Secreto del Alcalde

All Rights Reserved ©

Summary

Dare to fall in love with a sexy politician Isang malagim na trahedya ang naglapit kay Lindsay sa isang estrangherong hindi makabasag-pinggan, si Alexander Jesson Lopez. Naging self-proclaimed kuya niya ito at tagahatid-sundo mula boarding house hanggang sa kanyang eskuwelahan. Medyo may mali nga lang talaga siyang naririnig at hindi naman puwedeng hallucination lang ito. Tinatawag nila si kuya na "Mayor". Hindi lang ito ang kanyang kalbaryo dahil mukhang may malisya na sa socmed ang pagsasama nila. Mukhang nahawa yata siya sa malisyosong mundo kasi parang natamaan yata siya kay Kuya Mayor. ---++--- A novel inspired by the life of newly elected Mayor of Pasig City, Honorable Vico Sotto.

Genre:
Romance / Erotica
Author:
eleeyanna
Status:
Ongoing
Chapters:
13
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
18+

Prologue

Two years ago...

Lahat ng nasa paligid ni Alex ay nagmamadali sa loob ng maliwanag na emergency room kung saan ay nakasunod ang ilang mga nakaputing mga nurse sa nakaratay na pasyente sa stretcher. Halos tumalon na siya sa paglalakad sa sobrang kaba na nararamdaman.

Hawak na ng isang nurse na lalaki ang leeg ng babae, kaya kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi pa gaanong panatag ang kanyang loob dahil nasa bingit pa rin ng kamatayan ang babae. Wala siyang ibang inisip kundi ang sisihin ang sarili sa nangyari. Kung sana ay mas naging maagap siya noong mga oras na iyon ay hindi na niya sana naisugod sa ospital ang dalagang nawala sa sarili…

Nakahiligan na ni Alex ang pumasok sa CR ng mga babae tuwing gabi nang dahil sa mas malinis ito. Hindi naman siya pinakikialaman ng management ng bar na suki niya, ang Sepia Restobar, dahil sa kaibigan niya ang may-ari niyon.

Huling buga niya ng grape-flavored vape sa loob ng cubicle ay napansin niya na may isang babae na pumasok sa loob ng CR at isinarado ang pinto mula sa loob. Dahil sa huli na ang lahat para umalis doon ay minabuti na lang niya na manahimik at magpanggap na wala roon.

Pinakiramdaman ni Alex ang babae. Dinig niya ang paghikbi nito.

“Mamatay ka na! Wala kang kuwenta!” Halos panawan ng lakas ang binata sa nakita nang bigla nitong hampasin nang malakas ang salamin sanhi para mabasag ang ibabang parte nito. Nasilip ng binata ang repleksyon ng babae sa salamin. Maputi ito at balingkinitan ang katawan na may dalang leather bag na nakasukbit sa likod nito. ngunit ang suot nito’y hindi ideal na suot ng isang tipikal na babaeng tagabisita ng isang bar. Nakapaldang mahaba ito na kulay maroon at long sweater na dirty green. Ang buhok nito’y kulot at hanggang balikat lamang. Inulit pa nito ang mga katagang binitiwan at pumulot ng isang kapirasong bubog.

Alam na ng binata ang gagawin ng babae nang tumapat ulit ito sa salamin at binigla ang paghiwa sa leeg paitaas. Halos liparin ni Alex ang paglapit sa babae mula sa cubicle na pinagtataguan niya at agad na pinigilan ang mas lalong pagsugat nito sa sarili. Dinig niya ang pagkalunod ng babae mula sa sariling dugo na tumagas mula sa leeg nitong tila nabibilaukan sa dami ng lumalabas. Agad niya itong tinakpan ng kamay niya.

Nangilabot siya sa sarili nang maramdaman ang malakas na pag-agos at pagbulwak ng dugo mula rito at napamura nang malakas. Hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili kung hindi niya maililigtas ang babae. Hindi maaari.

Nang ilabas ni Alex ang sariling panyo na nasa likuran ng kanyang polo ay ginamit itong pangpigil sa dugo mula sa leeg ng babae at agad niyang binuhat palabas ng CR…

Sa sobrang lalim ng iniisip niya ay hindi niya namalayan na nasa harapan na pala niya ang matandang doktor na lalaki. “Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente?”

Umiling si Alex. “Ako po ang nakakita sa kanya sa CR. Hindi ko pa po nako-contact ang kamag-anak niya. Ano na pong lagay niya?”

“She really intended to kill herself. Mabuti na lang at isang ugat lang ang natamaan niya kaya naagapan agad. But she’s still in danger. Masyadong malalim ang hiwa na ginawa niya, but her vital signs are okay.”

Nakahinga siya nang maluwag at halos bumagsak na ang mga luha sa mga mata. “Thank you, Doc.” Binalikan ni Alex ang naiwang bag ng babae.

May nakita siyang isang android phone at binuksan ito nang walang kahirap-hirap. Nakita niya ang pangalan nito. Lindsay Lauren Soliman. Kinalkal niya ang cellphone nito at wala siyang nakitang mga contact number na para sa kamag-anak ng babae. Nakita lang niya ang pangalan na Rex at Alice, kaya agad niya itong tinawagan at ipinarating ang balita. Nang makarating ang dalawa ay siniguro na lang niya na maayos na ang kalagayan ni Lindsay at saka umalis.

Habang nasa kotse si Alex ay hindi niya maiwasan ang paghikbi. Totoo na natakot siya kanina. Iyon ang unang beses sa loob ng sampung taon na umiyak siya sa parehong dahilan. Naaalala niya ang namatay niyang ina sa babae. Ang kaibahan nga lang ngayon ay nailigtas niya ang estranghera, ngunit hindi niya kailanman maililigtas pang muli ang kanyang namayapang ina.

To be continued...

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

nini: Love it so much.very interesting and romantic

Isabella: I love the sensuality between the two main characters!

Holly Rickord: Definitely looking forward to the rest of the series...

BookwormBeauty: It was a good read. The plot and way the story was written is great. So much so, that it made it easy to mentally correct miss spelt words and the partially written words. A thrilling emotional adventure.

nayale: I read this story out of order, which is. something I would usually not do but the summary pulled me in. The stories development moved me to keep reading more and more. Following Wood and Iris's story had me in a rollercoaster of emotions and them just trying to survive in their own ways from t...

Ivonne Acosta: Hope to see a second book of her and her husband

Marjorie Zehnder-Wampler: I like this as the sequel for the Riders of Tyr! I like how you Incorporated the previous characters in the story, but they weren't imposing on the story of Rage and Iris. The whole time I kept calling Rage an idiot 😂😂😂. Only a few grammatical errors, a really good story for anyone wanting to rea...

More Recommendations

Ruby16: Too good. Loved it. 😍😍😍❤❤

SYED ULFAT: The story is really captivating, the plot is also good Njoyed the story 💖💖

Valentina : I love this story !@@

MowMow12345: I liked the most of the stories but I didn't love the second one with cousin. While it was very well written I just prefer when the males take initiative.

Loriel Singer Brown: I wish it was fully available on ink. But the two chapters I got to read kept my interest

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.