Quý Tộc B

All Rights Reserved ©

Summary

Vốn dĩ Hạ Nặc chính là một cái Aplha quý tộc đầy danh giá, người trên vạn người, tình trong mộng của các thiếu nam thiếu nữ omega quyền quý, là như vậy cho đến khi cậu vô tình cưu mang một người đàn ông kì lạ ở khu ổ chuột, Tạ Lãng. Cp: Tạ Lãng x Hạ Nặc (Beta x Aplha) Thể loại: đam mỹ cao h, ABO, R18, bí ẩn, niên hạ (34 x 21) Tác giả: Bánh Bao Nhân Thịt.

Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Tiết Tử

Trên thế giới này con người vẫn thường luôn nghĩ, "vận mệnh" chính là do bản thân mình nắm giữ, nhưng họ lại không nghĩ rằng có thứ được gọi là "vận mệnh" hay là không.

Có rất nhiều thứ từ khi bắt đầu vốn đã được định sẵn, cho dù vận mệnh có tồn tại dưới bất kì ý nghĩa nào, giống như: Sinh, tử, bệnh, lão, và cả một mối quan hệ ràng buộc giữa con người và lý trí:
A_B_O

Từ lúc thò đầu nhìn ra thế giới, cũng là lúc đã định sẵn bản thân sẽ là phi phàm hay bình phàm, để bắt đầu cho một chuỗi phân biệt về giới tính.

Nếu một vài đứa trẻ may mắn nào đó, so với việc đầu thai hiểu rõ như lòng bàn tay may thay lại được đậu vào một thai nhi Aplha hoàn hảo, đứng đầu xã hội cũng với cái trí tuệ phi phàm của mình, hẳn rồi, A vốn chính là tập hợp tất cả cái loại gen trội không bình thường của nó, đôi mắt ánh tím sâu thăm thẳm sẽ nuốt chửng mọi thứ như một con hổ dữ của họ, thể hiện cho sự cao quý đến bất thường của một dòng dõi hoàng kim.

Lại nói đến Omega, nữ hoàng của dục vọng, rất dễ phát tình, và rất dễ thụ thai, dễ đến nổi bọn họ cảm thấy có chút phiền phức, người ta nói O và A chính là trời sinh một cặp, chỉ có A mới có thể bị O dẫn dụ bằng chất kích tình khi thời đến thời kì động dục, Beta ngược lại với mấy trò vớ vẩn này chả có tý ảnh hưởng gì, lý do là sức chịu đựng kích thích của A quá kém so với B đề kháng lại cao ngất ngưỡng, vì thế nên mới dẫn tới trường hợp cho rằng Beta chỉ là những con người bình phàm, nhàm chán.

Hiện nay, từ sau khi đợt Omega đột ngột gia tăng dân số, dẫn đến số Beta trong thành phố ngày càng ít dần, cứ một cặp beta x beta tỷ lệ trẻ sơ sinh Omega là 7/10, cứ một cặp Aplha x Omega tỷ lệ A và O chiếm 8 phần tỷ lệ ra Beta là rất thấp, vì thế, số dân trên thế giới hên tại nếu là 100% thì:

A: 30%

O: 40%

B: 30%

Continue Reading
Further Recommendations

Kelebogile: Beautiful story, really enjoyed it ❤️

norapineda02: Todo y a todos y no me a defraudado tiene el sello de Elena Garcia.original y única como es ella.

Cara: I like we're wolves there is some bad grammarBut overall I love the story

Baggie Keay: DEFINITELY the best so far..... also the longest but just bloody fabulous! I don't mind the cliffhanger because I am about to start book 7. I'm selfishly hoping you have almost finished book 8..... yeah I know, but a girl can dream can't she? Yet again a very well written and edited story that...

ErweGo: Absolute addiction. I stumbled upon this app on accident and kid u not i wasnt that optimistic until i found this gut-wrenching, heart-melting, roller coaster of a story. It's not hyperbolic nor metaphoric when I tell you that you.cannot.put.this.down.no.matter.what. Try it. YOu cannot. I bet you...

Moses: Beautiful written, good use of English, nice plot. Please update.

Tricia: I like the fact that piper didn't allow the evil actions of Eric to get the better than her. I will and I have recommended this novel to friends

Cristal Bollinger: It's a different twist to the mating scene for sure.

More Recommendations

isabelle: 🫶 i love it! Your writing style ist above and beyond 🤩

Mary Ann Rogers: Sweet sweet love story. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Loved it

Peter: Good story line very good characters all round, well done fights, good but ot mushy love story. The author seems to be Good.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.