Gunshot

All Rights Reserved ©

Summary

A one shot about Minerva and Maria.

Genre:
Romance / Other
Author:
DiKoAlamYan
Status:
Complete
Chapters:
3
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Chapter 1

Gunshot

Written by DiKoAlamYan

Nagising ang dalaga sa isang madilim na kapaligid at napansing napapalibutan siya ng matatayog na puno. Makulimlim ang kalangitan at mukhang may nagbabadyang malakas na ulan ang babagsak sa kaniyang balat.

Sandaling gumalaw ang dalaga at pilit na iginagalaw ang sarili. Iminulat-mulat ang kaniyang mata at halos hindi maigalaw ang katawan dahil sa mga natamo niyang pasa at malalang sugat sa leeg.

“Nasaan ako?” tanong niya sa kaniyang sarili, “At bakit ako narito?”

Huminga muna siya nang malalim saka pinilit na iginulong ang sarili. Nang magtagumpay ay iginapang niya ang kaniyang sarili papunta sa punong may kulay dilaw at berdeng dahon.

Siya ay umupo doon at pinagmasdan ang mga natamo niyang pasa at dahan-dahan na iginapang ang kaniyang hintuturo sa kaniyang sugat sa leeg.

“Paano ako nagkaroon nito?”

Pumikit siya para alalahanin ang mga nangyari pero nabigo siya. Kahit patiting na pangyayari ay wala siyang maalala.

Sumigaw siya nang sumigaw sa pag-asang may tutulong sa kaniya pero hanggang sa nanghina ay wala pa ring dumating para tulungan siya.

Hindi niya maiwasang malungkot dahil sa kalunos-lunos na kaniyang sinapit. Labis na naawa sa kaniyang sarili dahil ang tanging alam lang niya ay kaniyang pagkakakilanlam, mga natamong sugat ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakuha.

Handa na niyang ipikit ang kaniyang mata pero may natanaw siyang isang grupong na sa tingin niya ay mga mangangaso base na rin sa mga dala-dala nilang sibat at nakasabit na patay na hayop say kanilang balikat.

Siya ay nabuhayan ng loob at buong lakas na sumigaw para humingi ng tulong.

“Saklolo! Tulungan niyo ako!”

Paulit-ulit siyang sumisigaw at umaasang may makarinig sa kaniya ngunit mabilis ding nadismaya dahil ni hindi manlang siya tinapunan ng tingin.

Isa-isa nang nag-uunahan ang luhang kanina pa niyang pilit na pinipigilan dahil sa pakiramdam na hindi dapat siyang umiyak.

“Paki-usap, bumalik kayo,” mahinang bigkas niya.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

gigi: So far the story is so beautiful though there are grammatical errors and wrong spelling. I also think being honest with their feelings helps a lot.

Yzalex: I really love your story, it deserves a lot of audience. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star. Just submit your story to hardy@novelstar.top or joye@novelstar.top

Yzalex: I really love your story, it deserves a lot of audience. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star. Just submit your story to hardy@novelstar.top or joye@novelstar.top

More Recommendations

henslerA: Really love the plot and writing style of the book. Such an amazing story

christina_21700: This is book one Broken Luna. If you haven’t read it I highly recommend the series. It’s beyond good. It’s a page turner. And worth the purchase!

candideads: ......................

Rhea: I like everything about the novel except for a few grammar errors. I would recommend this novel to anyone who likes to read about action and romance. I gave it this rating because the novel is by far one of my favorites

annwilson1252: Think thay will fall in love .but there will be some heartbreak on the way .

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.