The Life I Yearn

All Rights Reserved ©

Chapter 1 - Years Passed


No!

No!

They punched and kicked her! They even hit her a steel baseball bat! It hurts! She's beaten.

Stop! I'm pregnant! She's petrified when she saw blood on her thighs. No!

"Putang ina! Anong ginawa niyo?"

"Di ba ang sabi pahirapan? Fuck! Hindi sinabing buntis!"

Nanakit ang buong katawan niya and she's horrifiied ng makita ang dugo sa gitna ng legs niya.

My child! I'm Sorry! Mama is sorry.


Nagising siya. That nightmare again. Its been 8 years mula ng mangyari yun sa kanya. Hindi niya akalain na hindi siya titigilan ng mga taong yun. She was almost sold to perverted old man, nakaligtas siya ang akala niya titigilan na siya ng mga ito kaso five months after she was kidnapped, binugbog siya and she lost her child.

"Miss Rozen good morning" Napatingin siya kay Yana, her personal assistant.

"What time is it? Did you already close the Cafe?"

"Yes Miss Rozen, Miss Ariz called next week she will be visiting you" I nodded.

"By the way Miss Rozen, your family already found out that you didn't go abroad" She smirked. Its been 8 years at ngayon lang nila nalaman.

"Just let them wala din naman silang magagawa, hindi nila ako mahahanap"

Hindi nila maiisip na ang isang kagaya ko ay nasa taas na ng food chain.

"How's the company?"

"Miss the Smith Holdings and MV Empire wants to meet you"

Again?

"Until now?"

"Yes Miss, hindi po matanggap ng Smith Holdings na natalo sila sa bidding"

"Let them bark, mapapagod din sila"

"Miss the MV Empire is inviting you to join their annual Gala" Yana gave me an invitation. Black and Gold Masquerade ball.

"Should I attend Yana?"

"Yes Miss, its perfect time to show them whose the Queen"

"I don't want to be a queen Yana, Witch! Yes I want to be a pretty witch, mukhang hindi mapapagod ang pamilya ko sa kakahanap sa akin I guess its time to show myself to everyone"

"Then I'll prepare your dress Miss" Yana

I smiled evilly.


...


The conference room is so cold and chilly. Kahit ang huminga ay nakakatakot para sa mga General Managers na nandoon. Biglang nagpatawag ang CEO ng Red Allastre Group of Companies o mas kilalang RAGOC.

"Mr. Allastre the-"

"Can someone show me the proper reports?" Everyone stilled, lahat kasi sila hindi nakapaghanda sa meeting, it was an ambush.

"I'll give you two days, no mistakes or else start looking for another company"

Its been 3 years mula ng ipasa ng ama niya ang position ng pagka CEO sa kanya. He made the company more powerful and influential in just three years, trumiple ang value nito for the past three years.

His totally pissed ng malaman niya mula sa investigator na may lead na sila kung nasaan ang kakambal niya. Its been 8 years mula ng lumayas ito sa pamilya nila. For the past 8 years napaniwala sila na nag ibang bansa ito kaya ng malaman niya na she was just in the country his totally pissed.

He knows that the Grimalde's knew kung nasaan ang kakambal niya hindi lang siya makakuha ng ebidensya sa bagay na yun. Malaki ang kasalanan niya sa kakambal niya that's why his trying to reach her.

"Sir Ariz Grimalde is back in the country" Napatingin siya siya kay Gio his assistant.

She's back. He smiled. Finally.

"Where is she right now?"

"Dumeretso siya sa HQ ng kompanya nila" Napatango siya sa sinabi nito.

Alam niyang bibisitahin nito ang kapatid niya, Ariz will be the key para mahanap ang kapatid niya.

"Double the people around her make sure na alam natin ang lahat ng kilos niya"

"Copy Sir."

Rozen where are you?

Hanggang ngayon hindi siya kinikibo ng quadruplets na kapatid niya, they blame him on losing their big sisters. That night he went home, nasa dining table na silang lahat tahimik na kumakain.

"Blood anak mabuti't nandito ka na, c'mon eat" Its his Stepmother Cyan. His Father just nodded on him while the quardruplets didn't even look at him.

"I already have a lead kung nasaan si Rozen" Doon ko naagaw ang atensyon ng apat. He sit beside Flame.

"Really? That's a good news" Mama Cyan said.

"Where is she?"Si Papa

"Stop lying" Crimson said.

"No I'm not, I found out that she didn't left the country"

I saw the four stilled, napakunot ang noo ko. I smell something.

"Are you sure?" Scarlet asked. I saw how the four look at each other. There something going on, mukhang may alam ang apat kung nasaan ang Ate nila.

"Yes" I said confidently. Napayuko ang apat.

"By the way we need to attend the MV Gala, all of us we're invited mukhang isasabay nila ang announcement sa engagement ni Rouge Dela Vega at Jillian Mills"

"Hindi ba weird? Eight years ago girlfriend ito ng kakambal niya tapos ngayon yung isang kakambal ang nakatuluyan niya?" Flame asked.

"Its none of our business Flame" Crim said, nakibit balikat lang si Flame.

Tumambay muna siya sa may garden ng bahay nila, he needs fresh air. His been suffering insomnia mula ng mawala ang kakambal niya.

"Why wouldn't you let me talk to her!? She's my sister!"

Nagtago ako agad. Si Cerise.

"You already found her years ago but why?! I missed her already please I just want to see her" Cerise is already crying. Who is she talking to?

"ATE?!HELLO ATE!? HELLO ATE ROZEN!" She look at her phone.

I stilled, she talked to her.

Napaupo si Cerise.

"Stop crying, her friends are too loyal to her Ris, even him wouldn't tell me"

"Crim? Why? Bakit ginagawa niya ang mga bagay na tu? Galit din ba siya sa atin kasi hindi natin siya na protektahan?"

"No Crim, Ate has her reason. That man told me that time will come si Ate mismo ang magpapakita sa atin" Crim said,

"He loves you right? Bakit di niya masabi sayo kung nasaan si Ate?"

Umiling si Crimson.

"As I said her friends are too loyal to her or they are too scared to defy her"

Pumasok na sa loob ang dalawa.

Rozen's friends? The Grimalde's! Pero yung kausap ni Cerise sino yun? Alam niya ang galaw ng apat, Cerise didn't even contact those two Grimalde ibig sabihin may iba pang tumutulong kay Rozen.

Rozen where the hell are you?


_AriaNeeContinue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.