Write a Review

[Hoàn] Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

All Rights Reserved ©

Summary

Tên tiếng Trung: 这么漂亮居然是ALPHA Tác giả: Tê Tử Thất Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Design: Leila | MMOC Thể loại: Điềm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vường trường, 1×1, ngọt sủng, vui tươi ngốc nghếch thụ x tâm cơ mỹ nhân công, HE. Tình trạng tác phẩm: 43 chương + 1 phiên ngoại. Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ. Tình trạng edit: Hoàn. BẢN EDIT HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Status:
Complete
Chapters:
45
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
16+

Văn án

Vui tươi, ngốc nghếch thụ (Lạc Tinh Vũ) x Tâm cơ mỹ nhân công (Nguyên Dục).

Lần đầu tiên Lạc Tinh Vũ nhìn thấy Nguyên Dục thì đã nhất kiến chung tình với hắn

Một lần cậu vô tình nhìn thấy Nguyên Dục trốn trong góc nhà vệ sinh, tiêm thứ gì đó vào tuyến thể của mình, với thường thức sinh lý ít ỏi, Lạc Tinh Vũ cho rằng đó là thuốc ức chế: “Cậu là Omega?”

Nguyên Dục: “…Ừm.”

Lạc Tinh Vũ tỏ tình ngay tắp lự, bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ yêu đầy gian nan của mình.

Thân là một Beta cường tráng, cậu mở ra hình thức che chở cho vợ yêu, quét sạch mọi trở ngại, làm người khổng lồ phía sau Nguyên Dục!

Một ngày nào đó, Lạc Tinh Vũ bỗng nhiên bị phân hóa thành một Omega? !

Nguyên Dục nguy hiểm nheo mắt lại, ép cả người cậu vào tường, không dấu vết mà liếm môi một cái.

Lạc Tinh Vũ: “Không sao bảo bối, hai O vẫn có thể hạnh phúc mà.”

Nguyên Dục: “Quay sang bên kia, cho tôi cắn một cái.”

Lạc Tinh Vũ: “? ? ?”

Một câu giới thiệu đơn giản: Thích cậu, chỉ vậy mà thôi.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

aureliaelenah: Obsessed with this story 🥰🥰

Kookminista: Es muy buena, me gusto namjoon casi me un infarto pero ameee le hizo gemelos ?? Hermosa

minliceth: Muy buen escrito algo mal con el tema de la ortografía se repetían 2 veces el mismo guión del resto todo en orden me encantó la trama y el final estuvo de maravilla mis felicitaciones...

dorothy: Vj6. I. Btkj vuddfli v ugj. Gbrjh. Blhddu. Jtjb jtgb. Ggb vigubnn udcjbbudj v fdvuvn

Sofiavergara: Its really relatable and cool

Thv Park 🥀 : Chille arto pero de emoción

More Recommendations

sonia: It just keeps getting better I can't wait till we have found everyone and see how big the group is then get to the real action

Boyzmom: I liked how everyone was interwoven. Usually you only get one couple, but had multiple couples and they were all throughout the story. Very well written and look forward to more from this author

Dawn : Good plot, characters, excitement, like mc gangs. Not as graphic or bloody. Moral story.

Jimena Mascorro: Me encanta se las recomendaría a mis amigas

dontknowlove26: I LOVE these stories but I don't know if it's me or the story seems like it jumps some maybe I will just have to reread them just to make 😊 Thank You for your story

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.