This Will Hurt

All Rights Reserved ©

Summary

I used to be his world, his queen, and his everything. I used to be the painter of happiness in his stoic, handsome face. I used to be his love. ...but I left. When I came back, someone's taken the throne that was once mine. "Back off, bitch. Ako ang mahal niya. Umalis man ako pero ako pa rin ang tunay na makapagpapasaya sa kanya. Now that I'm back, I'm still his queen and you are nothing but just an ugly princess."

Genre:
Romance / Drama
Author:
greatfairy
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Chapter 1

PROLOGUE

“Sandali!”

Kandatakbo ako sa kahahabol kay Sagan. Ang haba-haba kasi ng biyas niya kaya’t ang isang hakbang ko’y katumbas ng tatlong hakbang niya.

“What do you want?”

Sa wakas ay tumigil siya sa paglalakad. Akala ko ay hindi niya ako naririnig. Kanina pa kaya ako habol nang habol sa kanya.

“Ahhh....ehhh...”

Napahawak ako sa aking dibdib. Ano nga ba ulit ang sasabihin ko?

Pastilan! Nakaka-amnesia talaga ang kaguwapuhan ng Dela Vega na ’to. Ang mga mata niya’y parang may mga fireballs na nakatingin sa akin. Parang kailan lang naghuhugis-puso ang mga iyon habang nakatingin sa ’kin. Ngayon ay parang gusto na niya akong ipasok sa loob ng pokemon ball kung makasama ng tingin.

“Stop wasting my time, Miss Nicolas!”

Dumagundong ang kanyang boses na parang kulog. Tila inip na inip siya. Nagbago na talaga siya. Dati kahit sampung dekada pa siyang maghihintay sa labas ng bahay ay kaya niyang tiisin makita lang ang kagandahan ko, ngayon parang isa na lamang akong bida sa isang flop na pelikula na ayaw niyang makita.

“Correction, it’s baby. Nakalimutan mo na ba ang endearment natin?” patay-malisyang tanong ko. Sinundan ko pa ng isang nakakaakit na ngiti na siyang lalong ikinakunot ng kanyang noo.

Nagsalubong din ang kanyang mga kilay at anumang oras ay magsasabong na ang kaliwa sa kanan.

“Are you nuts? What the hell are you talking about?”

Tila nandidiri siya sa kanyang narinig. Hindi ko maiwasang malungkot. Siya kaya ang nakaisip mg endearment na ’yan.

“Baby naman, ang aga-aga ang sungit mo--”

“Cut the crap, Miss Nicolas!”

Umigting ang kanyang panga at kitang-kita ko ang paglitid ng kanyang ugat sa leeg. Patay! Mukha nagalit ko nga yata siya nang totoo.

I really hate my name today. Ayaw niya talagang tawagin akong baby. Malapit na talaga akong mabuwisit sa kanya. Haist!

“Anong kailangan mo?” mariin niyang tanong.

Humakbang si Sagan papalapit sa akin at mariin nitong hinawakan ang aking baba. Napangiwi ako. Halos maduling na rin ako sa lapit ng aming mga mukha.

“Ahhh...”

Shit! Nakalimutan ko na talaga ang sasabihin sa kanya. Lalo na ngayong amoy na amoy ko ang mabango nitong hininga. Parang hihigupin niya ako anumang oras.

Napatungo ako sa matigas nitong dibdib. Lalo yata siyang kumisig sa loob ng ilang taong hindi namin pagkikita. Sa loob-loob ko.

“K--kailangan ko ng...”

Napalunok ako.

“Kailangan ko ng... ng trabaho.”

Marahas niyang binitiwan ang aking baba. Napaigik ako. Medyo na-hurt ako roon pero keri lang. Ang mahalaga makapasok ulit ako sa buhay niya.

“I didn’t know where you got that guts to ask for a job from me. Are you sure about this, Miss Nicolas?” mapang-uyam niyang tanong.

“K--kahit ano’ng trabaho tatanggapin ko.”

He smiled dangerously. Alam kong may binabalak ito sa klase ng kanyang ngiti ngunit wala na akong pakialam. This is my last card. Gagawin ko ang lahat para magkabalikan kami.

“Good. Be my wedding planner.”

Nanlaki ang aking mga mata. Tama ba ang pagkakarinig ko? Wedding planner? Ikakasal na siya? May ipinagpalit na siya sa akin? Wala na talaga akong pag-asa?

“Cat got your tongue, Miss Nicolas?”

Napalunok ako sa mapanghamon nitong tanong. Tiyak na babagsak ang aking mga luha sa sandaling kumurap ako.

“What a pleasant surprise! I didn’t know you’re getting married. My pleasure is all mine, Mr. Dela Vega...”

Bagama’t nanginginig ay nagawa ko pa ring ilahad ang kamay sa kanya.

“You will be working with my assistant,” aniya pa.

Tumango ako. Nilunok ko ang bikig sa aking lalamunan. Ang akala ko’y mapapadali lang ang misyon kong pagbawi sa kanya. Iyon pala sa simula pa lang ay talo na ako.

But I am Sadie Thalia Nicolas. Wala akong inuurungan. I will win him back by hook or by crook, even if it means this will hurt me bad.

©GREATFAIRY

Continue Reading
Further Recommendations

Suzanne: I loved the comaraderie among all the characters and using different shifters instead of just wolves. There was nothing I disliked really. I gave this book 5 stars and would recommend it to anyone 18+.

gigi: I love how Sin is loyal to Blaire. ❤❤❤

Jackie: The book was very good. Loved the theme, the characters, all very believable, an excellent dream come true.keep up the good work

Brooke E Hollis: Love it awesome job

reeg122008: Good book! I am really enjoying the storyline. I haven't been able to stop reading as I can't wait to see what happens next. Great job!

reeg122008: Good book! I am really enjoying the storyline. I haven't been able to stop reading as I can't wait to see what happens next. Great job!

Yzalex: I really love your story, it deserves a lot of audience. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star. Just submit your story to [email protected] or [email protected]

More Recommendations

michelleblucas0915: It was very refreshing and different for me. . If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

Sarah Smith: Reading a good story like this one, I suggest you join NovelStar’s writing competition this April.

scionmama18: Gee whiz!! Things moved fast 😳 😁😁. Now he can tell his daughter he is going out....get laid and a workout!!

henslerA: Really love the plot and writing style of the book. Such an amazing story

desireeknight18: Oh I am loving the beautiful story but was too short

annwilson1252: Think thay will fall in love .but there will be some heartbreak on the way .

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.