[Đam mỹ/HOÀN] Hạng Gia Đại Thiếu - Sơ Lãng

All Rights Reserved ©

Summary

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU Tác giả: Sơ Lãng Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu công x trong sinh tạc mao mỹ mạo thụ, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hạng Viễn Edit: Mimi Beta: Chi

Genre:
Romance
Author:
tieuphimieu
Status:
Complete
Chapters:
81
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Giới thiệu

— VĂN ÁN —

Hạng đại thiếu gia chết thực oan ức.

Kiếp này, cậu quyết định tự lực tự cường, gắng sức đứng vững trên chính đôi chân mình, hòng sớm ngày thoát khỏi vận mệnh bị người ta nuôi nhốt.

Đáng tiếc, bất kể cậu có vùng vẫy thế nào, cũng vẫn không thể nhảy ra khỏi cái bát của người kia…

Hạng thiếu gia tức đến sùi bọt mép: Cưỡng đoạt con giai nhà lành chính là thế này đây, tại sao không có một ai xử lý? Tại sao, tại sao hả?

Người nào đó vươn tay xoa đầu vuốt lông cho Hạng đại thiếu: Ngoan, mâu thuẫn trong gia đình, chúng ta đóng cửa giải quyết là được rồi ^^

— Nhận xét sơ bộ —

Tác giả hành văn lưu loát, tình tiết liền mạch tự nhiên. Về phương diện khắc họa nhân vật, cách thức được chọn chính là dùng diễn biến tâm lý cùng ngôn ngữ cử chỉ để thể hiện tính cách từng đối tượng. Sự thay đổi hoàn toàn trái ngược của nhân vật chính trước và sau khi trọng sinh làm câu chuyện tăng thêm không ít cảm giác vui vẻ cũng như tính phản đòn. Ngoài ra, khi lựa chọn bối cảnh, tác giả cũng khéo léo đem hai yếu tố ‘hào môn’ cùng ‘thương chiến’ dung nhập với nhau, điều đó khiến cho nội dung vở kịch lại càng trọn vẹn và chân thực.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

veebrown22: Beautifully told story. Always remembering, we get a second chance at love!

Emmeline: I started this as a lazy Sunday morning read, and I may have missed the morning completely I could not put it down. Very well thought out , and I loved the detail in the story!

Isobel: Kkkkkjjjjjjjj*jjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllloknbh c hgdvjhfb I txg

Kimberly: Loved it! Keep writing!

Ngamata: Extremely well written, not to long, plot great and t interesting enough to keep you moving through the chapters quickly.Want more

ZiniaB13: I love the characters so so much, the plot is brilliant and I recommend this book to anyone who’s searching for a wholesome, cute comfort story💕

veebrown22: Thought It was incredibly inclusive of the each characters position in the battles they are now embarking on Well done.

Lynda465: So exciting. Can’t wait for more. Keep up the great story.

More Recommendations

jimitota: The books lovely, but the fuck words a bit too over the top

Mou🍯: Liked the way the story started and took its turn. Was thrilling and exciting, the way it was ment to be. It was a good read. Hope to see more of your work Author 👍

Danielle Benson: So far so good! I can’t wait to see how this turns out!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.