Hello, Mayor

All Rights Reserved ©

Summary

A drunken mess Shitty friends And a crazy encounter Pissing off the gay mayor was not a good idea

Genre:
Romance / Other
Author:
Awlryt
Status:
Ongoing
Chapters:
3
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

M A V E R I C K

"Bitcheees!"

Umalingawngaw ang matinis na boses ni Stacy habang papasok sa loob ng isang bar. She just got back from her trip to Europe when her friends invited her to a girl's night out. She could'nt be much happier as she was longing for some company other than her bodyguards following her wherever she goes.

The three girls sitting at a table in the corner of the bar rolled their eyes at each other knowingly.

"What a brat." Rebecca said as she sipped on her glass of martini.

"Wait for it, I bet she'll brag about that limited edition bag she posted on insta."

"From Daddy's pocket, for sure."

"Here she comes." Addison drawled. As if on cue, they slipped on a smile made out of synthetic polymers of high mollecular mass, nang malapit na ito sa pwesto nila.

"I missed you guys!" Stacy said at nakipagbeso sa mga kaibigan.

Unaware of what her so called friends were thinking about her, Stacy plastered on a sweet smile at the sight of the three. Naupo siya katabi ni Addison at inilibot ang paningin sa paligid. The place does'nt reach her expectations, but, well, she'll try to bear with it. It's a cheap place. Marami na silang napuntahan na bars and clubs but this does not come close with any of those.

Tinignan nila ang bag na nilapag nito sa table. Kahit na may tinatago silang inis para sa babae, hindi maitatago sa mukha nila ang pagkamangha at inggit para dito.

"So, how was Europe?"

"Wonderful, although I did not get to see much, I've only been to, uh, fifteen countries." Napangiwi si Rebecca sa sinabi ng babae. She's been saving up for a vacation in Italy but the bitch flew on a private plane the moment she decided she wanted to eat Russian Caviar.

"Sandz, I heard Mathew cheated on you? Sabi ko sayo, I don't like your standards when it comes to men." Stacy proudly said. Like she knew this would happen.

"Y-yeah, you're right." Sandy tried to smile but before it come out as a scowl she drank her vodka to cover it.

"And, you lost that contract with Evergreen condominiums?" In an attempt to put Stacy in her place, Addison asked.

"Im so glad I did, the owner's son tried to hit on me. God, he's so persistent!" She's a freelance interior designer, pero madalas nagtatrabaho siya para sa kanyang amang real estate broker.

"I don't like it here. Can we go somewhere else? My treat!" She tried for five minutes pero talagang hindi na niya matiis ang amoy ng sigarilyo at mga tao dito. Naiilang din siya sa pagtingin tingin sa kanya nung may edad ng lalaki sa tabing table nila.

Nagtinginan ang tatlo.

"Okay, whatever you want." Sandy said on gritted teeth. Kanina pa siya pikon na pikon sa babae. Nadagdagan iyon nung ininsulto nito ang mga nakadate niya. 'As if she's ever been in a relationship.'

"Great, I'll just freshen up then we'll go." Tumayo si Stacy at hinanap ang daan papunta sa restroom. Nahirapan pa siyang makapunta doon dahil siksikan sa loob ng bar.

"God, I hate her." Hindi na nila naitago ang inis na kanina pa kinimimkim sa sarili.

"Tinawagan mo na si Ben?" Tanong ni Sandy.

"Yep, pero hindi pwedeng kasama ang mga bodyguards niya kung gagawin natin to." Napatingin si Rebecca sa limang bodyguards na palinga linga sa labas ng bar. Hindi sila pinaygang pumasok ni Stacy sa loob pero alisto parin ang mga ito. Tumaas pa ang balahibo niya ng mapatingin ang isa sa kanya mula sa floor to ceiling glass wall.

"We'll convince her to get rid of 'em." Sumang ayon silang lahat.

Everything was going according to their plan. Inaasahan na nilang hindi magugugustuhan ni Stacy ang napiling lugar. Pag mag-aaya itong lumipat ng lugar dadalhin siya sa isang exclusive bar sa bayan ng San Antonio, a couple towns away from from where they are. Lalasingin siya at papainumin ng drugs pagkatapos ay dadalhin sa isang rest house. Doon naghihintay sila Ben at mga barkada nito. Pagsasamantalahan nila si Stacy, habang kiukuhanan ng video, post it in the internet and boom! The bitch is ruined.

Inulit ni Stacy ang paglagay ng lipstick sa labi niya. She combed her shoulder length beach waves with her hand to tame a few frizz. She's looking at her gorgeous self in the dirty mirror, hindi niya maiwasang mandiri. As expected, the comfort room was a mess it stinked too. Duh, what would you expect from a cheapass place.

Nag-ingat nalang siyang hindi mahawakan ang kahit saang parte ng banyo. Buti nalang palagi niyang dala ang hand sanitizer niya from Victoria's Secret.

"Let's go!" Excited na sabi niya sa mga kaibigan.

"Stace, to celebrate your return let's do something crazy tonight."

"But you should send your bodyguards away, they'll be such a kill joy." Pangungumbinsi ni Rebeccah.

"Well, I, they won't go unless it's Dad's order." Nakasimangot na sabi niya. She understands the necessity of having bodyguards. Governor ng lalawigan ang Mommy niya. She's the voice of the minority, hindi siya takot na banggain ang mga kapwa pulitikong gumagawa ng anumalya. Dahil doon marami siyang kaalitan, and there are those men who thinks that women are below them when it comes to political power.

"Kaya tatakas tayo!" Nag-aalangan man siya ay mas naanig ang excitement. Nagawa na rin naman niyang tumakas dati pero nasusundan parin siya kaagad kaya hindi na siya inulit. 'Well, I guess we'll wait until I get caught'.

"Okay, so kukunin ni Sandy yung kotse niya sa parking then the three of us will wait in the backdoor." Lumabas na si Sandy at silang tatlo naman ay nagtungo sa dancefloor para iligaw ang mata ng mga bodyguards. They would think that they're just dancing, pero nakalabas na sila sa backstage at naghihintay nalang para sa kaibigan.

Ilang minuto lang ang nakakalipas binabagtas na nila ang daan papunta sa kabilang bayan. They arrived in an exclusive bar, napangiti si Stacy ng pinasadahan niya ng tingin ang labas. Finally, something with class. Pagbaba niya sa kotse saktong isang magenta pink na sportscar ang humito beside Sandy's car.

Lumabas ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng black suit and tie. Parang galing lang sa business meeting. Katamtaman ang built ng katawan nito at sobrang amo ng mukha, more like effiminate. With his strides no one would mistake him for anything but an important person. 'He's handsome'.

Hanggang sa nakapasok sila sa loob ng bar hindi parin nilubayan ng mata niya ang lalaki. Napansin din niyang parang kilala ito ng mga tao dahil binabati nila ito na sinusuklian naman ng ngiti at kaway.

"Oh, Stacy's got a crush." Mapagbirong sabi ng kaibigan.

"Shut up, Becca." Kunwaring naiinis siya pero hindi naiwasang mapangiti.

"Lapitan mo kaya, malay mo type ka din." Inirapan niya si Addison at muling binalik ang tingin sa lalaki. Nakikipag-usap ito sa isang gwapong lalaki habang nakangiti. "What? You're Stacy Ambroise."

Lumakas ang loob niya. She's Stacy Antoinette Ambroise. Lahat makukuha niya. Lalo pa ngayong wala ang mga bodyguard niya, baka ito na ang pagkakataon niya para magkaroon ng boyfriend.

"Here, drink this." Tinanggap niya at ininom ang inuming inabot ng kaibigan.

Sandaling umalis ang kasama nitong lalaki at nagtungo sa restroom. 'I'll do it.' Nagcheer ang mga kaibigan niya nung tumayo siya para lapitan ang lalaki. She'll admit that she's a bit nervous.

"Hello, mister. I'm Stacy." Naupo siya sa bakanteng upuan katabi ng lalaki. Medyo nagulat ito pero kaagad ding nakabawi at ngumiti.

"Maverick Lazaro, can I help you with something?" Magalang itong nakangiti sa kanya. Nalunok niya ang laway dahil parang mas naging gwapo pa ito sa malapitan.

"Hey, handsome. Do you want to hang out with me sometimes? Like, uh, a date." She want to slap herself for being awkward. She's not usually like this, she swears. The man looked a bit shocked. She smiled in her head, no one can resist her charms. After a few seconds, the man started chukling for reasons not known to her.

"Sorry, dear. I prefer men." Malanding sabi pa nito bago natawa ulit.

"What?" Hindi makapaniwalang tanong niya.

"Sorry, just pick someone else." Nagkibit balikat ito at hindi na siya pinansin pa. Parang hangin nalang siya lalo na nung dumating na ulit ang kasama ni Maverick. Naiinis siyang bumalik sa table nilang magkakaibigan.

Kanina pa siya pinapanood ng tatlo, tuwang tuwa sila ng makitang parang talo ang babae. Of course, they knew that Maverick is gay. Stacy doesnt because she only cares about herself.

"Looks like it did'nt go well? Bakit?" Taning ni Addison na may panunuya.

"He's gay! I can't believe it. I'm Stacy Antoinette Ambroise!" It's the first time she genuinely liked a man pero bakla pa. She just can't believe it. Parang nasaktan ang ego niya kahit parang hindi naman dapat.

"That sportscar is his, do what you want to it." Napatingin si Stacy sa kotseng tinuro ng kaibigan. She's losing her inhibitions because of alcohol and the drug. That's why when she went out of the pub she made the odious decision of picking up a big rock and swinging it into the front glass of the expensive car.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

gracieleigh: Great story; I love how it was given. Good job writer! If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected]

nica2555: I think this book is essentially a must-read. This will stir some exciting new perceptions. I want to introduce to you the NovelStar app, the new platform for authors where you can publish your stories with great benefits. For more info, you can email our editors [email protected], [email protected]

nica2555: The hype around this book has been unquestionable and, admittedly, that made me eager to get my hands on it. I suggest you join NovelStar’s writing competition happening right now until the end of May. You can also publish your stories there. just email our editors [email protected], [email protected]

nica2555: Broken Luna is amazing and unique. I am so hooked on the characters. I love the plot and everything about this book. You did well! You can join in the NovelStar writing contest happening right now till the end of May with a theme Werewolf. You can also publish your stories in NovelStar, just emai...

lunasaintlaurent: This is amazing 😍 really looking forward to more short stories in the future in this series!

chell15: I found this book to be very enjoyable. The writing style is unique. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

Klaudia: Is there more to this? One chapter and it’s already got me haha

Deign Pen: Definitely going to re-read this book. If you have some great stories like this one, you can publish it on NovelStar.

Deign Pen: Eagerly waiting for release of next chapter.You can broaden your audience by publishing your story on NovelStar Mobile App.

More Recommendations

Deign Pen: Very Interesting. I suggest you join NovelStar’s writing competition this April.

Deign Pen: Seriously one of the most gorgeously written. If you have some great stories like this one, you can publish it on NovelStar.

Deign Pen: I have already been recommending this book to everyone I know. You can broaden your audience by publishing your story on NovelStar Mobile App.

Dea Spears: Looks promising. You can broaden your audience by publishing your story on NovelStar Mobile App.

Yzalex: I really love your story, it deserves a lot of audience. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star. Just submit your story to [email protected] or [email protected]

scionmama18: Gee whiz!! Things moved fast 😳 😁😁. Now he can tell his daughter he is going out....get laid and a workout!!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.