YAMATO NADESHIKO (THE WALLFLOWER)

All Rights Reserved ©

Summary

Love adventure of Sunako Nakahara

Genre:
Romance / Humor
Author:
ambershen
Status:
Ongoing
Chapters:
9
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Fiancee

"Totoo ba na fiancee na ni Kyohei yung mangkukulam na Sunako na 'yun?"

"Sabi nila. Naku naman. Hindi sila bagay. At saka, siguro, napilitan lang si Kyohei mylabs dahil baka ginayuma lang ng babaeng yun!"

"Korek! Nakakaloka. Sa witch na yun lang pala mapupunta si Kyohei. I'm so sad right now."

"Teka lang, bakit parang lumalamig 'ata?"

"Oo nga. Super lamig. Para tuloy may espiritu sa paligid."

"Espiritu? Asan?" excited na ani ng boses. Pagkakita ng dalawang chismosa dito ay agad na namutla ang pagmumukha ng mga ito. Nahindik sa awra ng kaharap na animo'y tuwang-tuwa pagkarinig sa pinag-uusapan nila.

"Ay, santisima! Nanggugulat ka naman, Sunako!" may nginig sa pagkakangiti ng babae.

"Oo nga, girl! Bigla ka na lang sumusulpot."

"Alam n'yo, kung ako ang pinagchichismisan n'yo at yung nakakasilaw na lalake, inyong-inyo na yun. Kahit maghati pa kayo—" hindi na nito natapos ang sinasabi nang hapitin ito sa bewang ng binata na tinutukoy nito.

Nanlalaki lang ang mga mata ni Sunako sa ginawa ni Kyohei.

"Fiancee na nga kita, tapos gusto mo pa kong ipamigay sa kanila. Ang sama mo naman. Ang daming nag-aagawan sa kaguwapuhan ko tapos ganyan ka. Wag ganyan, love." sabay halik nito sa kanan niyang pisngi. Halos manlambot ang tuhod ni Sunako sa ginawa nito. Nanginginig ang kanyang kalamnan. At parang sasabog ang puso niya sa sobrang inis.Iniisip na niya papaano ito gagantihan sa sunod na mga araw.

Kung ialay na lang kaya niya ito sa mga diyablo?Dahil sa naisip ay bigla siyang napangisi."Kita mo na, nagustuhan mo yung kiss ko." Halos itulak niya ito sa pinagsasabi nito.Nakatakbo na siya't lahat ay tinatawag pa rin siya nito.Kasalanan talaga yun ng auntie niya.At kasalanan ng lalake na yun na mukhang pera.

Di bale, lintik lang talaga ang walang ganti.

-

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Tina Renea Paradise: Very good story but still missing a lot of the story since it cuts off usually in mid sentence.

TheBronteSister: This one got me twisting and turning, a true emotional rollercoaster I enjoyed very much 💝💝💝

Marja de Boer: Nice book and plot to read

Alley: Absolutely love this book, will be so sad when it ends. Such a realistic relationship between Heloix and Addie

sismegideca: Nice to read,no mistakes, good flow nice caracters

Khushdeep: I loved the way snow and Ace insults each other. They both care about each other and don’t let other know. This is the best story I have ever read.

nillamilla660621: Funny intriging

violabayoo: Your books are magical! Leave this gibberish magical, there's a way you weave reality that feels so so real. I wish I could hug you, am definitely getting these all in hard cover once they are out. You are on incredibly talented human being and iam absolutely honored to have explored your world. ...

More Recommendations

Catherine Holder: I just can't seem to put down this book. This book deserves to be paid for and I'd gladly buy it just like I have many more. I holds me captive till the end. Can't wait for more. Luuuuuuuvvv it

D: So so so cute. Love Tate and his little foxy mate. Probably my favorite couple.

D: Really I was expecting more for the oldest brother. One of my least favorite couples

pnmalosa: Most if the reactions are predictable. It's we e asy to tell what will come next. Good story otherwise. Quite enjoyable

Samantha: Love how she keeps going strong with her son. And can't wait to see how he reacts when he sees them. And I hope she makes him work hard for her forgiveness

Linzi Daure: I love this book xxxxxx

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.