[Hoàn] Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

All Rights Reserved ©

Summary

Tên tiếng Trung: 这么漂亮居然是ALPHA Tác giả: Tê Tử Thất Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Design: Leila | MMOC Thể loại: Điềm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vường trường, 1×1, ngọt sủng, vui tươi ngốc nghếch thụ x tâm cơ mỹ nhân công, HE. Tình trạng tác phẩm: 43 chương + 1 phiên ngoại. Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ. Tình trạng edit: Hoàn. BẢN EDIT HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Status:
Complete
Chapters:
45
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
16+

Văn án

Vui tươi, ngốc nghếch thụ (Lạc Tinh Vũ) x Tâm cơ mỹ nhân công (Nguyên Dục).

Lần đầu tiên Lạc Tinh Vũ nhìn thấy Nguyên Dục thì đã nhất kiến chung tình với hắn

Một lần cậu vô tình nhìn thấy Nguyên Dục trốn trong góc nhà vệ sinh, tiêm thứ gì đó vào tuyến thể của mình, với thường thức sinh lý ít ỏi, Lạc Tinh Vũ cho rằng đó là thuốc ức chế: “Cậu là Omega?”

Nguyên Dục: “…Ừm.”

Lạc Tinh Vũ tỏ tình ngay tắp lự, bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ yêu đầy gian nan của mình.

Thân là một Beta cường tráng, cậu mở ra hình thức che chở cho vợ yêu, quét sạch mọi trở ngại, làm người khổng lồ phía sau Nguyên Dục!

Một ngày nào đó, Lạc Tinh Vũ bỗng nhiên bị phân hóa thành một Omega? !

Nguyên Dục nguy hiểm nheo mắt lại, ép cả người cậu vào tường, không dấu vết mà liếm môi một cái.

Lạc Tinh Vũ: “Không sao bảo bối, hai O vẫn có thể hạnh phúc mà.”

Nguyên Dục: “Quay sang bên kia, cho tôi cắn một cái.”

Lạc Tinh Vũ: “? ? ?”

Một câu giới thiệu đơn giản: Thích cậu, chỉ vậy mà thôi.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

jacqualyon: I really like the story line in this book. The characters are believable and the relationships well defined. While I feel the author shows a better education than most authors in this app, there is still work to be done in the areas of grammar, vocabulary, and story development. I am enjoying ...

Jessica Price: What a read, awesome

Shezi: If you wanna read a cure short simple perfect alpha rogue werewolf story this is the one. It's definitely good enough to take your mind off of the edge of whatever is bothering you 😜

Bea Renay Jackson: The way you write the scenes is absolute perfection

Stardust: I loved your writing..all the best

Abigail Lester: love love love it so so much can’t wait for update

Tina Figueroa: Yeah baby, I love this book..

michelleking2204: I love your story I would not change anything ❤️

Melissa: Story was good but ending could have been a little bit better. Is there going to be more to the story? Never got her test results?????

More Recommendations

Shawn Cassidy: What a great can't wait for me

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.