Krutá Láska

All Rights Reserved ©

Summary

Oko za oko. Zub za zub. Hlavné pravidlá mafie. Nič a nikto nesmie zostať nepomstený. Je to už desať rokov stará záležitosť. Desať rokov si všetci mysleli že ten klan je mŕtvy. Ale nebol. Plánoval dokonalú pomstu. A teraz prišiel čas je uskutočniť. Mŕtvy klan príde na scénu s novým bossom. Sebastián je krutý boss, ktorý je schopný ísť aj cez mŕtvoly len aby dosiahol svoju vytúženú pomstu. Chce pomstu. Róbert musí zaplatiť za svoje hriechy. Sebastián mu vyhlásil vojnu. Nebude brať ohľad na nikoho. Zabije každého. Sebastián sa rozhodol že mu zoberie to najcennejšie čo má. Jeho jedinú dcéru, ktorú nadovšetko miluje. Podarí sa Sebastiánovi uniesť a zabiť Elizabeth? Zvládne takúto stratu Róbert? Čo ak Elizabeth zistí že jej únosca je jej tajná decká láska, ktorá pred desiatimi rokmi zmizla? Prežije to všetko Elizabeth?

Genre:
Romance / Drama
Author:
_rebel666_
Status:
Ongoing
Chapters:
4
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Chapter 1

Start writing here…

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Susanne Moore: Great story, loved the whole book. Can't wait to read the second book. Thank you for writing such an awesome story!!

Jahde Daudé: So good! cant wait for more!

Dolaine: I liked everything nothing out of point

Sarah: The conversation between them make the story more interesting..

SE: 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥⚡

bookertammi: Story should not of ended this way.Too soon.Leaves the story open for more chapters that should already be included before your start reading this novel.

Martha Stuart: This was I hope there’s more

Karen Esterhuizen: Nothing more

More Recommendations

labiixlabii: Great flow. Very touching and heart felt story

Marietta Balogbog: Love every minute of it.hope thier my be more of this story up date me pls thank you writer 💕💕💕

Madhavi Sawant: Liked the way its written. Lovely till now.

suchana: I felt this story incomplete and was in a hurry to finish it

Falak: Yh cufog ifudj kvkg

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.