Quý Tộc B

All Rights Reserved ©

Summary

Vốn dĩ Hạ Nặc chính là một cái Aplha quý tộc đầy danh giá, người trên vạn người, tình trong mộng của các thiếu nam thiếu nữ omega quyền quý, là như vậy cho đến khi cậu vô tình cưu mang một người đàn ông kì lạ ở khu ổ chuột, Tạ Lãng. Cp: Tạ Lãng x Hạ Nặc (Beta x Aplha) Thể loại: đam mỹ cao h, ABO, R18, bí ẩn, niên hạ (34 x 21) Tác giả: Bánh Bao Nhân Thịt.

Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Tiết Tử

Trên thế giới này con người vẫn thường luôn nghĩ, "vận mệnh" chính là do bản thân mình nắm giữ, nhưng họ lại không nghĩ rằng có thứ được gọi là "vận mệnh" hay là không.

Có rất nhiều thứ từ khi bắt đầu vốn đã được định sẵn, cho dù vận mệnh có tồn tại dưới bất kì ý nghĩa nào, giống như: Sinh, tử, bệnh, lão, và cả một mối quan hệ ràng buộc giữa con người và lý trí:
A_B_O

Từ lúc thò đầu nhìn ra thế giới, cũng là lúc đã định sẵn bản thân sẽ là phi phàm hay bình phàm, để bắt đầu cho một chuỗi phân biệt về giới tính.

Nếu một vài đứa trẻ may mắn nào đó, so với việc đầu thai hiểu rõ như lòng bàn tay may thay lại được đậu vào một thai nhi Aplha hoàn hảo, đứng đầu xã hội cũng với cái trí tuệ phi phàm của mình, hẳn rồi, A vốn chính là tập hợp tất cả cái loại gen trội không bình thường của nó, đôi mắt ánh tím sâu thăm thẳm sẽ nuốt chửng mọi thứ như một con hổ dữ của họ, thể hiện cho sự cao quý đến bất thường của một dòng dõi hoàng kim.

Lại nói đến Omega, nữ hoàng của dục vọng, rất dễ phát tình, và rất dễ thụ thai, dễ đến nổi bọn họ cảm thấy có chút phiền phức, người ta nói O và A chính là trời sinh một cặp, chỉ có A mới có thể bị O dẫn dụ bằng chất kích tình khi thời đến thời kì động dục, Beta ngược lại với mấy trò vớ vẩn này chả có tý ảnh hưởng gì, lý do là sức chịu đựng kích thích của A quá kém so với B đề kháng lại cao ngất ngưỡng, vì thế nên mới dẫn tới trường hợp cho rằng Beta chỉ là những con người bình phàm, nhàm chán.

Hiện nay, từ sau khi đợt Omega đột ngột gia tăng dân số, dẫn đến số Beta trong thành phố ngày càng ít dần, cứ một cặp beta x beta tỷ lệ trẻ sơ sinh Omega là 7/10, cứ một cặp Aplha x Omega tỷ lệ A và O chiếm 8 phần tỷ lệ ra Beta là rất thấp, vì thế, số dân trên thế giới hên tại nếu là 100% thì:

A: 30%

O: 40%

B: 30%

Continue Reading
Further Recommendations

Memooo: As the title says. A superb author who creates characters that are so very real. I can't wait to read more of their story but I'll also be desperately sad when it's over.

Katie: The female lead takes a very long time to grow up. There is sooo much drama. Would appreciate a bit more character development for characters added later. And more sexy scenes! There was better detail earlier on, then it became just a passing mention of passion that happened.

Maritza Alberto: I loved this story,keep writing,thank you for your work

Dracyy: Interesting plot lines and well written. I’m hoping there is a sequel as it feels like the story is just getting started. Really liked the plot and the bringing cultures together was really interesting.

Christina: I loved this book. I'll be reading the entire series.

Kurimah: The writer should continue this beautiful story.lt is just fantastic and ended suddenly

Megan: I think I keep reading because I like the way the author discusses the trauma the main character has been through. You can very much imagine how Lia feels terrible at pulling in others and asking for help. The focus isn’t on the actual abuse as much as it’s focused on the emotional part. I like ...

By Terri: Enjoyed the story but there are several missing parts, like what did he do to her that she sent her kids away from them? What ever happened with King Jason? Lots of spelling and grammar errors but was a good read.

More Recommendations

sheriyshark: I love stories like this I can't wait to read more of your stuff

Falak: Yh cufog ifudj kvkg

Mel: Omg I really love this story and can’t wait for more updates. Looking forward to reading your other stories now. Thank you for sharing ❤️

Jason Huskey: The improvement of this series in the 6 I have read is great to see. As English is not their first language the improvement in syntax and word usage has improved immensely. Great work I would love to see each of the books expanded into full length books as the storylines have lots of potential an...

tyraclardy72: Awesome story can’t wait to read some more

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.