[Xuyên nhanh] 100 chiêu công lược nam thần - Ngã Si Tức Ngã Cuồng

All Rights Reserved ©

Chương 610: Ta tại địa phủ tổng là bị đùa giỡn (28)

Nhìn đến Phạm Vô Cứu đuổi theo, Lâm Chiêu mới tùng một hơi.

Mà bên kia lục phán bọn họ cũng là một bộ đã sớm đoán được cảm giác, mới để cho Lâm Chiêu ý thức được cái gì.

“Lục phán, các ngươi có phải hay không cố ý ?”

Lâm Chiêu chính là theo bản năng đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khỏi miệng, bọn họ thậm chí đều không có giải vây, một bên chung quỳ liền trực tiếp chính mình bại lộ .

“Các ngươi xem đi, ta liền nói giấu không được tiểu chiêu .”

... Rõ ràng là ngươi chính mình bại lộ .

Bất quá lục phán ngược lại là cũng không có tại trực tiếp giấu diếm đi xuống, “Ân, ở trong này thích hợp nhất nói những lời này chính là a chiêu ngươi .”

“Chúng ta cùng tiểu hắc đi gần quá, tiểu bạch không nhất định sẽ tin tưởng chúng ta nói .”

Lâm Chiêu một bộ sớm chỉ biết bộ dáng, “Tính , chỉ cần tiểu bạch có thể cùng Hắc Vô Thường hòa hảo, trở lại trước kia bộ dáng, cũng coi như không có uổng phí tâm tư của ta .”

Tuy rằng hắn giống như cũng không có hoa cái gì tâm tư.

Còn lại ba người ngược lại là tán đồng gật gật đầu.

“Nếu không có gì sự , ta có phải hay không có thể đi về trước ?”

Lâm Chiêu mọi nơi nhìn nhìn, kỳ thật trừ hắn ra nhóm bốn, toàn bộ đại điện cũng không có biệt quỷ sai .

Cho nên, quả nhiên lục phán lại là lừa hắn .

Hắn còn tưởng rằng, còn có thể mượn cơ hội này nhìn thấy đêm ly đâu.

Lâm Chiêu liền cũng nhịn không được hít thở dài.

Lục phán phát hiện, ngược lại là nhịn không được trêu ghẹo khởi Lâm Chiêu đến, “Như thế nào? A chiêu là có muốn gặp quỷ sai?”

Tâm tư bỗng chốc bị đoán trúng Lâm Chiêu, ngược lại là có trong nháy mắt bối rối, “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu không người đến, ta liền trở về .”

Lục phán tại Lâm Chiêu xoay người trước, bỗng nhiên đứng lên mở miệng, “A chiêu, trước ngươi không phải nói muốn gặp Diêm La thiên tử sao?”

Lâm Chiêu nghi hoặc nhìn lục phán, “Ngươi nói là, Diêm La thiên tử cũng tới?”

Lục phán gật gật đầu, sau đó ánh mắt dừng ở Lâm Chiêu phía sau.

Lâm Chiêu nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, một giây sau, Lâm Chiêu liền nhìn đến một cái tại quen thuộc bất quá thân ảnh .

Nhưng là còn chưa tới kịp mở miệng nói cái gì, phía sau mấy người bỗng nhiên cùng kêu lên mở miệng, “Diêm La thiên tử.”

Lâm Chiêu ngẩn ra, tự là có chút không có kịp phản ứng.

“Các ngươi gọi hắn cái gì?”

Lục phán đi đến Lâm Chiêu bên người, chăm chú nhìn Lâm Chiêu mở miệng, “Hắn chính là thứ năm điện diêm vương, Diêm La thiên tử. Ngươi vẫn muốn thấy người.”

Lâm Chiêu vi trừng mắt nhìn chằm chằm người nọ, cũng là thật lâu không có phục hồi lại tinh thần.

Còn lại ba người, thấy thế liền nhất tề ly khai đại điện.

“Làm sao vậy? Không là muốn gặp ta sao?”

Như cũ là thanh âm quen thuộc, chính là... Hiện tại đứng ở trước mặt hắn cũng không phải lúc trước kia tên tiểu quỷ sai rồi.

Cũng thế, một tên tiểu quỷ kém làm sao có thể tại địa phủ tự do xuất nhập.

Một tên tiểu quỷ kém, làm sao có thể dẫn hắn đi hướng sinh đài.

Nguyên lai chỉ là bởi vì hắn chính là diêm vương.

Lâm Chiêu cười khổ hai tiếng, trong lòng khó hiểu thực khổ sở, chính là là thế nào khổ sở, hắn lại nói không rõ.

Không biết là bởi vì hắn giấu diếm chính mình thân phận của hắn, vẫn là hắn không là tiểu quỷ sai, hoặc là vẫn là biệt cái gì.

“Nguyên lai, ngươi chính là diêm vương a.”

Nói xong Lâm Chiêu đối với đêm ly cúi đầu, “Thập Điện Mạnh bà gặp qua điện hạ.”

Đêm ly nhíu mày, “Ngươi không tất yếu cường điệu thân phận của chúng ta.”

Lâm Chiêu làm bộ như không hề gì cười cười, “Ta không có, ta đích thật là Thập Điện Mạnh bà, ngươi cũng đích thật là ngũ điện Diêm la vương.”

Lâm Chiêu những lời này chẳng biết tại sao, càng là làm cho mình trong lòng vừa kéo vừa kéo đau, “Hiện tại tiểu bạch sự tình, đại khái đã giải quyết . Cũng gặp được Diêm la vương , kia thuộc hạ liền rời đi trước .”

Lâm Chiêu mới vừa nhấc chân, rồi lại ngừng lại, “Lại nói tiếp, cám ơn Diêm la vương trước giúp ta.”

“Cái này ân tình ta sẽ còn .”

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.