Toxic

All Rights Reserved Β©

Summary

Hinahanap ni Pierce ang nawawala niyang kapatid. Habang naghahanap siya ay nakilala niya si Raine, isang estudyante kung saan niya hinahanap ang babaeng makakapag turo sa kanya kung nasaan ang nawawalang kapatid. She was a hindrance for his plan, not until he fell inlove with Raine. But destiny played it well. Sino ba talaga si Raine? Anong relasyon nito sa kanya? Girlfriend o kapatid?

Genre:
Romance / Mystery
Author:
airadaunts
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Teaser

"Mine." he whispered.

His tongue come in contact with mine and I just stood frozen in my place as his tongue seek entrance. I feel his teeth scrap my lower lip that makes me gasp, with that he trust his tongue with mine and twirl it inside mine.

"Uhmm." I moaned when I feel his wet tongue on mine. I have no experience in kissing so I just let him do what he wanted to do. His hand cup my cheeks to deepened our kiss, later on as I learned how to response his kisses so I tries to copy him and open my tongue.

"Damn!" he hissed when I grasped a handful of his hair and push him a little as I catch my breathe. The kiss almost takes my breathe away. Hinayaan niya kong maka hinga pero nanatili pa rin ang lapit namin sa isa't-isa. Ilang segundo lang ang binigay sakin nito bago ako inatake ng halik ulit.

He used his right hand to deepened our kisses while his left hand travel down my body, he felt his hand went inside her shirt hanggang sa mahawakan nito ang lock ng bra niya. In just one move he skillfully unlock it and it awakens something in her body. Her body was in full heat. Ramdam niya ang nag iinit niyang katawan lalo na ang nasa gitnang bahagi ng hita niya ngayon pa na ramdam na ramdam niya sa kinauupuan ang epekto niya dito.

"Pierce." she incoherently utters as his tongue travel down her neck, his licking her neck and sucking it. Ramdam niya ang kirot sa tuwing sumisipsip ito pero mas lamang parin ang sarap na nararamdaman niya. She felt his tongue move on her collar bone. She dug her nails on his arms, kumukuha ng suporta dahil nanlalambot na ang katawan niya sa ginagawa nito sa kanya.

Ramdam na ramdam niya ang mainit na dila nito habang dumidila. His tongue went down and it moves on her cleavage, tracing it with his tongue.

"Ahhh." her hands went up and grab a fistful of his hair, nakikiliti siya sa dila nitong nagtataas-baba sa pagitan ng mayayaman niyang dibdib. Nakatingala ito at tinitingnan ang reaksyon niya habang ginagawa iyon.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

ThousandReads: Funny and riveting. I've caught myself chuckling a few times over Angela's/Bobbie's witty comebacks.And speaking of comebacks, Bobbie and Mason's jumping over the humps (get that, tree!) - falling in love again, getting married, creating a family via surrogacy - is a nod to the resilience of the ...

Big Mama: Am I the only one who wishes King of the Castle exists as a standalone?This is a nice work - King of the Castle scenes remind me Maya Banks work and I looooove Maya Banks.It's well written and main characters are solid 7/10. Have nothing negative to say.One comment tho: a nice editor and your wor...

Francesca: ME ENCANTOOOOOOOOOO COMPLETAMENTE!MUCHAS GRACIAS POR TU HISTORIA πŸ•―πŸ€πŸ‡΅πŸ‡ͺ

maryamkhawar786: Absolute best

Jamie Lee: Oh my the twists and turns are killing me I'm definitely pulling another all nighter to see what happens next

briyith: La historia es interesante me gusta como se estΓ‘ desarrollando

Jamie Lee: So my sleeping schedule is completely messed up from not wanting to put my phone down the story just keeps getting better and better

Jamie Lee: I'm so excited I can't wait to see who all the fated mates are and what role the cubs will be playing for the future of the super natural.

Brittney: Ohhhh, this soooo good. I’m loving this book

More Recommendations

M Jim Jung πŸ’‹: Me gusto que Jimin sea el alfa y Jungkook el omega me gusta asi πŸ‘».Aunque no voy a negar que me acostumbre a ver a Jungkook como el alfa y a jimin como omega pero de las 2 formas me gusta. Por cierto linda historia. - M jim jung le da 5 estrellas 🌟 πŸ’‹

scarbrough71: πŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œ

kelleybarnett1963: Absolutely love these books. Can't wait to read the next one.

Raven: I love troy to the moon and back on how he loves and treasure Lucy, thank you so much Laura for this wonderful novel..good luck and more inspirations for you..god bless

Jamie Lee: The story just keeps getting more interested and more interested and more intense and more intense

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.