[Xuyên nhanh] 100 chiêu công lược nam thần - Ngã Si Tức Ngã Cuồng

All Rights Reserved ©

Chương 583: Ta tại địa phủ tổng là bị đùa giỡn (1)

“Hoan nghênh tân nhân thượng vị.”

...

Ngay tại một khắc đồng hồ trước, Lâm Chiêu mới vừa tiếp nhận nguyên chủ thân thể thời điểm, một giây sau... Hắn sẽ chết .

Không sai, hắn chính là chết.

Sau đó hắn liền tới này đông nghìn nghịt ... Địa phủ.

Sau đó hắn liền mạc danh kỳ diệu liền từ một cái du hồn, thăng chức thành... Mạnh bà.

Hắn hiện ở trong lòng có một câu MMP, không biết có nên nói hay không.

Sau đó hiện tại, ở trước mặt hắn hai vị chính là Hắc Bạch Vô Thường, bên trái hai vị chính là đầu trâu mặt ngựa.

Nhưng là...

Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng ... Không quá nhất dạng.

“Này tân nhân, nên không là ngốc đi.”

Nói chuyện chính là Bạch Vô Thường, một thân màu trắng quan phục, khuôn mặt thanh tú, nếu không là quan mạo thượng vừa thấy phát tài, Lâm Chiêu thật sự thực khó tưởng tượng, hắn chính là Bạch Vô Thường.

Bạch Vô Thường làm như nghi hoặc tại Lâm Chiêu trước mắt quơ quơ.

“Đi , tiểu bạch. Hắn phải là không kịp phản ứng, hắn hiện tại dầu gì cũng là Mạnh bà, tổng là không thể tuyển cái ngốc tử .”

...

Lời của ngươi, giống như cũng hảo không đến ở đâu vậy.

Cái này vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bên người Bạch Vô Thường , chính là... Hắc Vô Thường .

Là , Lâm Chiêu đích xác không có kịp phản ứng.

Hắc Bạch Vô Thường... Giống như cùng đồn đãi kém nhiều lắm.

Bạch Vô Thường nghe được Hắc Vô Thường nói, cũng là phản ứng đi qua.

“Tân nhân, ngươi nên sẽ không suy nghĩ chúng ta vì cái gì không có trong truyền thuyết như vậy khủng bố?”

Lâm Chiêu ngược lại là thành thực gật gật đầu.

Bạch Vô Thường bất đắc dĩ mở miệng, “Còn không phải là vì kinh sợ những cái đó du hồn dã quỷ ? Ngươi cảm thấy, chúng ta hiện tại cái dạng này đi câu hồn, ai sẽ sợ?”

Lâm Chiêu lắc lắc đầu.

“Hơn nữa, một chút đều không phù hợp chúng ta ở nhân gian hình tượng.”

Ha hả... Nói đến hảo giống, trong truyền thuyết hình tượng cũng rất phù hợp tự đến.

Sau đó cùng nghe đồn một trời một vực không chỉ là Hắc Bạch Vô Thường, còn có bên trái hai vị... Đầu trâu mặt ngựa.

Không phải cái gọi là một cái đầu giống ngưu, một cái đầu giống mã...

Nếu không là bọn hắn tự giới thiệu, sợ là hắn căn bản không biết này lưỡng hàng chính là đầu trâu mặt ngựa.

Ngưu đầu đồng dạng bất đắc dĩ mở miệng, “Chúng ta cũng nhất dạng.”

... Hảo đi.

Nhưng là...

“Ta có thể hỏi một chuyện không?”

Bạch Vô Thường hứng thú bật người đến , “Vấn đề gì?”

“Mạnh bà... Không là nữ sao?”

Bạch Vô Thường nhìn Hắc Vô Thường liếc mắt một cái, sau đó cười khúc khích, “Ai nói Mạnh bà là nữ ?”

“Tuy rằng trước mấy nhâm Mạnh bà đích xác đều là nữ , nhưng không có nghĩa là sở hữu Mạnh bà đều là nữ .”

“Tiểu tân nhân, Mạnh bà chỉ là chúng ta địa phủ một cái chức nghiệp, gọi Mạnh bà liền không nhất định là nữ mới là Mạnh bà.”

“Nói về...”

“Ca, giống như tiền nhiệm tới nay Mạnh bà đích xác đều là nữ đi, tiểu tân nhân tựa hồ là người đàn ông đầu tiên nhậm chức Mạnh bà ?”

Bạch Vô Thường nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường sủng nịch mỉm cười, “Là, tiểu tân nhân đích thật là người đàn ông đầu tiên nhậm chức Mạnh bà.”

...

Hắn muốn hay không như vậy chàng đại vận?

“Đây là tân nhiệm Mạnh bà?”

Lâm Chiêu nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, là một cái một thân màu đen quan phục, mặt mang quỷ dị mặt nạ nam nhân.

Bạch Vô Thường tìm theo tiếng nhìn lại, bật người mở miệng, “Lục phán, sao ngươi lại tới đây?”

“Ta đến mang tân nhân đi gặp Diêm la vương.”

Lâm Chiêu dưới chân run lên, kỳ thật ta có thể chờ một lát lại đi.

“Tân nhân, đây là chúng ta địa phủ phán quan lục phán, sát tra tư. Chức trách chính là làm thiện giả được đến thiện báo, chuyện tốt được đến phát huy mạnh, sử ác giả đã bị nên được trừng phạt, cũng vì oan giả sửa lại án xử sai giải tội.”

Tuy rằng đội mặt nạ, nhưng là Lâm Chiêu hay là nghe đến tiếng cười của hắn, “Tân nhân, ngươi hảo, ta là lục phán.”

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.