Lâm đệ đệ từ trời rớt xuống - Tựu Thử Biệt Quá Cựu Thì Quang

All Rights Reserved ©

Summary

Ngụy huynh đệ niên thượng (kém 8 tuổi) dưỡng thành ngọt sủng có thịt Sủng đệ cuồng ma công x yếu ớt nhuyễn nhu thụ Ngụy huynh đệ niên thượng (kém 8 tuổi) dưỡng thành ngọt sủng có thịt Sủng đệ cuồng ma công x yếu ớt nhuyễn nhu thụ

Status:
Complete
Chapters:
54
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Văn án

Hoàn ~ 53c

Ngụy huynh đệ niên thượng (kém 8 tuổi) dưỡng thành ngọt sủng có thịt

Sủng đệ cuồng ma công x yếu ớt nhuyễn nhu thụ

Giới thiệu vắn tắt

Lâm Trí Viễn bởi vì gia đình biến cố, tại nhi đồng thời kì khuyết thiếu gia nhân chiếu cố cùng quan ái, người người cũng khoe hắn hiểu chuyện, chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng hắn thiếu hụt một khối, về yêu, về đau. Đột nhiên có một ngày, một cái xinh đẹp đáng yêu hài tử thành đệ tử của hắn đệ, Lâm Trí Viễn lãnh đạm lạnh lùng tâm, chỉ một ngày đã bị đệ đệ ấm hóa (đệ đệ thủ đoạn thật là lợi hại), từ nay về sau, hắn biến thành triệt để sủng đệ cuồng ma.

Đệ đệ trưởng thành, Lâm Trí Viễn vẫn luôn áp lực tình cảm của mình, bất đắc dĩ đệ đệ ngây thơ vô tri, tổng là liêu ca ca, liêu đến Lâm Trí Viễn ngạnh nhuyễn, mềm nhũn ngạnh. Thẳng đến đệ đệ thân ca ca xuất hiện (trợ công), Lâm Trí Viễn rốt cục cũng không khống chế mình được nữa tình cảm, đem đệ đệ ăn luôn .

Bởi vì là dưỡng thành văn, tương đối chậm nhiệt, nóng vội đồng học có thể trực tiếp nhảy đến sau khi lớn lên này bộ phận, từ « đệ đệ sinh nhật » chương này: Bắt đầu nhìn.

Không vội đồng học từ đầu từ từ xem, mới có thể hiểu được Lâm Trí Viễn vì cái gì như vậy sủng đệ đệ, đệ đệ là nhiều đáng giá người yêu thương tiểu bảo bối.

Sống quá khổ hề hề chương 1, đệ đệ đã tới rồi, bắt đầu ngọt ngào hỗ sủng, hôm nay sẽ liên càng đến đệ đệ lớn lên.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Nobu: An odd duo, that you would never expect to be apart of the other's life.YOUR WRITING AMAZINGLOVE THE SNIPPETS OF THEIR PAST (so that readers can understand why the characters are the way they are. )10 out of 10 WOULD RECOMMEND

Sara Gomes: Xhdhlxhcjcjchxhdjfjf

Leia: I love this story and the message behind it. I struggle with my size everyday. So I REALLY clicked with this book. The love that her and Axel have is what I hope to have with my husband someday. Thanks for taking the time to write this book. Please don't stop writing. ❤

Cheyanne Patterson: I love the plot to this story. I cannot out it down

Jason Maabel: Amaaaaaazeeeballsss is all i can say honestly!! It takes a lot of work and thinking to write something like this. THUMBS UPPP

Crystal Boehme: So far this book is amazing i just wish there was more to read of it right now. Im a binge reader and lack patience. Haha

Tania Maderos: Loved it recomendable to everyone

Adima Khan: So good I love it. I keep reading more and more and I'm getting sucked into my imagination the more I read it. Love it.It's really sexy and unknowing what one another might do. Love your story keep up the good work 😉❤

briteeye28: Good story. Happy you showed females can be strong too.

More Recommendations

jeel189: Hands down one of best book of all time.🔥🔥🔥

Freja Maria Green: Good stort and I an hooked :) no need for 20 words . Try it and you will see

▪▪▪♡*•°koē°•*♡▪▪▪: I loved everything! Sure, the incest thing is wrong but, it made for a PERFECT story!

Lia Mendoza: I chose the rating because it was an excellent story

Donna Marie Topley: I loved this book. Loved the story line.Loved the characters.

tarrantbecky: This book was such a fun read! I couldn’t put it down!

About Us:

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.