The Life I Yearn

All Rights Reserved ©

Chapter 3 - Gala Night

“Are you sure the CEO of Zenos Group will attend?” Xenon Smith asked.

“Yes boss! I got the copy of the program, I’ll email it to you right away”

Xenon read the emailed file. Naikuyom niya ang kamao niya, the CEO of Zenos Group didn’t even spared a time on him pero nung inimvite ito ng Monteverde, they even agreed easily. They will regret their decision on choosing the Monteverde, he’ll made sure of that.

...

Everyone is dress elegantly parang Oscar Awards, may red carpet. Everybody is wearing a mask kaya kahit pa may media hindi nila masyadong maaninag ang mga Businessman and woman na umattend sa Annual Gala ng Monteverde Clan.

Historical ang theme ng Gala for that year. Even though na naka mask ang lahat pag nakapasok ka na sa event hall they will announce what company are you representing kagaya ng mga Royal Ball sa England dati.

“Presenting the guests from Red Allastre Group of Companies!” Everyone clapped ng pumasok na ang Allastre Family.

“Presenting guests from Buenavida Incorporated”

Napasimangot si Jill ng dinala siya ng mga magulang niya sa isang private room, nakita niya doon ang pamilya ng mga Monteverde. Nandoon din ang ex niyang si Raige Dela Vega at ang fiancee kuno niya na si Rouge Dela Vega na kakambal nito.

Gusto niyag makasama ang mga friends niya. While Jill is irritated dumating na ang mga kaibigan niya.

“Jillian” She just nodded on Raige Dela Vega, lumabas na ito ng private room, mukhang jojoin na ito sa mga tao sa labas, mukhang walang plano na sumama sa pamilya niya. Hindi mapakali si Ariz, napapatingin ito sa kanya.

“Sana hindi ka nalang sumabay sa akin” I said. Napasimangot ito.

“Kinakabahan ako para sayo eh!”

“I don’t even feel anything, I’m just here to claim my award, my token of appreciation I heard I could make profit on it” I said.

“Luther! Pera na naman ang nasa isip ni Rozen!” She grinned.

“Stop that Rozen, you look like a witch with your smile”

“Oh really?” I grinned.

“As if your planning on cursing someone” Ariz.

“How did you know?”

“Rozen!”

Alexus and Faith are both waiting for them. Hindi naman sila sabay sabay pumasok. Alexus will represents the Vismont Family and Faith will represent the Milton Corporation, Luther and Ariz will represent the Grim Empire and I’ll will represent the Zenos Group.

“Presenting the guest from Milton Corporation”Ariz chuckled when she saw Faith rolled her eyes. Tama naman si Faith kanina masyadong dramatic ang entrance ng Gala, napapatingin ang lahat sayo.

“Presenting the guests from the Grim Empire and Grimalde Family” Dalawang envelope kasi ang pinakita nila Ariz at Luther kaya na emphasize masyado ang pamilya nila. Everyone was looking at the two. Kahit pa naka mask ang dalawa alam na ng mag nandoon na si Luther at Ariz ang mga iyon

“Presenting the CEO of Zenos Group” Napalingon ako sa nagbabasa, nakita kong nanlaki ang mata nito. What the hell! Everyone is looking at her now. They are whispering.

“Presenting the guest from Zenos Group” the emcee corrected but damage has been done. She's planning to be low key but now everyone will be curious about her.

"So babae ang CEO ng Zenos?"

"And I guess she look so beautiful"

"Look at that body, she look like an Enchantress

"This night will not end I need to make connection on Zenos"

"Zenos Group? They owned a lot of business right? From Real Estate Company to Investment Company"

"Is these the first time the CEO showed up?"

"What a powerful woman! she look so young and elegant"

"Saang pamilya kaya siya galing? Only the Monteverde made her come out"

Now everyone is talking about her. Hindi siya nilapitan nina Luther, Ariz at Alexus only Faith went on her. Mahahalata agad ng mga Allastre kung sino siya, nafefeel na nga niya ang tingin ng mga kapatid niya especially Blood Allastre, he is her twin brother they have connection kaya alam na niyang nakilala na siya nito.

"Yung family mo they look so curious"

"Let them" Sagot ko kay Faith. Biglang nanayo ang balahibo niya sa batok, someone is staring at her kulang na lang mabutas ang likod niya, she needs to find out kung sino iyon. Napatingin siya sa second floor, biglang kumabog ang dibdib niya.

She gulped from his built alam na niya kung sino ag lalakeng iyon, iniwas niya ang tingin dito. She need to avoid that man at all cost.


May dalawang babae na kanina pa nagmamasid kay Rozen.

"The bitch look so familiar"

"Yeah siguro masyadong common, halatang bitch ilang lalake kaya ang kinama niya para maabot ang posisyon niya?"

"Yeah right! A whore that why she looks so familiar, mukhang may mapaglalaruan na naman tayo Evon"

"Pwede ba Shane wag mo kong idamay sa kagagahan mo"

"Alam ko naman na mag eenjoy ka sa gagawin ko!"

"Akala ko ba si Ariz Grimalde ang target mo ngayon?"

"Pwede naman silang dalawa!" The two woman laughed evilly.


...


Hindi siya pwede magkamali that woman is her! That's Vyn! She's from Zenos Group. He smiled finally he found her. He found her woman and he'll do everything para makuha niya ito. He will never let her out ofhis sight again. I'll make sure Vyn na makilala mo kung ano ang kakayahan ng isang Raige Monteverde Dela Vega.


-AriaNee

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.