crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

z

— Jeongguk! Ce faci, amice?

Se aude prin casca lui, brunetul ieșind din transă și realizând că s-a făcut de râs în fața a mii de oameni, dar mai ales în fața scumpului lui crush.

— Um, wow! Pot să te întreb ce, sau cine te-a făcut să iei o decizie ca asta?

— Fericirea mi-o pot găsi alături de oricine, băiat sau fată. Încă nu mi-am găsit sufletul pereche, dar pot spune că cineva mi-a obținut atenția.

Inima micuțului s-a cutremurat, scoțând un 'hmm' curios pentru a nu atrage atenția asupra comportamentului său ciudat.

— Și ne vei spune despre cine este vorba?

— Toate la timpul lor. Alte întrebări?

— Te gândești să mai apari în clipurile artiștilor?

— Mi-e indiferent, depinde de rolul care mi se oferă în melodia respectivă.

— Există vreo persoană care îți reprezintă tipul ideal? aduce în vorbă întrebarea de mai devreme.

— Hm. Posibil Jimin. spune după un moment de gândire, chicotind după ce a văzut dezamăgirea de pe chipul celui din fața lui.

— Oh. spune brunetul auzind cum fanii din public începuseră să țipe. Există posibilitatea de a forma o relație cu el?

— Nu prea cred.

Parcă o piatră i se luase de pe inimă micuțului, zâmbind și continuând interviul, adresându-i întrebările până ce nu a mai rămas niciuna.

— Aici s-a încheiat interviul cu domnul Kim. Îi mulțumim că a fost gazda noastră în această seară, și urmează o mică pauză înainte de începerea știrilor. O seară bună în continuare!

A zâmbit către camere, mulțimea de oameni începând să aplaude în timp ce cortinele se trăgeau peste platou.

Băiatul a oftat și și-a ridicat corpul amorțit de pe canapea, urmărindu-l cu privirea pe cel care vorbea cu niște colegi de ai lui.

Un mic zâmbet a apărut pe chipul brunetului, înclinându-și capul într-o parte și analizând corpul musculos al celui de lângă ieșire, ca și cum ar fi fost o operă de artă. De fapt, chiar era.

Zâmbetul i-a dispărut de pe buze când privirea celui mai mare a căzut pe el, imediat coborându-și privirea pe foile din mâna lui, de parcă acolo ar fi scris ceva crucial pentru omenire.

Taehyung a zâmbit în colțul gurii la vederea timidității băiatului, fiind obișnuit cu lucrul ăsta. A salutat persoana cu care vorbea și s-a îndreptat înspre ieșirea din platou, însă s-a oprit în loc și a chicotit când a văzut că o femeie i-a cerut cartonașele, iar Jeongguk i le-a înmânat ușor stânjenit pentru că trebuia să i le dea imediat ce interviul s-a terminat.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.