Write a Review

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch Ni

All Rights Reserved ©

Summary

Tác giả: Hắc Bạch Ni Số chương: 26 Thể loại: hiện đại, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, chủ thụ, HE. Edit: Andy | andy9718.wordpress.com

Genre:
Romance
Author:
nhà nấm
Status:
Complete
Chapters:
27
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Giới thiệu

TA LÀ BẠN CỦA HUSKY

Tác giả: Hắc Bạch Ni

Số chương: 26

Thể loại: hiện đại, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, chủ thụ, HE.

Cp: Phù Thế Kỳ x Vưu Lăng (bề ngoài hung ác tinh lực tràn đầy husky công x bề ngoài ngoan ngoãn nội tâm liều mạng tạc mao thụ)

Nguồn qt: wikidich

Edit: Andy | andy9718.wordpress.com

-

Giới thiệu

Vưu Lăng chuyển trường, vốn tưởng rằng có thể mỗi ngày chăm chỉ học tập, phấn đấu cho tương lai, lại không ngờ chỉ trước khai giảng một ngày đã bị một tên ngốc ôm đi hết nửa cái sân trường.

Dính hào quang của Husky, chưa đi học đã nổi danh… Từ đây mở ra cuộc sống náo nhiệt mỗi ngày.

Husky rất vô tội, bởi vì ngoại hình hung ác mà nhiều người sợ, kỳ thật nội tâm săn sóc dịu dàng, có chút ngốc.

Màn kịch nhỏ 1:

Thầy cô gạt lệ: Vưu Lăng quá đáng thương. Thành tích ưu tú như vậy chuyển tới trường chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

Bạn học gạt lệ: Vưu Lăng quá đáng thương. Mang theo vết thương lòng tới trường mới, lại còn bị Phù Thế Kỳ ức hiếp.

Những người này không hề biết Vưu Lăng nói với Phù Thế Kỳ: Nếu lần sau còn để tôi thấy cậu chơi bóng ở trong phòng, chúng ta tuyệt giao ba ngày.

Phù Thế Kỳ trưng khuôn mặt tủi thân: Tớ thề không bao giờ chơi bóng trong phòng nữa. Chân A Lăng còn đau không? Tớ giúp cậu xoa xoa ~

Màn kịch nhỏ 2:

Học sinh trường trung học Thập Tứ: Phù Thế Kỳ thường xuyên mang theo khuôn mặt đầy vết thương, nhất định là ở bên ngoài đánh nhau với mấy thanh niên xã hội*.

“Thanh niên xã hội” Vưu Lăng đi ngang qua, không nói gì.

(“thanh niên xã hội: chỉ những người bỏ học, lêu lổng, thất nghiệp)

Màn kịch nhỏ 3:

Phù Thế Kỳ: Vì sao cậu lại chuyển trường?

Vưu Lăng: Bởi vì nhà nghèo, không nộp nổi tiền học phí.

Phù Thế Kỳ khóc lớn: A Lăng quá đáng thương. Tớ có thể dùng tiền tiêu vặt giúp cậu nộp học phí.

Vưu Lăng – nội tâm phức tạp nhưng không hề hổ thẹn: …..

Đứa nhỏ này hình như quên mất nhà mình ở bên cạnh nhà cậu ta? (Phù Thế Kỳ sống ở một khu biệt thự)

-

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Bayamonesa: There are some unimportant 'blind spots' but it is a sweet story for me! I really like it!

Ella: So first off, I wanted to say, I absolutely loved the story line and plot! It was so interesting! Second, I want to say, I love how you made it to where even though Brandi was a preacher’s daughter and a virgin, that she was still not completely pure. This book had me on the edge of my seat, and ...

Kaari: I love the fact that these don't have to be long stories to really get involved with the story and the characters.

Kaari: OMG the drama! Twists turn and plots seasoned with well written steamy scenes between multiple couples. I'm seriously obsessed

Kaari: I'm currently fighting a cold so laying in bed with all these characters to keep me company is perfection

Kaari: I'm pretty sure I'm going to be reading all of these back to back great stuff

Pournima Ganapathy Raman: Something new and you can never guess what will happen next

Lisa: I love the story line so far but there needs to be a hit more background on the characters.

More Recommendations

CROCNOIR: L'intrigue est on ne peut plus original et très bien rédigé, bien détaillé donc on se plonge dedans très facilement ! Perso j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir la suite !! 😉

sarahdavissd227: This was a beautiful story. It very sweet and to the point. There was no manipulation on anyone's part. Blake and Annabelle has choices to make even though he felt undeserving of her it all worked out in the end. Killian was a great matchmaker and a friend to both. I wished he could have also fo...

conjim: Love the passion and pleasure

Aline: Beau roman comme les autres. J'attends le cheikh albayane

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.