Deserved Crown

All Rights Reserved ©

Summary

Paano kung hindi mo pa alam ang tunay mong pagkatao? Ang makatutulong sa'yong makilala ang iyong sarili ay walang iba kundi ang kaaway mo. Hindi lang basta-bastang kaaway dahil siya ay isang prinsipe.

Genre:
Romance / Drama
Author:
Loren
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Introduction

DESERVED CROWN
Loren Balhon

KILALA MO BA TALAGA ANG SARILI MO?

NAKUHA MO NA BA ANG KARAPAT-DAPAT PARA SA IYO?

SIGURADO KA BANG KARAPAT-DAPAT KA?

Paano kung hindi mo pa alam ang tunay mong pagkatao? Ang makatutulong sa'yong makilala ang iyong sarili ay walang iba kundi ang kaaway mo. Hindi lang basta-bastang kaaway dahil siya ay isang prinsipe.

Ang kwentong ito ay magpapamulat sa'yo sa realidad na hindi mo dapat minamaliit ang iyong sarili, maging ang iyong kapwa. Darating din ang tamang panahon na makukuha mo ang nararapat para sa'yo.

A/N:
Humorous (joker, clown, pala-tawa) ako kaya humorous din ang story na ito, hindi kayo mabo-bored. Gagawin ko ang best ko para mapalungkot, mapa-iyak, mapasaya, mapatawa at mapakilig ko kayo.

Pinag-isipan ko talaga nang mabuti 'yung mga pangalan sa kwento. 'Yung pangalan ng mga lugar, gawa-gawa ko lang yan, pati yung pangalan ng mga hari at reyna. Hindi ko alam kung may ganyan ba talagang mga salita HAHAHA. Pero ginamit ko talaga ang creativeness ko sa pag-imbento ng mga pangalan. With inspiration pa 'yung iba dyan.

CHARACTERS:

Main Characters

Levi Matthew "Levi" Sperbund - Crown Prince of Leespark

Amethyst "Amy" Mendoza - true identity is unknown

Love Antagonists

Eduard James "Ed" Richards - Prince in Leespark, Levi's cousin

Marielle "Elle" Smith - daughter of the Prime Minister of Leespark

Supporting Characters

Zeuseidon "Zeus" Sperbund - King of Leespark

Glamiva "Glam" Sperbund - Queen of Leespark

Hadeasus "Hade" Jenner - King of Algorea

Fabimari "Fab" Jenner - Queen of Algorea

Prince Levi's Best Friends

Joshua "Josh" Gomez - son of the Prime Minister of Leespark, half brother of Marielle

William "Will" Johnson - Prince and Viscount in Algorea, nephew of King and Queen Jenner

COUNTRIES:

Leespark - a constituent is called Leesparker

Algorea - a constituent is called Algorean

OTHER PLACES:

Hymshi City - Capital of Leespark
Difanara City - Capital of Algorea
Yazindel Oxford University (YOU)

PLOT SYNOPSIS

Mula noong namatay ang tatay niya, minamaltrato na si Amethyst ng kaniyang ina at mga kapatid. Masama ang pakikituring ng mga ito sa kaniya maliban na lang kung siya'y may pera. Hindi niya maintindihan kung bakit sila ganoon sa kaniya. May mga nadiskubre siya.

Nakaramdam siya ng lungkot at gulat. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi tatlo ang nadiskubre niya. 'Yun pala ang mga dahilan kung bakit galit sila kay Amy.

Bigla na lang nawala ang kaniyang pamilya matapos may mangyari sa isa sa mga kapatid niya, ngunit hindi masama ang nangyari kundi isang bagay na ikinatuwa nila. Naiwan si Amy na mag-isa sa maliit nilang bahay. Lubos siyang nalungkot at nasaktan sa pangyayaring 'yon lalo na't kahit hindi maganda ang pakikitungo ng mga ito sa kaniya, hindi niya inaakala na kaya nila siyang abandunahin.

Nasa 'di kilalang probinsya lamang nakatira si Amethyst ngunit napakabuti, napakagaling, napakatalino at napakaganda niya. Second Year College student na siya sa susunod na pasukan at dahil sa husay na kaniyang ipinakita noong First Year College, siya ang nanalo ng scholarship. Hindi basta-bastang scholarship dahil makakapag-aral siya sa top college school, Yazindel Oxford University (YOU) na nasa Hymshi City, kung saan matatagpuan ang mga pinakamagagandang imprastaktura o buildings.

Dahil Hymshi ang captal city ng Leespark, narito ang pinaka-importante, sikat at kamangha-manghang lugar sa bansa, ang Leespark Palace.

Si Prince Levi ay napakagwapo kaya naman kinababaliwan siya ng maraming babae. Isa rin siya sa mga dahilan kung bakit napakasikat ng bansang Leespark. Sa tuwing may bibisita sa palasyo, nais nilang makita ang prinsipe.

Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang landas nina Amy at Prince Levi. Naging magka-away sila. Nagkasama sila. Nagkagusto sila sa isa't-isa. Hanggang sa nagmahalan na sila.

Ngunit prinsipe si Levi at ordinaryong babae lang si Amy...

Syempre bago ang ibigan, maraming away at asaran pa ang mangyayari.

Marami ring rebelasyon ang magaganap.

Ang kaaway ni Amethyst na si Prince Levi ang siyang makatutulong sa kaniya upang malaman ang kaniyang tunay na pagkatao.

ang tunay na pagkataong babago sa buhay niya...

tunay na pagkataong 'di niya inaakala...

MAKUKUHA NIYA ANG KARAPAT-DAPAT PARA SA KANIYA.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Diane: A mixture of everything, friendship, family,humor,love and sex.Who could asked for anything more in a book.

7120caw: Omg! I can't wait to read the rest. Uhave kept me enthralled from the beginning to the end. Excellent writing skills.

chie: Its painful to be rejected

kelseyrosa89: Thus series is so amazing! ♥️ I could not stop reading.

Debbie Collins Edwards: It's been a fun book

Krissy: The wait is killing me. I've read all of this author's books and I think this one has me searching for updates more than any other book. Can't wait to see who Apollo really is. I have a feeling he is her mate and the game master.

Willica Clark-Williams: It's good. There are some misspelled words here and there, but the writing is good and the plot is good to but there are some parts that confused me. Overall it's good and you will enjoy it.

Christiana Patanè: Great book lovely story

Jul_._badissh: This best story i ave read somce i started on this app.... Continue ur doing great

More Recommendations

Wanda Colson Center: Wonderful story! Can't wait to read book 3!

Rita Mcintyre: You are very good at helping us visualize and feel what the characters are doing! Makes me wish this was true because I would love to have a mate who loves as completely as you portrays! Great job again 🙃

Rita Mcintyre: Sad for Daryl but I suspect a surprise is on its way! Very good as usual!

Jeniah: Loved it! Great book

jordananeylon: This story is a wonderful story. I can’t wait to read more

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.