Mundos Diferentes

All Rights Reserved ©

CHAPTER 3

CHAPTER 3Balak ko na sana matulog ngunit hindi ko mapigilan na ma isip si Levi. Napaka bilis ng pangyayari,kanina lamang ay muntikan ko na siyang at ngayon at kasama ko na siyang nakatira sa condo ko.Tumihiya ako at tinignan ang kisame ng aking kwarto. Hindi naman ako ganito dati na hindi mapakali. Siguro dahil may kasama akong lalaki at hindi ko pa siya kilala.
Dali dali akong bumangon at tumakbo sa pintuan at kaagad iyong eni-lock. Syempre kailangan pa ding maging sigurado. Pero kasi tingin ko naman mabait si Levi. Tumakbo naman ulit ako pabalik sa kama at humiga muli.Ano kaya kung maiksi ang buhok niya at wala siyang balbas?"Syempre gwapo pa din siya." Sambit koPumikit na ako at pilit pinapatulog ang aking sarili pero talagang hindi ko magawa gawa. Parang gusto kong lumabas ng kwarto at silipin si Levi kung kumportable lang ba siya. Pero nakakahiya baka sabihin pa niya na kababae kong tao ay kumakatok ako sa kwarto ng lalaki. Nagpagulong gulong na lang ako sa kama ko hanggang sa napagod ako at doon na ako huminto.
"Iinom na lang ako ng gatas." Tumayo ako lumabas sa kwarto ko.

Aksidenteng napatingin ako sa kwarto ni Levi. Tahimik lang 'yon at sa malamang ay tulog na siya. Dumiresto ako sa kusina at kaagad na binuksan ang ref. Sakto naman at may soya milk pa ako kaya kaagad ko itong kinuha at umalis na sa kusina.Nang nasa hagdan na ako ay nakita ko si Levi na nakahiga sa sofa sa sala kaya dali dali akong bumaba at lumapit sa kanya. Binaba ko muna ang gatas sa center table.


"Anong ginagawa niya dito?" ako at akmang uuyugin siya ng makita ko na matiwasay naman siyang natutulog.Inangat ko na lang ang kumot hanggang balikat niya at dahang dahang inayos ang ulo niya sa pagkakahiga sa unan. Nang biglang mapatingin ako sa mukha niya. Sobrang lapit ng mukha namin at halos malapit ng magkadikit ang mukha namin. Hinagod ko ng tingin ang kanyang mukha hanggang sa kilay at sa mata. Makapal ang kanyang dalawang kilay.Mahaba naman ang kanyang mga pilik mata. Dahan dahan bumaba ang dalawang mata ko sa matangos niyang ilong hanggang sa mapatingin ako sa mapula at manipis niyang labi.Biglang naalala ko ang paghalik niya sa akin kanina kaya dali dali akong lumayo at kinuha ang gatas at kumaripas ng takbo papaakyat sa kwarto ko. Ramdam ko ang pagkainit ng dalawang pisnge ko at ang napaka lakas na tibok ng puso ko.
Nang makapasok ako sa kwarto ko ay kaagad ko iyong sinara at napasandal ako doon. Napahawak ako sa dibdib ko na napaka lakas ng tibok ng animoy metro metro ang tinakbo. Dumaosdos ako paupo sa sahig habang nakasandal pa din sa nakasarang pintuan.Dahan dahan kong hinaplos ang aking labi. Ramdam ko na sna talaga ang init na ng dalawang pisnge ko. Pilit kong 'wag sumigaw. Tumakbo ako sa kama at padapang humiga."He's fucking handsome!" Mahinang sambit ko at sumigaw sa unan.

LEVI


Bumangon ako sa kama at naupo. Rinig ko ang bawat hakbang niya at kahit ang kanyang paghinga ay rinig na rinig ko. Sumunod naman na narinig ko ay ang pagtakbo niya. Natawa naman ako dahil sa pagiging matured niya ay ganun pala siya pagnasa kwarto na niya. Narinig ko naman ang paglock ng pintuan niya.


'Syempre kailangan pa ding maging sigurado. Pero kasi tingin ko naman mabait si Levi.'


Napangisi naman ako sa mga iniisip niya. I think it's a compliment.

Maya maya pa ay nakarinig naman ako ng muling pagtakbo at paglundag sa kama at makaraan naman ng ilang segundo ay narinig ko na naman ang nasa isip niya. Alam ko na kakaiba pero kahit sinong mga tao dito sa mundo ay naririnig ko ang nasa isip nila o nababasa naman pagkaharap sila. Kahit malayo ay naririnig ko pero ngayon gabi ay gusto kong subaybayan si Lara.

'Ano kaya kung maiksi ang buhok niya at wala siyang balbas?'"Syempre gwapo pa din siya." Muli ay napangisi ako at tumayo at nagpasya na sa sala na lang matulog.Nang nasa sala na ako ay kaagad na akong humiga sa sala dala dala lamang ang kumot dahil meron na namang unan dito. Pero makaraan lamang ang ilang sandali ay muli na naman akong nakarinig ng mga yabag ng paa. Ngunit ang yabag ng mga paang iyon ay sa ibang direksyon dumiretso. Nanatili na lamang akong nakapikit at hinayaan iyon.


"Anong ginagawa niya dito?" Rinig kong tanong niya.


Ramdam ko na umangat ang ulo ko pero nanatili akong nakapikit at nakikiramdam. Ang akala kong aalis na siya ay naramdaman ko na ang mabangong hininga niya ay nasa tapat ng mukha ko at ang babaeng babaeng pabango niya.


Ilang minuto pa ay naramdaman ko ang mabilisan niyang pag alis at rinig ko ang pagtakbo at pagsara ng pintuan ng kwarto niya. Doon ko na inimulat ang mata ko at tinignan ang hagdan.I smirked and I heard her shrieked. I lay down comfortably on the sofa before I closed my eyes.Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.