The Life I Yearn

All Rights Reserved ©

Chapter 4 - CEO of Zenos Group

Buti nalang talaga at nasa iisang table lang sila nina Ariz, Luther, Alexus and Faith. Si Faith lang ang kumakausap sa kanya nagkakatinginan lang sila nina Alexus, Ariz at Luther. Faith is teasing them para daw kaming mga sira.

“Ang tanga naman nung Emcee hindi na tuloy surprise kung magpapakilala ka mamaya na CEO ng Zenos!” reklamo ni Faith.

Nang pumasok na ang pamilya Monteverde the event started, una nilang prinesent ang history at achievements ng pamilya nila. Mr. Heindric Monteverde the Patriarch of the Family started the toast to honor their family.

Foods were served, as expected masasarap ang mga pagkain pero nawawalan siya nga gana, she doesn’t like the stares from the people around her.

Tinawag ko ang isa sa mga waiter, I asked for a tea and the waiter answered me politely that he’ll be back immediately. Bumalik naman ito agad, Jasmine Tea ang sinerve nito sa akin and I like it.

Napalingon ako kay Faith when I heard her gasped. But someone block me on seeing her their someone standing beside me, he didn’t even wore a mask.

Raige Dela Vega.

“Its been eight or nine years? Vyn” Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dahil may bakanteng upuan sa left side ko, umupo siya dito at humarap sa akin, we are literally attracting attention sa amin nakatingin ang lahat ng guest.

I gulped. If I will act na hindi ko siya kilala baka mapahiya ito ang daming tao but why would I care? Of course his my savior, kahit pa siguro na magsinungaling ako na hindi ko alam ang sinasabi niya baka ako lang ang mapahiya, I represent Zenos Group baka masira pa ang kompanya ko dahil lang sa lalakeng ito.

“Handsome Stranger” I whispered. He smiled, a mega watt smiled.

“Finally found you” What? Hinahanap niya ako? No way!

“Hoy Monteverde magkakilala kayo?” si Faith.

Nanlaki ang mata ko sa narinig, his a Monteverde? Ang alam niya galing ito sa Spanish Royal Blood line of Dela Vega's, hindi niya akalain na Monteverde din ito.

“Faith Milton? So you’re friends with my Vyn” Nakita kong napakunot ang noo ng mga kaibigan ibig sabihin ang lahat na sa mesa na kaharap namin.

“How did you know her?” Napatingin si Raige sa mga kaibigan ko, mukhang na realize nito na kilala ako ng mga taong kasama ko sa mesa.

“Grimalde, Milton and even the Vismont know you?” Para namang nainis ang tono ni Raige.

“They are my friends” Hindi ko alam kung bakit nag eexplain ako kay Raige. I don’t understand myself.

“Friends? Okay. Thanks for taking good care of my girl” Raige said. Nanlaki ang mata ng mga kaibigan ko, Luther and Alexus turned deadly.

“Your girl? Masyado ka yatang mabilis Dela Vega” Luther.

" I thought you’e a gentleman mas bagay sayo gentledog” Alexus.

Goodness. Magkakagulo pa yata ang mga gago.

“Stop, I don’t want to attract attention” I said coldly, sinamaan ng tingin ng dalawa si Raige. Bumalik ang tingin ni Raige sa akin.

“Can I talk to you privatel..later?” He asked. I nodded.

“But-” I signaled Ariz to shut up.

The awarding for the companies collaborated with Monteverde Clans are already starting. Medyo sumasakit ang ulo niya kay Raige, naka focus kasi ang atensyon nito sa kanya, his playing her fingers.

“Presenting this token of appreciation to the Zenos Group for choosing MV Empire to be their partner on their upcoming project, around of applause please. Acknowledging the presence of their CEO who will received the token of appreciation” Nakita niyang ngumiti si Raige ng tumayo siya.

“I should escort the CEO” he said at giniya siya nito sa stage, everyone is staring at them. Ang iba namangha ang iba naman full of jealousy ang tingin. Doon na confirm ng lahat na she really is the CEO of Zenos Group.

“Why is it Raige is escorting her? Magkakakilala sila?” Evon is gritting her teeth.

“I guess that woman seduce your man, you should let her know her place!”

’That bitch! Raige is mine!”

Alam ni Rozen na sa oras na magsalita na siya malalaman ng pamilya niya kung sino siya. Raige took the token from his sister Rein Dela Vega, napasimangot pa ang kapatid nito.

“Nahanap mo lang kinalimutan mo na ako”

“Rein wag mo kung ipahiya sa sister-in-law mo”

“Madapa ka sana” saad naman ng kapatid nito. Nag aaway sila sa stage at sa harap ko.

Nang tinanggap na niya ang Token, the emcee signaled that I should give my speech I nodded. This is it pero bago iyon hinarap niya muna si Raige.

“Mr. Raige Dela Vega I guess you should know that my full name is Rozen Zenos I was once called Rozen Vyrien Allastre thats why I told you to call me Vyn short for Vyrien” Nilampasan ko na ito, ayaw kong makita ang reaksyon niya. His a Monteverde for sure he knew what happened to Rozen Allastre years ago.

Huminga muna siya ng malalim. She look at the Allastre family who are staring at her intently, her sisters and mother tears are already flowing on their eyes but she didn’t feel anything. She felt empty.

“Good Evening everyone I am Rozen Zenos the owner and CEO of Zenos Group, Thank you for these MV Empire I appreciate the effort, I know that my company is in a good hands. Thank you" I just made s short message, I don't like seeing people na alam kong pang sarili lang ang mga iniisp nila. When I left the podium nilapitan ako ng Executives ng MV Empire including the Patriarch.

"I guess you knew my grandson Ms. Zenos" Nakangiting saad ni M. Heindric.

"I guess"

"You should deny him!" Mr. Monteverde grinned teasing his grandson.

"Granpa!" Nasa gilid ko na pala si Raige, his frowning.

"Oh someone is smitten, so I guess should you also start calling me Grandpa , How about it Ms. Zenos?" She just smiled to the old man.

After greeting everyone sabay silang bumaba ng stage ni Raige instead na bumalik sila sa upuan hinila siya ni Raige sa gilid and they entered a room. Bigla niyang tinanggal ang maskara ko,

"What should I call you? Rozen? Vyn? or Babe?"


She look at him coldly.


-AriaNeeContinue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.