Cực Phẩm Lão Cha

All Rights Reserved ©

Summary

Tên : Cực Phẩm Lão Cha Tác giả : Bánh Bao Nhân Thịt Thể loại : Đam mỹ , cao h , song tính , sinh tử , Ngụy phụ tử , tiểu ngược , HE , Np ( 1 x 3 ) niên hạ cường công x mỹ lệ bề ngoài cường bên trong nhu nhược thụ Nhân vật : Lục Đằng Thừa , Lục Ngạc Hiên , Lục Thiếu x Lục Tử Phàm

Status:
Ongoing
Chapters:
17
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Tiết Tử

Lục Thị là công ty đá quý uy tính lớn nhất của trung quốc hiện tại


Tổng tài Lục Tử Phàm là cái tên đang nổi tiếng trên bề mặt báo chí quốc tế , không ai không biết anh , không ai nghe cái tên này mà không khỏi khâm phục


Lục Tử Phàm là con trai độc nhất của lục gia , lớn lên trong điều khiện gia đình quá tốt so với người cùng lứa , anh từ nhỏ đã biết suy nghĩ sâu xa , nhìn xa trông rộng , biết thế nào là phải trái . Phát hiện ra tài năng của con trai Lục Liên cha anh đem anh đi đào tạo , nhập học ở trường quốc gia nổi tiếng anh quốc


Năm 21 tuổi Lục Tử Phàm tiếp nhận công ty gia tộc " Lục Thị " , sau 2 năm tiếp quản anh đã thu được hai công ty đá quý ở Mỹ và một công ty vận tải lớn nhất Bắc Kinh , trong giới kinh doanh những công ty anh thu được là những công ty nổi tiếng là " khó tính " và "khó quản " , nhưng đối với Lục Tử Phàm điều đó dễ như trở bàn tay

Năm 24 tuổi anh đưa công ty đến đỉnh điểm của sự phát triển , trong giới kinh doanh ai cũng khâm phục , mong muốn tiểu thư khuê các nhà mình may mắn lọt vào mắt xanh của Lục Tử Phàm

Năm 25 tuổi anh đem lòng yêu một cô gái , giới báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực khi biết tin chấn động này . Nếu là một tiểu thư nhà gia giáo nào đó thì không phải tốn cả tấng mực như vậy , người anh yêu là một cô gái danh tánh không rõ , So với Lục Tử Phàm còn lớn hơn tận 9 tuổi , cô ta là một call girl , nhan sắc khá nổi trội , cô ta đã có ba đứa con trai ngoài ý muốn

Sau đó Lục Tử Phàm cùng cô ta kết hôn

Năm anh 26 tuổi thê tử anh vì tai nạn mà qua đời , anh rất thống khổ

Lục Tử Phàm đưa ba đứa con trai sang anh quốc tạo điều kiện học tập tốt nhất , anh còn không tiết tiền bỏ ra cả chục tỷ mua cho cả ba một căn biệt thự , thuê người hầu ,cả quản gia

Sau đó vì đau buồn chuyện thê tử , anh lao đầu vào công việc tiếp tục đưa công ty phát triển không ngừng
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Mylene Mikromastoris: Pretty great novel, got caught in very quickly, love her writting style in general! Can't wait to read more!

Addy: I ABSOLUTELY LOVE IT! The way he loves her and is patient with her past. The way her character is so willing to forgive! And i have never read a book where the moon goddess picks a favorite. Or a book were the person had to wait to meet there wolf. I am in love with this story!

Spike: The book is really good. The progression of the story and that the Female protagonist has a clear path to get better from her bruised self. I would definitely recommend this

Shadowlynn123: I love this book! Both characters have pain but seem to bring out the best in each other! The connection is intense! I would like more details and the point of view from him.

Mylene Mikromastoris: Seems interesting so far. I only put 3 stars for the technical writting because there are words missing once in a while. Can't wait to read more!

lydiahkabutu: Am enjoying reading it

kimonascarlett014: Book was amazingReally enjoyed the plot and ending It’s exactly what I needed 😂

Maya Renee: One of the better fully well-written stories on these apps. The correct grammar and the like also limit any kind of distractions I usually have. The story is intriguing and familiar without being predictable. Extra points for having a strong, female lead.

Leigh : I loved the book I would recommend It has some mistakes but not bad enough it distracts from the book

More Recommendations

Sommer Dow: A bit repetitive, but still fun to read and meet to characters! Enjoying the series

ryowell: I do not normally read a book before it is completed but I am so glad I decided to read this one as you write it. I am loving all of the characters in this book, the way Severin is going after Zero has me just eager for the next chapter to see it all unfold. I am also loving all of the new char...

nayrainkyaw: I became to like Issac too.He is too good to Lovey though she is not his own child.

agata: I love this story I can't stop reading I love this tape and this one is so surprising very good

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.