Mundos Diferentes

All Rights Reserved ©

PROLOGUE

PROLOGUEPagpasok ko sa hotel ay kaagad na bumungad sa akin ang kulay puting mga kurtina. Talagang Pinaghandaan nila to HA.


Napangiti naman ako habang pinagmamasdan ang mga decorations nila. Ganito talaga nila ako ka miss.


Naglakad ako ng nasa gitna na ako ay napilingon ako sa tumawag sa akin.


"Hey Lara, here!" Napangiti ako at masayang Lumapit sa kanya.


"Hillary." Pagkalapit ko sa kanya ay kaagad ko siyang niyakap at nakipag beso. "Kailan ka manganganak ha?" Tanong ko sa kanya habang hinawakan ang tiyan niya.


"Sa susunod na,na buwan. Ninang ka ha." Natawa naman ako at tumango.Luminga linga nman ako sa palagid at nakita ko naman si Martina na kalong kalong ang kanyang anak habang nakaupo siya sa kandungan ng kanyang asawa.
Nang ibahin ko naman ang direksyon ng paningin ko ay napako naman ang tingin ko kay Sheree Lou kasama ang anak niya at tatay ng anak niya.Grabe ang iba sa mga kaibigan ko ay ikinasal na at meron ng mga anak. At heto ako puno ng inggit ang puso. Matagal ko ng gustong mag kapamilya ngunit kanino?I mean sino ba ang para sa akin? Halos taon taon hinihiling ko na sana ako naman ang sunod sa mga kaibigan ko na magka anak o Magka pamilya.
Pero ito ako naghihintay sa lalaking nangako sa akin na ako ay babalikan.Nanatiling pinanghahawakan sa mga katagang nanatiling aking inaasahan.

"Ang yaman na talaga ni Lara oh naka LV bag na." Wika ni Hillary at kumatyaw din ang iba kaya natawa ako."Hoy wag niyo nga akong ginaganyan akala niyo ba hindi ko alam na ang yayaman niyang mga napangasawa niyo." Sambit ko.

"Si Sheree lou oh, CEO na
si Jake. " Sigmat naman ni Martina.

"Hoy ano ka ba,walang kami ni Jake." Sagot ni Shee.

"Asus."

Napuno ng tawanan ang buong inuukupahan namin na hotel sa mga kwento namin lalo na, na si Martina ang nangunguna.
Hanggang sa umaabot ang kwentuhan sa buhay mag asawa."Si Cadmus hindi ko naman masyadong inaasikaso kasi ako ang inaasikaso niya. " Humahagikgik na sambit ni Martina kaya nagtawanan na naman kami.


Hanggang sa.....


"Naku Lara ha, ano tatanda ka ng dalawa? Hello girl nakakatatlong anak na ako tas ikaw kahit isa wala pa." Sigmat ni Martina. Nagkibit balikat ako at iniinom ang tequila na nasa wine glass.
"O baka naman hinihintay ko pa din siya Lara?" Singit naman ni Sheree lou kaya nagsitaasan ang isang kilay ng mga kaibigan ko.


"Gosh Lara 10years na ang nakakaraan, tapos umaasa ka pa din na babalikan ka niya? Like duh.. Baka nga may pamilya na 'yun eh." Si Hillary.


"Hindi naman ako naghihintay--""Eh ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Lara 29 ka na at kunting kembot na lang wala ka na sa kalendaryo." Si Martina.Napaisip naman ako sa mga sinasabi nila. Kahit ano pang pag deny ko halata naman na hinihintay ko pa rin siya.Dapat ko pa ba siyang hintayin?


O, dapat pa ba akong umaasa.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.