[Xuyên nhanh] 100 chiêu công lược nam thần - Ngã Si Tức Ngã Cuồng

All Rights Reserved ©

Chương 312: Sư tôn tại thượng (2)

“Sư phụ, ta đã trở về.”

Lâm Chiêu thẳng đến tiến phượng dực nghỉ ngơi cách gian đi, nhưng là cũng không có nhìn thấy phượng dực.

“A cửu, sư phụ đi đâu vậy?”

A cửu là vẫn luôn chiếu cố phượng dực khởi cư tiểu tiên.

“Thần tôn mới vừa bị thiên đế gọi đi rồi.”

Lâm Chiêu nghi hoặc, “Thiên đế? Thiên đế gọi sư phụ đi làm sao?”

A cửu ngược lại là lắc lắc đầu, phía sau ôn ngọc ngược lại là đạp tiến gian phòng như có điều suy nghĩ mở miệng, “Phải là cùng chu tước bộ tộc có quan .”

Lâm Chiêu nhíu mày, “Chu tước bộ tộc tại sao lại cùng sư phụ có quan ?”

Ôn ngọc bất đắc dĩ hít thở dài, “Chu tước bộ tộc có một cái tiểu công chúa, đại khái là có ý làm đem điều này tiểu công chúa hứa cấp sư phụ đi.”

Lâm Chiêu thân thể cứng đờ, “Cái gì? Sư phụ muốn kết hôn chu tước tộc công chúa?”

Ôn ngọc bất đắc dĩ vuốt tay, “Chuyện này tiên giới không vài cái người không biết, ngươi cũng biết tiên giới mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, kì thực sóng ngầm mãnh liệt, hơn nữa Ma giới hiện giờ cũng tại rục rịch ngóc đầu dậy, đại khái thiên đế là hy vọng lấy này đến làm cho cả tiên giới đoàn kết đứng lên đi.”

Lâm Chiêu có chút tức giận, “Kia cũng không tất yếu hy sinh sư phụ đi, sư phụ chính là thần tôn, liền tính bọn họ là chu tước bộ tộc, là tứ đại Thánh Thú bộ tộc, nhưng ta nhớ rõ sư phụ hiện tại hẳn là còn muốn so chu tước bộ tộc cao một chút đi.”

Ôn ngọc nhìn Lâm Chiêu liếc mắt một cái, “Lời này ngươi lén lút nói một chút cũng thì thôi, nếu là bị chu tước bộ tộc người nghe qua , ngươi lại đến hảo thụ .”

Lâm Chiêu nhíu mày, ngược lại là không chút nào để ý bộ dáng, “Như thế nào? Ta lại không có nói sai.”

“Sư phụ nguyên thân chính là Phượng Hoàng, tuy rằng chu tước bộ tộc là tứ đại Thánh Thú bộ tộc, nhưng bọn họ cũng không thể cùng sư phụ so sánh với.”

“Phượng Hoàng chính là trăm điểu chi vương, tuy rằng không thể thống trị làm bảo hộ Thánh Thú chu tước, nhưng chu tước cũng không thể thống lĩnh loài chim, chính là Thần Bảo Hộ.”

Ôn ngọc đối với Lâm Chiêu xuất này phản ứng giống như là dự kiến bên trong nhất dạng, dù sao người kia gặp được sư phụ sự tình, liền không có biện pháp hảo hảo tỉnh táo lại.

“Vậy theo ngươi nói như vậy, chu tước cùng Phượng Hoàng phải là cùng cấp mới đối.”

Lâm Chiêu nhìn ôn ngọc liếc mắt một cái, cũng là không có phản bác.

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là không thừa nhận cũng không được ôn ngọc nói là đúng.

Lâm Chiêu vung ra tay, “Không được, ta đi trước tìm sư phụ, ta ngược lại là muốn xem cái kia chu tước tộc tiểu công chúa lớn lên như thế nào, còn có thể xứng đôi sư phụ ta.”

Ôn ngọc còn không kịp ngăn cản, Lâm Chiêu tựa như thoát cương con ngựa hoang giống nhau, biến mất ở tại trước mắt.

Đối với cái này, ôn ngọc chính là bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“Đại sư huynh...”

A cửu nhìn Lâm Chiêu biến mất thanh âm đảo là có chút không biết làm sao bộ dáng.

Ôn ngọc quay đầu ôn nhuận cười, “Theo hắn đi thôi, các ngươi lại không phải không biết rằng hắn tính tình, dù sao có sư phụ tại, hắn cũng sẽ không nháo xuất cái gì yêu thiêu thân .”

Hy vọng Lâm Chiêu không như vậy xúc động đi.

A cửu hiểu rõ gật gật đầu, liền cũng không đi để ý .

——

Lâm Chiêu ra vân mặc cung, thẳng đến thiên đế nghị sự cung vũ mà đi, nhưng còn đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy phượng dực thân ảnh.

Một thân áo bào trắng, cả người tại trong đám người đều bị tản ra cô lãnh làm bất hòa khí tức.

Coi như một tới gần hắn liền sẽ kết thành băng giống nhau.

Một đôi môi mỏng nhếch thành một cái tuyến, coi như trời sinh không lộ vẻ gì giống nhau.

Mà ở phượng dực bên cạnh một thân đỏ tươi quần bào nữ nhân... Hẳn là chính là kia cái gì chu tước bộ tộc tiểu công chúa đi.

Liền tính cách xa như vậy, Lâm Chiêu liền có thể cảm giác được nàng cả người lộ ra cao ngạo, tự cho mình rất cao khí tức.

Giống như chính mình là trong đám người nhất chói mắt nhất kiêu ngạo vương giả nhất dạng.

Sách, nữ nhân này một chút cũng không xứng sư phụ.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.