đoạn trước tiểu công còn là một tiểu hài tử, bàn tay vàng tác dụng không đại. Nhìn văn trước chú ý: Muốn nhìn sảng văn thỉnh trực tiếp điểm xoa rời đi đừng tìm tồn tại cảm Không tiếp thụ được nhân vật chính giai đoạn trước khó khăn thỉnh trực tiếp điểm xoa rời đi ① chủ công văn, tiểu công chỉ số thông minh không cao tư tưởng tương đối truyền thống ② cường cường, 1V1 ③ phi toàn dân BL Tag: Sinh con linh hồn thay đổi ảo tưởng không gian chủng điền văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Bạch Hâm ┃ phối hợp diễn: Trường Lưu Thủy ┃ cái khác: Chủng điền - sinh con - cổ đại - chủ công

Status:
Complete
Chapters:
108
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Văn án

Hoàn ~ 107c

Phi V 2018-11-06 kết thúc

Văn chương tích phân: 25,661,702

Đứng đắn văn án:

Hiện đại người nửa mù chữ dọn gạch công chết sau đi một người nam nhân có thể sinh con cổ đại thế giới, bị dị thế gia người đưa cho tiểu thụ gia sản đồng dưỡng phu. Câu chuyện bối cảnh thiết lập tại Đông Nam vùng duyên hải, văn trung đặt ra tương đối bất đồng. Giai đoạn trước tiểu công còn là một tiểu hài tử, bàn tay vàng tác dụng không đại.

Nhìn văn trước chú ý: Muốn nhìn sảng văn thỉnh trực tiếp điểm xoa rời đi đừng tìm tồn tại cảm

Không tiếp thụ được nhân vật chính giai đoạn trước khó khăn thỉnh trực tiếp điểm xoa rời đi

① chủ công văn, tiểu công chỉ số thông minh không cao tư tưởng tương đối truyền thống

② cường cường, 1V1

③ phi toàn dân BL

Tag: Sinh con linh hồn thay đổi ảo tưởng không gian chủng điền văn

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Bạch Hâm ┃ phối hợp diễn: Trường Lưu Thủy ┃ cái khác: Chủng điền - sinh con - cổ đại - chủ công


Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Kelly Ehll: Loving the characters and the plot. Could flow a little easier, but not bad by any means! Keep going!

Vivienne: I think this is a well wrote story so far. I see afew mistakes. But no one is perfect.

bigmama7297: The author did a great job. Very detailed kept the story very interesting so I didn't want to put it down.

Cera: I'm loving reading this I love the storyline it's quite exciting

Pari Saadi: The story was really interesting deferent from normal story. About women freedom, independence and respect.However the writing style constantly switch between pov style and third person story tellers. But still this point can not stop you from reading the story.The story start romantic erotic , ...

Melissa Robinson: All of it This is a very good story so far

More Recommendations

Tatiana: These books are amazing!!! their love story is exceptional. It is not the typical story of young people and innocent women without experience. So full of passion, dedication and desire. The author manages to get you fully into the story. Very well written. The characters are wonderful, I fell in ...

Gracie Arzola: I loved it just wish i could read it all thru here and not have to be running into trouble to read it.Thank you so very much and hope to read more interesting stories from you.

Laura: Lpve it i need to read it more its very good i wish i could read more stories

susan: Most of it is same till they all get mates then the war starts

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.