[Hoàn] Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

All Rights Reserved ©

Summary

Tên tiếng Trung: 这么漂亮居然是ALPHA Tác giả: Tê Tử Thất Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Design: Leila | MMOC Thể loại: Điềm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vường trường, 1×1, ngọt sủng, vui tươi ngốc nghếch thụ x tâm cơ mỹ nhân công, HE. Tình trạng tác phẩm: 43 chương + 1 phiên ngoại. Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ. Tình trạng edit: Hoàn. BẢN EDIT HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Status:
Complete
Chapters:
45
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
16+

Văn án

Vui tươi, ngốc nghếch thụ (Lạc Tinh Vũ) x Tâm cơ mỹ nhân công (Nguyên Dục).

Lần đầu tiên Lạc Tinh Vũ nhìn thấy Nguyên Dục thì đã nhất kiến chung tình với hắn

Một lần cậu vô tình nhìn thấy Nguyên Dục trốn trong góc nhà vệ sinh, tiêm thứ gì đó vào tuyến thể của mình, với thường thức sinh lý ít ỏi, Lạc Tinh Vũ cho rằng đó là thuốc ức chế: “Cậu là Omega?”

Nguyên Dục: “…Ừm.”

Lạc Tinh Vũ tỏ tình ngay tắp lự, bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ yêu đầy gian nan của mình.

Thân là một Beta cường tráng, cậu mở ra hình thức che chở cho vợ yêu, quét sạch mọi trở ngại, làm người khổng lồ phía sau Nguyên Dục!

Một ngày nào đó, Lạc Tinh Vũ bỗng nhiên bị phân hóa thành một Omega? !

Nguyên Dục nguy hiểm nheo mắt lại, ép cả người cậu vào tường, không dấu vết mà liếm môi một cái.

Lạc Tinh Vũ: “Không sao bảo bối, hai O vẫn có thể hạnh phúc mà.”

Nguyên Dục: “Quay sang bên kia, cho tôi cắn một cái.”

Lạc Tinh Vũ: “? ? ?”

Một câu giới thiệu đơn giản: Thích cậu, chỉ vậy mà thôi.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

veebrown22: Beautifully told story. Always remembering, we get a second chance at love!

Emmeline: I started this as a lazy Sunday morning read, and I may have missed the morning completely I could not put it down. Very well thought out , and I loved the detail in the story!

Isobel: Kkkkkjjjjjjjj*jjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllloknbh c hgdvjhfb I txg

Kimberly: Loved it! Keep writing!

Ngamata: Extremely well written, not to long, plot great and t interesting enough to keep you moving through the chapters quickly.Want more

ZiniaB13: I love the characters so so much, the plot is brilliant and I recommend this book to anyone who’s searching for a wholesome, cute comfort story💕

veebrown22: Thought It was incredibly inclusive of the each characters position in the battles they are now embarking on Well done.

Lynda465: So exciting. Can’t wait for more. Keep up the great story.

More Recommendations

jimitota: The books lovely, but the fuck words a bit too over the top

Mou🍯: Liked the way the story started and took its turn. Was thrilling and exciting, the way it was ment to be. It was a good read. Hope to see more of your work Author 👍

Danielle Benson: So far so good! I can’t wait to see how this turns out!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.