The Life I Yearn

All Rights Reserved ©

Summary

A vicious woman who will do everything just to protect every person she treasured.

Genre:
Romance / Drama
Author:
AriaNee
Status:
Ongoing
Chapters:
5
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Prologue

“You’re chasing Xenon?”

“I have reasons”

“I thought you’re crazy with that guy?”

“His engage with someone else mukhang arrange marriage”

“Arrange Marriage naman pala so may chance ka pa”

“Remember? His family, if kung desisyon iyon ng pamilya niya I have no choice but to concede they are one of the pillars, ayaw kung ilagay sa alanganin ang pamilya ko dahil sa kagagahan ko”

“Then why chase Xenon?” Tiningnan ko si Luther. Kanina pa kami nag uusap ni Ariz akala ko walang pakialam ito pero nakikinig naman pala.

I just smiled to them. Ayaw kong sabihin na tungkol ito sa biological Mom ko at sa Dad nila kaya hinabol habol ko si Xenon. My Mom died kasabay ng Dad nila Luther at Ariz ten years ago and that was a big scandal dahil ang akala nila Tito Lenard had an illicit relationship with my Mom at dahil daw nakipaghiwalay si Mom kay Tito kaya Tito killed my Mom.

Everyone believed in that story including my Dad and my twin brother pero ako hindi. I would never believe such thing dahil alam ko gaano kamahal ni Tito ang wife niya.

“Mapapagalitan ka na naman ng Dad mo pagnalaman niyang nagpunta ka dito?” Ariz said.

“Wala namang bago dun, he’s always mad at me whether I’m here or not, maybe because I look a lot like Mom, of course he believe that Mom cheated on him”

“Dad will never do that to him” I smiled on Luther. I agree.

Tito Lenard and my Dad we’re best of friends kaya nga lang nasira iyon dahil sa nangyari kaya pinagbabawalan ako na magpunta sa mga Grimalde at dahil matigas ang ulo ko I still went.

“Tama nga ang hinala ko nandito ka!” Napatingin ako sa kakambal ko. I gave him a blank expression.

“Blood..napadaan lang naman si Rozen” Bored na tiningnan ni Blood si Ariz, he ignored her.

“Its okay Ariz, mauna na ako, Luther” Luther just nodded on me, nilampasan ko na si Blood. I also ignored him.

“Hey!” Blood stopped, I look at him boredly.

“What?” He looks hurt and I don’t care.

“Bat ba ang tigas tigas ng ulo? That family is a murderer! They killed our Mom!” Napatingin ako kay Luther at Ariz, they both looked hurt dahil sa sinabi ng kakambal ko.

I look at Blood coldly.

“Do you have proof about it? Don’t spat nonsense and put it on your stupid bird brain they are not murderers, one day I’ll prove it to you!” I said icily. Iniwan ko si Blood, I hate my brother.

....

“You!!”

His looking at me with full of disappointments. I smirked. He didn’t even ask my side.

“Why did you that Rozen Vyrien!?”

I just look at my father coldly. So what?

“Red! Stop it!” Its my Stepmother, Cyan Allastre. When I turn 7 years old my father remarried and I think that’s the best thing he did so far.

“Wag mong kakampihan ang babaeng yan Cyan! Look what she did! What will people say on her!? Na pabaya siyang babae!?” His worried on his reputation again.

“Hindi mo ba naisip na biktima ditu si Rozen! Ano ba Red! You even didn’t ask my daughters’ side!” Nag aaway na naman sila ni Mama Cyan. For the past 12 years ako lang naman palagi ang pinag aawayan nila. Mama Cyan always on my side, she always tell me na I’m her first daughter at anak niya ako kahit pa hindi ako galing sa kanya.

Tumayo ako at napatingin silang dalawa sa akin.

“And where are you going? Rozen hindi pa tayo tapos!” Hindi ko pinansin ang ama ko at dumeretso na sa kwarto ko. Kaya lang naman ako nagtitiis sa bahay na tu dahil sa Mama ko at sa quadruplets kong kapatid.

“Ate are you okay?” Napangiti ako, nakaabang na sa kwartu ko si Crimson, Cerise, Scarlet at Flame.

“Yes” I hugged the for of them. I feel so emotional.

“Ate you’re not going anywhere naman di ba?” si Crimson. I just smiled.

“Why are you here?” Nagkatinginan silang apat.

“We just want to know Ate if you’re okay” si Scarlet.

“Ate all is well!” Nakangising sabi ni Flame. Kaka 11 palang nilang apat.

“Pwede na bang magpahinga si Ate?” Napatango naman ang apat at umalis na. Before they close the door on my room napasilip pa si Crim. Nginitian ko ito.

Napaisip ako sa mga nangyari kagabi. Those people tried to sell me to those perverted old man, they spiked my drinks buti na lang at nakatakas ako.

To that person who save me, thank you.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

reeg122008: Good book! I am really enjoying the storyline. I haven't been able to stop reading as I can't wait to see what happens next. Great job!

reeg122008: Good book! I am really enjoying the storyline. I haven't been able to stop reading as I can't wait to see what happens next. Great job!

Jody Cordell: This is quite the book....nice, sweet, nasty, intense, playful....I could go on and on.

reeg122008: Good book! I am really enjoying the storyline. I haven't been able to stop reading as I can't wait to see what happens next. Great job!

reeg122008: Good book! I am really enjoying the storyline. I haven't been able to stop reading as I can't wait to see what happens next. Great job!

Yzalex: I really love your story, it deserves a lot of audience. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star. Just submit your story to hardy@novelstar.top or joye@novelstar.top

nicolehensley0581: Good story but the ending should be she leaves and finds love elsewhere

More Recommendations

michelleblucas0915: It was very refreshing and different for me. . If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to hardy@novelstar.top or joye@novelstar.top

henslerA: Really love the plot and writing style of the book. Such an amazing story

Sara Millar: I am loving the story can you please tell me where I can find the full version of this please

Re: It doesn't fit well for the ending..their story just begun. 😱😱 but its already the end. 😥😥 anyhow, thing is a good thing.

Jennifer Leigh Anne Ciliska: Awesome read thank you for sharing your story with me

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.