What Is Love

All Rights Reserved ©

Summary

Two strangers who have a long history with eachother, meet in a site called Discord, they were just supposed to befriend eachother, but what they got in return is much more interesting. Memories that were hidden away by time shall be remembered. The happiness and pain shall resurface. Challenges will be faced. One question remains unanswered. [credits to: Ethereal_Solare for the cover]

Genre:
Romance
Author:
Just call me A
Status:
Ongoing
Chapters:
11
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prologue

Tumingin ang lalaki sa babae at yinakap siya ng mahigpit. Parehas nilang pinipigil ang pagtulo ng luha nila.

Nasa tapat sila ng isang café, mabuti nalang at unti lang ang nakakapansin sa kanila.

Humihikbi ang babae “Hanggang dito nalang ba tayo?” Di siya makatingin sa lalaki. Tumango lamang ang kasama niya “Bakit?! Napakalayo na ng narating natin! Tapos ngayon pa tayo susuko?!” Sigaw niya at patuloy na umiyak

Kusang naglakad palapit sa kanya ang lalaki pero pinigilan niya lang ang sarili niya. Hindi siya pwedeng magpa-apekto. Mahihirapan siyang lumayo sa kanya kung ganoon.

“Hindi ko na kaya...” Inamin ng lalaki “Sorry.... Suko na ako...” Naiinis siya sa sarili niya, dahil siya ang dahilan kung bakit nasasaktan ang babaeng pinakamamahal niya ngayon, pero wala siyang magagawa, ito na lang ang kaya niyang gawin bago mas lalo pa silang masasaktan.

“Kaya kitang ipaglaban, basta nandiyan ka lang sa tabi ko... Wala akong pakialam kung masaktan pa ako, basta ’wag mo akong iwanan” Mahinang sinabi ng babae, parang dinurog ang puso ng lakaki nang marinig ito mula sa kanya

Tinignan ng lalaki ang babae “Buo na ang desisyon ko. Titira na rin ako sa ibang bansa para hindi mo ako mahanap. Kailangan natin itigil ’to.” Huminga siya ng malalim “Paalam” Sabi niya bago tumalikod sa babae at lumakad ng palayo

Unti-unting sumakit ang puso ng babae habang prinoproseso ang nangyari. Lahat ng pinaghirapan nila, sinayang. Lahat, binigay niya para lang hindi masira ang kung anong meron sila. Lahat, nawala na.

“Magkikita rin tayo muli, at sa oras na iyon, hindi ako susuko, pangako ’yan” Bulong ng lalaki

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Viet neighbor : Short but content packed with intense plot

katie Ganzel: I love love loved it!!!!

Samantha: A definite great read!!! Can't wait for the next update!!!!!!!!

SHAL: This book had me happy and laughing and all. It was well written and I completely understood the position of the characters,

Neferua: It was a good mixture of crime and romance..an enjoyable read..thanks for your hard work..looking forward to reading more of your works..

Vivian: Wow very interesting and I love it _Good job author

Katherine Sudario: I love the happy ending!

More Recommendations

judithsmitherman: I’m anxiously awaiting more chapters for this book I love it

Jennifer: I love the characters of this book so far! Character continuity is important to me and all of them are true to themselves. This is a real love story, and hot! I especially like the realness attributed to each secondary character, flaws and all. I am sold on this book.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.