Cực Phẩm Lão Cha

All Rights Reserved ©

Summary

Tên : Cực Phẩm Lão Cha Tác giả : Bánh Bao Nhân Thịt Thể loại : Đam mỹ , cao h , song tính , sinh tử , Ngụy phụ tử , tiểu ngược , HE , Np ( 1 x 3 ) niên hạ cường công x mỹ lệ bề ngoài cường bên trong nhu nhược thụ Nhân vật : Lục Đằng Thừa , Lục Ngạc Hiên , Lục Thiếu x Lục Tử Phàm

Status:
Ongoing
Chapters:
17
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Tiết Tử

Lục Thị là công ty đá quý uy tính lớn nhất của trung quốc hiện tại


Tổng tài Lục Tử Phàm là cái tên đang nổi tiếng trên bề mặt báo chí quốc tế , không ai không biết anh , không ai nghe cái tên này mà không khỏi khâm phục


Lục Tử Phàm là con trai độc nhất của lục gia , lớn lên trong điều khiện gia đình quá tốt so với người cùng lứa , anh từ nhỏ đã biết suy nghĩ sâu xa , nhìn xa trông rộng , biết thế nào là phải trái . Phát hiện ra tài năng của con trai Lục Liên cha anh đem anh đi đào tạo , nhập học ở trường quốc gia nổi tiếng anh quốc


Năm 21 tuổi Lục Tử Phàm tiếp nhận công ty gia tộc " Lục Thị " , sau 2 năm tiếp quản anh đã thu được hai công ty đá quý ở Mỹ và một công ty vận tải lớn nhất Bắc Kinh , trong giới kinh doanh những công ty anh thu được là những công ty nổi tiếng là " khó tính " và "khó quản " , nhưng đối với Lục Tử Phàm điều đó dễ như trở bàn tay

Năm 24 tuổi anh đưa công ty đến đỉnh điểm của sự phát triển , trong giới kinh doanh ai cũng khâm phục , mong muốn tiểu thư khuê các nhà mình may mắn lọt vào mắt xanh của Lục Tử Phàm

Năm 25 tuổi anh đem lòng yêu một cô gái , giới báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực khi biết tin chấn động này . Nếu là một tiểu thư nhà gia giáo nào đó thì không phải tốn cả tấng mực như vậy , người anh yêu là một cô gái danh tánh không rõ , So với Lục Tử Phàm còn lớn hơn tận 9 tuổi , cô ta là một call girl , nhan sắc khá nổi trội , cô ta đã có ba đứa con trai ngoài ý muốn

Sau đó Lục Tử Phàm cùng cô ta kết hôn

Năm anh 26 tuổi thê tử anh vì tai nạn mà qua đời , anh rất thống khổ

Lục Tử Phàm đưa ba đứa con trai sang anh quốc tạo điều kiện học tập tốt nhất , anh còn không tiết tiền bỏ ra cả chục tỷ mua cho cả ba một căn biệt thự , thuê người hầu ,cả quản gia

Sau đó vì đau buồn chuyện thê tử , anh lao đầu vào công việc tiếp tục đưa công ty phát triển không ngừng
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Maritza Alberto: I loved this story,keep writing,thank you for your work

Dracyy: Interesting plot lines and well written. I’m hoping there is a sequel as it feels like the story is just getting started. Really liked the plot and the bringing cultures together was really interesting.

Christina: I loved this book. I'll be reading the entire series.

Kurimah: The writer should continue this beautiful story.lt is just fantastic and ended suddenly

Brittany Gamble: Loving this story

More Recommendations

Falak: Yh cufog ifudj kvkg

emmasmithejs: Loving this story, can't wait for more chapters!!!

Sarah J: Omg yet another brilliant one. So so so looking forward to reading the next one

Mel: Omg I really love this story and can’t wait for more updates. Looking forward to reading your other stories now. Thank you for sharing ❤️

Jason Huskey: The improvement of this series in the 6 I have read is great to see. As English is not their first language the improvement in syntax and word usage has improved immensely. Great work I would love to see each of the books expanded into full length books as the storylines have lots of potential an...

tyraclardy72: Awesome story can’t wait to read some more

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.