Language of Flowers

All Rights Reserved ©

Summary

Sequel inside || This story would make you realize how fun to be alive. Copyright © All Rights Reserved. Language Of Flowers [Completed] Warning: BOY X BOY content & RATED-R

Genre:
Romance / Drama
Author:
miaowi
Status:
Complete
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Introduction

"I know life was never meant to be easy... but I never thought it would be this hard." —Kale Castro

Sunflowers means adoration

Daisy means innocence

Jasmine means grace

Cosmos means peaceful

Orchid means delicate beauty

"Oh? Anong binabasa mo?"

Ngumiti ako dito at pinakita ang cover ng libro.

"Language of Flowers?" Tumango ako at binalik muli ang tingin ko sa binabasa.

"Sounds interesting. Mabuti naman at hindi ka nabo-boring dito, heto oh dinalahan kita ng miryenda." Sabay lapag nito ng isang sandwich na may palaman na egg and mayonaise. Napangiti ako.

Inabot ko yung sandwich.

At napatigil bigla nang malapit ko na itong mahawakan.

"Hm? bakit? Anong problema?"

"Yung.. kamay.. ko."

"H-ha? b-bakit? m-masakit ba? gusto mo ba ng masahe?"

Naglabas ako ng pilit na ngiti, "namanhid."

Nakita ko yung ekspresyon niya, na tila naaawa.

Sumimangot ako sa aking isipan. Hindi ko masisisi ang sarili ko.. Tinitigan ko muli ang palad kong hindi makagalaw.

Sinara't bukas ko ito.

"Heto oh.." Iniabot ng matanda yung pagkain.

"Kamusta ang kalagayan mo? Nakakapag-isip kana ba ng maayos?" Kumagat ako ng dahan dahan doon sa pagkain.

Pagkatapos ay nilunok ko ito. "Okay lang.. may mga time lang na hindi ako makaalala o makapagkabisa ng mga bagay-bagay." Sagot ko dito habang patuloy ang pagbabasa ng libro.

"Okay lang kung hindi mo na alalahanin yung mga bagay ng nakaraan, hindi na yon importante." paliwanag nito.

Napatigil ako sa pagbabasa..

".. P-pwede ko po bang malaman.. kung kailan ako pwedeng.. pumasok.. sa eskwelahan?" tanong ko dito nang hindi tumitingin.

"Hm.. h-hindi ko rin masasabi. Pero, sigurado ako matagal pa bago ka maka-attend ng klase. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo, alam ko namang nami-miss mo na yung pag-aaral at ganun din ang mga ka-klase mo.. p-pero kasi.. sa kalagayan mong i—"

"Tama na." Pagpuputol ko sa sinasabi niya..

Alam ko naman.

Hindi mo na kailangang ipaliwanag..

Pero kahit ganoon..

Umaasa akong may magandang balitang darating.

Humiga ako sa puting kamang kinauupuan ko ngayon at ibinalot ang katawan sa kumot, pagkatapos ay tumingin sa bintanang katabi ko.

Gusto ko nang umalis sa kulungang ito..

Pero kahit anong gawin ko, kahit anong pagpupursige ko, hindi pa rin maaalis ang katotohanang.. wala na kong silbi sa mundo.

Kailan kaya ako magiging malaya?

Gusto kong..

Pumasok sa eskwelahan.

Gusto kong..

Magkaroon ng kaibigan.

Gusto kong..

Sumibol itong bulaklak na nasa kalooban ko.

Hanggang kailan pa kaya ako magtitiis.

Minsan talaga, gusto ko nang mapadali itong buhay ko nang sa ganon ay hindi ko na kailangan pang magtiis o magdusa. Pero kahit anong gawin ko..

Gusto ko talaga maranasan ang maging masaya..

Kahit minsan lang.

Kaya sana..

May tao manlang..

Na magligtas sa aking kalungkutan.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of these stories may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the author, except where permitted by law.

Continue Reading
Further Recommendations

kazzj: I love this book. It's the 2nd book by @naughtychristian I've read and this time I couldn't stop reading it to leave any comments.. SO Good 💗💗👍💖💖

tyraclardy72: A real awesome story. Some words were added or changed but it’s probably that good ok spell check that likes to change words. Can’t wait to read more.

Anna2020: I never thought I will enjoy and love reading vampire story, but thisbone make me love them, well Leo at list, well written, the book well descriptive, the characters some hilarious, the way the author writes always surprising you withbthe plot, I loved it 🥰🥰🥰🥰

Anna2020: This story was mind blowing, the plot was awesome, unexpected, every chapter contains details that make you laugh, think hard about the characters, romance wao beatiful, and hot 🔥 parts were well described, the way the writer describes situations and persons you can have a clear idea of the chara...

Stardust: I loved your book and the way you have written it. The characters are amazing... amount of gore to balance out the normal life is amazing

Kelli: I'm loving the fast pace of this story! It's definitely a page turner and can't wait to see what happens next...

missgiddygoodie: love your story and i am jumping to part 2 already . yay! can't wait what will happen to them! ❤

seaena7051: Very intriguing. Had me from the start to finish. Love the ending. Very good with capturing that in moment feelings. Would recommend.

Tina Figueroa: Yeah baby, I love this book..

More Recommendations

Melissa: Story was good but ending could have been a little bit better. Is there going to be more to the story? Never got her test results?????

Sommer Dow: A bit repetitive, but still fun to read and meet to characters! Enjoying the series

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.