Madly Smitten (Sweetest Vengeance Series #1)

All Rights Reserved ©

Summary

"If becoming his mistress is the only way to keep him, then I'm willing to take it!"-Aria Saavedra "Gusto ko siyang pabagsakin. Gusto ko siyang pagdusahin hanggang sa lumuhod siya pabalik sa'kin. Pero bakit ganun? Bakit ngayon eh parang ako yung hawak niya sa leeg at ayos lang iyon sa'kin?"-Raeden Madriaga

Genre:
Romance / Drama
Author:
elviyra
Status:
Ongoing
Chapters:
53
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prologue

"I'll fetch you out."

Kinuha ko ang pinagdugtong-dugtong na kumot at itinapon sa labas ng bintana. Tinanaw ko kung gaano kataas ang kinalalagyan ko mula sa ikalawang palapag ng aming mansyon.

Huminga ako nang malalim bago ibuhol ang dulo ng kumot sa tingting ng aking kama. Siniguro kong matibay ang kapit nito bago ako unti-unting lumapit sa nakabukas na sliding window.

Bago ko pa ito gawin, siniguro ko nang hacked ang CCTV sa alinmang sulok ng mansyon kaya walang takot akong bumaba sa unang palapag gamit lamang ang magkakarugtong na kumot.

"Magtanan na tayo."

Paulit-ulit kong naririnig sa utak ko ang boses ni Wesley. Hindi ko alam kung anong kahibangan ang pumasok sa kukote ko at gagawin ko ang bagay na 'to.

Nang halos maabot ko na ang sahig ay nakarinig ako ng malakas na pagkapunit. Huli na nang mapagtanto kong bumagsak na pala ako.

Iniinda man ang sakit ng puwet, ay pinilit kong tumayo upang tuluyang makatakas sa mansiyon. Ngunit hindi pa man ako nakalalayo ay isang mainit na palad ang kumulong sa aking braso.

"Sa'n ka pupunta?"

Nanlamig ako nang makita ang mukha ng lalaking kinaiinisan ko.

"Let me go!"

"I'll let you go, pero sabihin mo muna sa'kin kung sa'n ang punta mo," kalmado ngunit bakas ang diin sa kanyang boses.

"Wala kang pake!"

"Anong nangyari? Bakit andami mong missed calls sa'kin- aw!"

Kinagat ko ang kamay niya dahilan para makawala ako sa kanya.

You're doing it right. Follow me.

I graced my way to the garden. Dinig na dinig ang bawat paghalik ng takong ko sa sementadong daan.

"Stop following me!"

Isang sigaw ang pinakawalan ko nang nasa gate na ako ng mansiyon. Laking pasalamat ko at tumalab yata ang gamot na inihalo ko sa kape ng gwardya kaya ngayon ay mahimbing ang pagkakatulog niya.

Lumingon ako at nakita ang pagsunod ni Raeden ngunit huli na dahil may tumigil na Tucson sa harap ko.

Dali-dali akong sumakay at isinuot ang seat belt. Naramdaman ko ang paninitig ng katabi ko kaya tinitigan ko siya pabalik.

"Asan ang mga gamit mo?"

"Wala. Bibili nalang ako. Nasundan ako ni Raeden."

Tumango lamang siya at hinawakan ang kamay ko.

Mabilis ang pagpapatakbo niya nang kotse kaya naman sa isang malakas na preno ay kamuntik nang sumubsob ang mukha ko.

May humarang na pulang big bike sa daan. Laglag ang panga ko nang mapagtanto kung sino ang taong iyon.

Nagkatinginan kami ni Wesley. Nanlaki ang mata ko nang katukin ni Raeden ang bintana ng kotse. Nung una ay mahina ngunit palakas iyon nang palakas.

"Haharapin ko siya."

Umambang lalabas si Wesley na nag-aapoy na rin sa galit, ngunit pinigilan ko siya.

"Ako na ang haharap," marahang sabi ko sakanya.

Isang malakas na tulak sa bintana ay napaatras si Raeden, ngunit hindi niya man lang iniinda iyon.

"Ano bang problema mo?!"

"Iuuwi kita sainyo."

Hinila niya ang kamay ko ngunit tinabig ko iyon.

"No! Hindi ako sasama sa'yo. Umuwi ka mag-isa mo-"

Nagulat ako nang bigla na lamang sumulpot si Wesley at sinuntok si Raeden.

"Wes!"

"'Wag kang makialam dito!" sigaw ni Wesley sabay duro kay Raeden. Tumawa lang ito at saka pinunasan ang labing may bahid ng dugo.

Hinila ko si Wesley para awatin ngunit napabitaw ako ng hawak sakanya at nawalan ng lakas nang makita ang pagbunot ni Raeden ng baril galing sa kanyang bulsa.

"Lulubayan mo siya, o pasasabugin ko 'yang bungo mo?"

Ngayon ko lang nakita si Raeden na ganito. Kung kanina ay pinepeke ko ang takot ko sakanya, ngayon naman ay parang hinigop ang natitira kong tapang.

Kita ko ang pagkatuod ni Wesley habang tinitignan ang baril na nakatutok sakanya. Iyon ang pagkakataon ni Raeden para hilahin ako.

Maging sa paghila niya sakin palayo kay Wesley ay naroon parin ang tutol ng baril nito. Sa takot na baka mapigtas ang iniingatang pasensya ay pindutin niya ang gatilyo, hindi na ako nanlaban at nagpatianod na lamang.

Pinaangkas niya ako sa motor. Hindi na ako umalma nang hilahin niya ang mga kamay ko para lang kumapit sakanya.

Hindi ko alam kung pa'no kami nakaalis doon, basta ang alam ko, gumaan ang pakiramdam ko dahil tagumpay ang plano.

Tumunog ang cellphone niya sinagot niya iyon kahit pa nagmamaneho. Kinabahan ako nang makitang si Papa ang tumatawag.

"Hello, Sir-"

Kamuntik kaming ma-out-balance nang agawin ko sakanya ang cellphone niya. Napamura siya sa gulat.

"Dad, help! Kinidnap niya ako!"

Pikit-mata kong sinabi iyon labag man sa loob ko.

Sorry. Parte ito ng plano.

You may hate me for this, but I'd hate myself more if I won't do this.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Mqrylou Salguero: I like the story. It is simple yet interesting. No so much complicated.

Murline: Hope she dont get disoppointed

gatitorajbhandari: Afjktfvji gsankgcbm gfsjkk

Cj Tukana: Woah...had a feeling she wanted Roman....

Elizabeth Godwin: Ok book not completely great but good. I hope Dryden and Willow deside what they want in life and he is an idiot for wanting to choose another Luna a complete idiot.

Aida Severa Pacis-Rigor: Its nice and addictive to read

More Recommendations

carmenvansittert: Not perfectly written, but I am really enjoying this series. Cannot wait to see what happens next

Yolanda: It's good just confused that they could feel something for each other on a single day it's very funny but I hope they fall deep deep I love

Deign Pen: This book is EXQUISITE. I suggest you join NovelStar’s writing competition this April.

Darlene Erin Grinstead: This book is amazing she will have to choose her mate Dr.Guy or SEXY ALPHA it is up to her yet a third possibility could be written in as she hasn't met her distend mate

Dey: The author has their own type of writing style I personally like it. there are hardly any grammar mistakes which makes it easy to read to.

Sara Millar: I am loving the story can you please tell me where I can find the full version of this please

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.