[Hoàn] Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

All Rights Reserved ©

Summary

Tên tiếng Trung: 这么漂亮居然是ALPHA Tác giả: Tê Tử Thất Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Design: Leila | MMOC Thể loại: Điềm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vường trường, 1×1, ngọt sủng, vui tươi ngốc nghếch thụ x tâm cơ mỹ nhân công, HE. Tình trạng tác phẩm: 43 chương + 1 phiên ngoại. Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ. Tình trạng edit: Hoàn. BẢN EDIT HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Status:
Complete
Chapters:
45
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
16+

Văn án

Vui tươi, ngốc nghếch thụ (Lạc Tinh Vũ) x Tâm cơ mỹ nhân công (Nguyên Dục).

Lần đầu tiên Lạc Tinh Vũ nhìn thấy Nguyên Dục thì đã nhất kiến chung tình với hắn

Một lần cậu vô tình nhìn thấy Nguyên Dục trốn trong góc nhà vệ sinh, tiêm thứ gì đó vào tuyến thể của mình, với thường thức sinh lý ít ỏi, Lạc Tinh Vũ cho rằng đó là thuốc ức chế: “Cậu là Omega?”

Nguyên Dục: “…Ừm.”

Lạc Tinh Vũ tỏ tình ngay tắp lự, bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ yêu đầy gian nan của mình.

Thân là một Beta cường tráng, cậu mở ra hình thức che chở cho vợ yêu, quét sạch mọi trở ngại, làm người khổng lồ phía sau Nguyên Dục!

Một ngày nào đó, Lạc Tinh Vũ bỗng nhiên bị phân hóa thành một Omega? !

Nguyên Dục nguy hiểm nheo mắt lại, ép cả người cậu vào tường, không dấu vết mà liếm môi một cái.

Lạc Tinh Vũ: “Không sao bảo bối, hai O vẫn có thể hạnh phúc mà.”

Nguyên Dục: “Quay sang bên kia, cho tôi cắn một cái.”

Lạc Tinh Vũ: “? ? ?”

Một câu giới thiệu đơn giản: Thích cậu, chỉ vậy mà thôi.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

lillyj66: I love this series! Also, the books are extremely easy to read as they are well edited

Kathleen Actub Ubaub: The storyline is cute. I love some of the plot twist. It's a little bit fast paced story. I didn't get to see much of an action on their sweet time moments. It's just need more on the love story for me. But overall its a good story.

Myra Puritz: There isn’t much to dislike about this story. The love that Liam has earned from Hanna is a true honest love. The way he shows how he gained her trust and love is every woman’s dream. Liam ‘s family has welcomed her with open arms, unlike her so-called bitch of a grandma. I am sure her father and...

rgnsjs: Very well written

Samantha: 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

DD: This book had me laughing and blushing..... this book is amazing. This is my fav book rn and im usually not able to finish books bc i get bored of them but this book is truly amazing❤️

More Recommendations

Prim Tshuma: Nice story I loved it

Lynda465: So exciting. Can’t wait for more. Keep up the great story.

jimitota: The books lovely, but the fuck words a bit too over the top

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.