12 Years Age Gap ( Pinky - Dave Story)

All Rights Reserved ©

Summary

This is a Story Letter From Pinky!! It was based on her true story! A girl named Pinky (Hidden name) Na nasaktan at natakot nang mag mahal ulit at nangakong tatandang dalaga nalang. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay pagtatagpuin sila ng tadhana, at nangyari ang di dapat mangyari. Nakilala nya si Dave na nagmahal sakanya ng totoo pero para sakanya nakakadiri daw ang relasyon na 12Years ang age gap.!! Make sure to read the whole story, at siguradong mamamangha kayo. On How Love is Powerful, Magical and Amazing.

Status:
Complete
Chapters:
12
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Chapter 1

“ Ano ang pagkakaiba ng iyak pag iniwan ka ng taong mahal mo at nang iyak pag namatayan ka?”

Ito ang tanong na nabuo sa aking isipan noong namatay ang aking lola ida taong 2012,

Laging ako ang nakabantay sa kanyang kabaong, lagi lang ako sa kanyang tabi, kaya’t bilang ko ang mga taong umiyak sakanya. Tatlo lang, Sila ay si lola Cecille, Lola Flora at ang misteryosong matandang lalaki na di nmin kakilala at lalong di nmin kamag anak, Lumapit sya sakin at nag paalam pa kung pwede daw ba syang dumungaw para makita sa huling sandali ang aking lola.

Sila Lola Cecile at Lola Flora ay Kapatid ni Lola Ida kaya normal lang na sila ay umiyak sa pagkamatay ng kanilang kapatid, ngunit ang matandang lalaki ay tahimik na umiyak, at sa kanyang paghikbi ay ramdam kong malalim ang pinaghuhugutan ng sakit na kanyang nararamdaman!

Si lola Ida ay diko tunay na lola sya ay matandang dalaga at ang kanyang tanging libangan ay ang tumao sa kanyang tindahan malapit sa aming bahay sa pangasinan, ginugol ni lola ida ang pagpapalaki sa aking papa kayat hindi na sya nakapag asawa, sya ang kinilala ng aking papa na kanyang ina kaya tunay na apo na rin ang turing nya saakin. Hindi ko nakitang umiyak si papa nong namatay si lola ida kaya hindi na nadagdagan pa ang bilang ko, pero imposibleng hindi sya umiyak, maaring itinago nya lang, imposibleng hindi nya iyakan ang babaeng halos gumanap bilang ina nya.

Ako.., Hindi ako umiyak sa burol, dahil bawat oras na nakikita ko sya sa kanyang kabaong ay para bang napaka payapa lang ng kanyang tulog, at bahagya pa ngang nakangiti, bakit ko nga ba sya iiyakan eh nakangiti. 😊😊😊

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

WLS: This was the type of story that kept me reading. I would recommend reading this. I hope to find more stories that are written this well.

Fay Johnson: Your story was very good, your writing is exceptional, thank you💞

Sinethemba Mkhize: I love the plot of this book and the fact that the author doesn’t keep the reader guessing for long. If you are like me and enjoy books that are fast paced then this book is right up your alley. A good read and I cannot wait until the book is complete.

Shreya: Can't get enough ♥️

Fay Johnson: This is a very good book, it kept me reading until the end, I loved it your writing is wonderful I can't wait to read another one💞

More Recommendations

Chi Mma: It is an interesting novel, the story is engaging and intrigue. I just started the book and find it difficult to drop it.

Crimson Petals: A sweet story that is quick and to the point. And very romantic.

Keshini: Good book, no stalling and awesome story line. Love the suspense and romance

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.