YAMATO NADESHIKO (THE WALLFLOWER)

All Rights Reserved ©

Summary

Love adventure of Sunako Nakahara

Genre:
Romance / Humor
Author:
ambershen
Status:
Ongoing
Chapters:
9
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Fiancee

"Totoo ba na fiancee na ni Kyohei yung mangkukulam na Sunako na 'yun?"

"Sabi nila. Naku naman. Hindi sila bagay. At saka, siguro, napilitan lang si Kyohei mylabs dahil baka ginayuma lang ng babaeng yun!"

"Korek! Nakakaloka. Sa witch na yun lang pala mapupunta si Kyohei. I'm so sad right now."

"Teka lang, bakit parang lumalamig 'ata?"

"Oo nga. Super lamig. Para tuloy may espiritu sa paligid."

"Espiritu? Asan?" excited na ani ng boses. Pagkakita ng dalawang chismosa dito ay agad na namutla ang pagmumukha ng mga ito. Nahindik sa awra ng kaharap na animo'y tuwang-tuwa pagkarinig sa pinag-uusapan nila.

"Ay, santisima! Nanggugulat ka naman, Sunako!" may nginig sa pagkakangiti ng babae.

"Oo nga, girl! Bigla ka na lang sumusulpot."

"Alam n'yo, kung ako ang pinagchichismisan n'yo at yung nakakasilaw na lalake, inyong-inyo na yun. Kahit maghati pa kayo—" hindi na nito natapos ang sinasabi nang hapitin ito sa bewang ng binata na tinutukoy nito.

Nanlalaki lang ang mga mata ni Sunako sa ginawa ni Kyohei.

"Fiancee na nga kita, tapos gusto mo pa kong ipamigay sa kanila. Ang sama mo naman. Ang daming nag-aagawan sa kaguwapuhan ko tapos ganyan ka. Wag ganyan, love." sabay halik nito sa kanan niyang pisngi. Halos manlambot ang tuhod ni Sunako sa ginawa nito. Nanginginig ang kanyang kalamnan. At parang sasabog ang puso niya sa sobrang inis.Iniisip na niya papaano ito gagantihan sa sunod na mga araw.

Kung ialay na lang kaya niya ito sa mga diyablo?Dahil sa naisip ay bigla siyang napangisi."Kita mo na, nagustuhan mo yung kiss ko." Halos itulak niya ito sa pinagsasabi nito.Nakatakbo na siya't lahat ay tinatawag pa rin siya nito.Kasalanan talaga yun ng auntie niya.At kasalanan ng lalake na yun na mukhang pera.

Di bale, lintik lang talaga ang walang ganti.

-

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Piyushi: I am eagerly waiting on what will ho wrong now😅

Urmila: I loved the story... probably the best series ever that I read💖❤️ while reading this story brings so many emotions in me...just amazing..keep doing good work👍👍

Samantha: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

serena: I like kenzie i dont like the ex- wife to be and this is a great story i love it

Lovereading: Loved it, kept me on edge from start to finish

maiapjm501: I like it but maybe their relationship is kind of fast I guess is because they are mates so that is how intense is for them.

More Recommendations

Simi: Hello friends I am a young fashion model and Independent part time work as Call Girl so if any one want to personal services and whole body massage by me so please visit my website for more information about my services and contact me anytime. Mumbai Call Girl

Sugar: This book is so amazing their first date was great they really needed this time together it will help strengthen their trio I think. I can't wait for your next update great job.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.