Into You

All Rights Reserved ©

Summary

Mula pagkabata magkaibigan na sila Isabel Maris Mariano at Miko Lorenzo Cruz. Pamilya na ng turing ng bawat isa. Ngunit iba ang nararamdaman ni Miko para sa kababata. Handa ka bang magparaya maging masaya lng siya? Lihim n'ya itong tinatago, minamahal sa malayo. Sapat na ang matawag siyang kaibigan sa takot na mawal ito kapagnalaman ang kanyang tinatagong pag-ibig. Umibig si Isabel sa MVP nang kanilang eskwelahan. Isang playboy. Tumagal ang kanilang relasyon. Masaya t perpectong pagsasama. Sabay silang nangarap. Bumuo ng mga pangarap na magkasama. Ngunit hanggang duon na lang pala iyon. Hanggang plano na lamang. Kapag tukso na ang lumapit. Nahuli ni Isabel si John na may kasamang babae. Sakit at puot ng nadarama niya nang mga sandaling iyon. Ang lalaking kaisa-isang minahal. Ang unang lalaki sa buhay niya. Niloko lamang siya. Si loob ng limang taong relasyon. Tinapon lang nito dahil sa init ng katawan. Halos gumuho ang mundo ni Isabel ng mga oras n iyon. Sabay-sabay ang kanyang mga problema. Hindi niya malaman ang gagawin. Nagmakaawa si John, lumuhod para lang mabawi ang tiwalang sinira nito. Lahat gagawin niya par makuha ulit ng babae. Ginamitan niya ito ng dahas. Halos pagsamantalahan. Wala sa sariling isip na nasasaktan na pala ang babae. Labis na galit ng nararamdaman ni Miko para kay John, nagparaya ito dahil siya ang iniibig ng taong minamahal.

Genre:
Romance / Drama
Author:
Janellah
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Chapter 1

"John, wag d'yan nakikiliti ako. Hihihi. . .Isa . . .Stop! Babe, " kapos sa paghingang saad ko.

"Ang bango naman ng baby ko. Hmm." Wow, ba't siya sarap pakinggan pagtinatawag akong baby. Inaamoy- amoy niya ng batok ko. Napapabungisngis naman ako dahil sa kiliti.

" Babe, wag. . .d'yan. " sarap sa pakiramdam ng mayakap ka nang taong mahal mo. Lalo na kung ganito ka hunk at gwapo ng boyfriend mo. Inggit na naman mga ibang babaeng piling papnsin sa Johnny my loves ko.

Inihiga niya ako sa blanket, habang hinahalikan ang paligid ng leeg ko papunta sa aking batok. Napapapikit ako sa init ng bawat haplos at halik nito.

Iniangat niya ang muka para makita ang reaction ko, hinaplos nito nag labi kong namumula at mamasa-masa mula sa aking pagkakakagat. Ibinaba muli nito ang ulo, siniil ako ng halik. Isang marubdob na halik.

Napaungol ako nang kinagat niya ang ibabang labi ko. Napapaliyad sa bawat halops nito sa aking katawan.

Wala na akong pakialam sa aming paligid. Napapaayon ako sa init ng kanyang labi at kamay. Kay sarap sa pandinig ang huni ng mga ibon, parang isang musika sa aming mga tenga. Kasabay ng mga tunog ng aming mga labi.

Ang sariwa at mahalimuyak na hangin mula sa mga ligaw na bulaklak sa gilid. Ang ihip ng hangin sumasabay sa bugso ng aming mga damdamin.

Wala nang ibang lalaking makakahalik sa akin bukod sa lalaking asa tabihan ko. Pinapadama ang init ng aming pagmamahalan.

Sumabay ako sa ritmo ng halik nito. " Oh, John. " Ungol ko. Niyakap ang likuran niya.

Tumitigtig ito sa akin. Hinaplos ang pisnge ko. Banayad ang mga haplos na iyon. Puno ng pagiingat.
Continue Reading
Further Recommendations

Shezi: If you wanna read a cure short simple perfect alpha rogue werewolf story this is the one. It's definitely good enough to take your mind off of the edge of whatever is bothering you 😜

Leah: it was really good, it had no mistakes that I noticed. It was so interesting and he was nice after he got his problem of his shoulder!

reionmarch: such a fun story to read. short yet full of it. great book, author. 👏👏👏

Shantae: I really enjoyed this book

Bea Renay Jackson: The way you write the scenes is absolute perfection

Hicmat Jamal-eddine: Beautiful story.. Love reading it

alisha: I couldn't put the book down and I hope that there is a sequel.

More Recommendations

Sommer Dow: A bit repetitive, but still fun to read and meet to characters! Enjoying the series

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.