[Xuyên nhanh] 100 chiêu công lược nam thần - Ngã Si Tức Ngã Cuồng

All Rights Reserved ©

Chương 51: Ngạo kiều thiếu gia thụ cùng phúc hắc Vương gia công (5)

“Nương! Vì cái gì liên ta cũng muốn đi theo đi?”

Lâm mẫu thật sự không thể gặp nhà mình nhi tử ngốc như vậy không chờ đợi.

Tiếp qua một tháng hắn đã có thể hai mươi tuổi , đổi làm người khác, sợ là nhi tử đều có thể đả tương du (đi ngang qua - xem náo nhiệt) .

Tiểu tử này, chính ở chỗ này tương tư đơn phương.

Nàng thật sự chưa thấy qua như vậy tiểu tử ngốc.

Lâm mẫu gõ một chút Lâm Chiêu đầu, “Như thế nào? Là lão nương ta thích nhân gia ngu gia cô nương?”

Lâm Chiêu nhu nhu bị đánh đầu, cũng là một bộ không tình nguyện bộ dáng.

“Đổi làm người khác, đã sớm thí điên thí điên chạy đến nhân gia cô nương trước mặt lấy lòng đi, ngươi khen ngược, thật vất vả có cơ hội, giống như là vi nương làm sai.”

Lâm Chiêu bĩu môi, nhưng bộ mặt đỏ bừng rõ ràng nhưng thấy.

“Là là là, nương làm như thế nào đều là đối ! Nhưng là, ta mới không cần đi.”

Lâm mẫu khóe miệng vừa kéo, “Kia đi a, vậy ngươi liền đi gả cho kia cái gì Tiêu Diêu vương đi, tỉnh ta ở bên cạnh cho ngươi thao nát tâm.”

Vừa nghe lời này, Lâm Chiêu tự nhiên là không muốn .

“Ta đi vẫn không được sao?”

Lâm mẫu cuối cùng lộ ra một chút vui mừng tươi cười.

Nhưng Lâm Chiêu né tránh ánh mắt, rõ ràng là căn bản còn không có chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn thậm chí cũng không biết, muốn dùng loại nào tư thái đi đối mặt ngu gia tiểu thư.

Câu nói đầu tiên nên nói cái gì, nàng còn nhớ mình hay không...

Vừa nghĩ tới ngu gia tiểu thư, Lâm Chiêu ánh mắt liền biến đến nhu hòa tình thâm, không coi ai ra gì cũng không tự biết.

Lâm mẫu nhìn nhi tử nhà mình cái dạng này, trong đầu lại hỉ vừa buồn.

Chỉ sợ kia ngu gia tiểu thư, lòng dạ nhi rất cao, căn bản chướng mắt nhi tử nhà mình.

Nàng cũng là gặp qua liếc mắt một cái cô nương kia , bộ dáng được cho khuynh quốc khuynh thành, chính là ngày thường có chút thanh lãnh, không yêu cùng người ngôn ngữ.

Cả người đều lộ ra ngạo khí, giống như thế gian người đều bị nàng dẫm tại dưới chân giống nhau.

Điều này làm cho Lâm mẫu cực kỳ khó chịu, nhưng nhi tử nhà mình thích, nàng lại có biện pháp nào?

Liền chỉ hy vọng, nhà mình nhi tử ngốc này cỗ thích nàng ba năm ngu đần, có thể đánh động cô nương kia đi.

“Hảo , nhanh chóng đổi thân khéo léo xiêm y, theo ta cùng đi ngu phủ.”

——

Lâm Chiêu cùng Lâm mẫu mới vừa đi tới ngu cửa nhà thời điểm, ngu lăng nguyệt cùng ngu phụ vừa mới xuất môn đến.

“Ngu lão gia, các ngươi đây là?”

Ngu lão gia vuốt một chút chòm râu, “Lâm phu nhân, nghĩ các ngươi nhanh đến , liền đi ra nhìn một cái.”

Nháy mắt Lâm mẫu liền đối với gia nhân này hảo cảm thăng không ít.

Lâm lão gia nhìn nhìn sắc trời, “Lâm phu nhân ngài xem, chúng ta thương lượng sự tình, mấy cái này tiểu bối cũng sáp không thượng nói, sợ là cũng hiểu được chúng ta không thú vị, không phải khiến cho lệnh lang cùng tiểu nữ, tùy ý dạo chơi.”

Lâm mẫu chân mày cau lại, này chính hợp nàng ý.

“Như thế rất tốt.”

Lâm mẫu khuỷu tay quải một chút nhi tử nhà mình, Lâm Chiêu bật người phục hồi lại tinh thần, “Ngu tiểu thư thỉnh.”

Lâm mẫu ý vị sâu sa nhìn thoáng qua nhi tử nhà mình, ánh mắt kia ý tứ hàm xúc, phá có loại chê cười ý tứ hàm xúc.

Ngu lăng nguyệt đối với Lâm mẫu hành lễ, “Lâm bá mẫu, Nguyệt nhi trước hết xin lỗi không tiếp được .”

Lâm mẫu gật gật đầu, ý bảo bọn họ rời đi.

Vì thế ngu lăng nguyệt cùng Lâm Chiêu, một trước một sau liền hướng trên đường cái đi đến.

Lâm mẫu nhìn thoáng qua, cảm thấy có so đo, mới theo ngu phụ vào sân.

“Tiểu thư, uyển hương các mới tới một đám son phấn bột nước, không phải chúng ta đi nhìn một cái?”

Dọc theo đường đi Lâm Chiêu một câu cũng không dám mở miệng, an tĩnh có chút đáng sợ, nha hoàn vừa lên tiếng, lại nháy mắt làm Lâm Chiêu cả người đều buộc chặt lên.

Ngu lăng nguyệt gật gật đầu, “Vậy trước tiên đi xem.”

Đây là Lâm Chiêu lần thứ hai như thế rõ ràng nghe được ngu lăng nguyệt thanh âm, như là sơn cốc hoàng oanh giống nhau tuyệt diệu, làm lòng người say.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.