crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

o

La câteva secunde după plecarea brunetului, Yoongi și Jimin au început o discuție, Taehyung încă având privirea pe ușa cafenelei.

Și-a scos telefonul și a dat un mesaj, închizându-l apoi și concentrându-și atenția asupra celor doi.

— Îmi pare rău, Yoongi. De acum încolo voi încerca să-mi fac timp și pentru voi doi. Oricum cu Jeongguk nu am apucat să vorbesc, deci ne vom revedea toți cât mai curând posibil.

— Așa să fie. zâmbește blondul.

— Eu trebuie să plec. spune șatenul ridicându-se, cei doi privindu-l.

— Unde? întreabă Jimin.

— Mi-am adus aminte de ceva, pe care îl amân de foarte mult timp. Rămâneți și vorbiți liniștiți, singuri. Ieșim altădată, Jimin.

— Bine, Tae. Ne vedem!

Le-a zâmbit și a părăsit cafeneaua, scoțându-și telefonul și apelând persoana căreia îi dăduse mesaj în urmă cu câteva minute.

— Unde s-a dus?

— Nu prea departe. Dincolo de următoarea stradă se află un parc. Acolo este acum.

— Mersi. Continuă să-l urmărești până ajung.

— Am înțeles.

A închis telefonul și l-a băgat în buzunarul sacoului, privind în stânga lui și începând să meargă înspre intrarea parcului ce se vedea din locul în care se afla.

Intrat în parc, a observat că nu era lume mai deloc, începând să înainteze prin el până ce a dat de băiat pe o bancă, fiind întors cu spatele la el și cu fața la o grădină cu flori.

A zâmbit și a înaintat cu pași mici, ocolind banca și așezându-se lângă el, Jeongguk tresărind la vederea șatenului.

Parcă își înghițise limba când privirile li s-au intersectat, vrând să-și ascundă ochii umezi însă nu se mai putea mișca.

— Treaba ta urgentă era să privești grădina asta cu flori? întreabă Taehyung privind pentru o secundă în față.

Brunetul și-a mutat privirea pe mâinile lui ce se uniseră, mușcându-și obrazul pentru că nu știa ce ar trebui să-i zică.

— De ce ai plecat de fapt?

Nici acum nu și-a ridicat privirea înspre el, inima lui începând să-și mărească bătăile atunci când două degete de ale lui Taehyung s-au plasat pe bărbia lui, întorcându-i chipul înspre el.

— Ce te-a deranjat?

A înghițit în sec și și-a coborât ușor privirea pe buzele mari ale celui de lângă el, fiind prima dată când erau așa aproape.

— Eu.. Aștept pe cineva. inventează pe moment, întâlnindu-i din nou ochii.

— Oh.. spune băiatul și își îndepărtează mâna, lăsându-și privirea în jos. Puteai să spui așa.. Nu te mai deranjam.

Chipul lui Jeongguk s-a întristat, mutându-și privirea în față. A dat un răspuns în nefavoarea lui?

— Voi pleca atunci. spune și se ridică, Jeongguk imediat privindu-l.

Nu pleca..

— Pe curând..

— Pe curând..

A oftat și i-a întors spatele, îndreptându-se înspre ieșirea din parc având privirea în pământ, iar ochii înlăcrimați ai celui mai mic au fost pe el până a ieșit din aria lui vizuală.

— Pe cine dracu' aștepți, Jeon Jeongguk? Pe moartea să te ia! se înjură cel mic ridicându-se de pe bancă și plecând rapid.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.