[Hoàn] Kỹ Thuật Nam Khoa Nhà Nào Tốt

All Rights Reserved ©

Summary

Tác giả: Thiên Bắc Văn Thu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1×1, HE. Nguồn: Trường Bội Tình trạng tác phẩm: Hoàn (44 chương + 1 PN). Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Bìa: MMOC Nhân vật chính: Minh Dục x Phương Thư Giai Giả cao lãnh, ngạo kiều tinh anh công x tấu hài bác sĩ nam khoa thụ. BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.

Status:
Complete
Chapters:
46
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Văn án

Bác sĩ, ngài thấy tôi còn có hy vọng không?

Mười năm trước, anh là hotboy lạnh lùng của đại học C. Mười năm sau, anh là đóa hoa cao lãnh của ngành kinh tế. Sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng, anh lại cất giấu bí mật động trời không muốn ai biết!

Bác sĩ: Xin hỏi thân thể của anh có vấn đề gì?

Sau một hồi trầm mặc, Minh Dục lạnh lùng phun ra hai chữ:……Erectile dysfunction (Rối loạn cương dương).

Bác sĩ hơi hơi mỉm cười, hóa ra là liệt dương. Không sao không sao, người anh em không cần xấu hổ, chúng tôi đã thấy nhiều lắm rồi!

Bác sĩ tập trung nhìn, hay lắm, vậy mà lại là bạn trai hắn!

Công ban đầu thật sự không được.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Germaine Haughton: I know it's not easy being a single mom, but you can see santa coming out in Nick's action so far.

Toni: Amazing book and Author.Can't wait to read more!!

Bernie: Thank u so much for both book. I am enjoying it so much I dont want to put the books down . Cant stop reading. U have done a good job

Mousey: Short and sweet story. Loved it so much I read it twice and was late to work 😂😂 Thank you author 🥰

Shantae: I love everything about this book

stacieva: This book is simply amazing and funny .....I recommend it to everyone feeling sad or depressed , surely this book will cheer you up

Kelli: I'm loving the fast pace of this story! It's definitely a page turner and can't wait to see what happens next...

seaena7051: Very intriguing. Had me from the start to finish. Love the ending. Very good with capturing that in moment feelings. Would recommend.

Rachel: This is very addictive and really good read!

More Recommendations

rcaus10: So far so good. Nice story

Sommer Dow: A bit repetitive, but still fun to read and meet to characters! Enjoying the series

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.