Tempting the Truth

All Rights Reserved ©

Summary

She wants to know the truth, the truth behind her unforgettable yet forgotten past. Little did she know, temptation would come helpful along the way. Matagal nang hinahangad ni Prima Leoson ang mga kasagutan sa kaniyang tanong ukol sa kaniyang nakaraan: ang nakaraan na sumira't nagpabago ng kaniyang mundo't pag-iisip. Ngunit hindi niya magawa dahil sa takot na kung ano man ang nakakubli roon. Subalit ang lahat ng takot at pangamba niya'y tila nawala na parang bula nang isang panaginip ang gumising sa kaniya. Dahil sa panaginip na 'yon ay makakamtan na niya ang inaasam-asam ngunit maraming pangyayari't rebelasyon ang naibuga- lalo na sa kalagitnaan ng kaniyang ginagawa- ipagpapatuloy pa kaya niya?

Genre:
Romance / Erotica
Author:
Temptine Heathe
Status:
Ongoing
Chapters:
12
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Chapter 1

Teaser

Malamig ang gabi, punong-puno ng mga nagkakasiyahang tao ang SoLit club, isa na rin doon si Prima Leoson.

Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang good high school girl na si Prima ay may wild side lalo pa’t wala na sa katinuan dahil sa tulong ng alcohol? Nasa gitna na siya ng dance floor at nakikisabay sa paggalaw sa erotikong musika na pumupuno ng club.

Taas-taas ang hawak na cup, giniling-giling niya ang katawan sa matigas na bulto sa kaniyang likuran. Mahina siyang napahalinhing nang magtama ang mga balat nila ng kung sino mang nasa kaniyang likod. Hindi nagtagal, pumulupot ang kamay ng taong iyon sa kaniyang beywang at sinabayan siya sa paggiling.

Nakakapang-init, nakakabaliw lalo na nang maramdaman niya sa kaniyang pangupo ang namumukol na harapan ng kasayaw. Hindi niya pinigilan ang sarili, mas idiniin niya pa ang katawan dito at pinakiramdaman kung gaano ito katigas.

“Tangina,” mahina nitong pag-ungol dahil sa kalikutan niya. Tumaas naman ang kamay nito tungo sa ilalim ng kaniyang dibdib, jusko! Ano ba itong meron sa ininom niya at tila ba umiikot at nanlalabo ang paningin niya. Natagpuan na lang niya ang sarili na hinaharap ang lalaki saka ito siniil nang mainit na halik sa labi.

Hindi pa siya nakuntento, pinulupot pa niya ang mga kamay sa batok nito at mas pinagdiinan ang kanilang mga katawan, kasabay no’n ay ang paglalim ng kanilang halikan. Umabot na iyon sa puntong, ang paghahalikan na lamang nila umiikot ang gabi. Walang bumibitaw, mas lalo lamang humihigpit. Parang isang napakahalagang pangangailangan ang naroon sa labi ng bawat isa at hindi nila iyon maitigil.

Tumigil sila sa paghahalikan upang makakuha ng hininga, ngunit si Prima ay mas lalo lang nawalan ng hininga nang makita ang itsura ng lalaki. Mali, nawalan siya ng hininga dahil ngayon lang niya nakitang may itsura ito! Paunti-unti, nagiging malabo ang bawat sandali. May humila sa lalaki at malakas na umigkas ang kamao upang bulyawan ito ng isang malakas na sapak. Hanggang doon na lamang at mabilis siyang napabangon.

Nasapo ni Prima ang ulo. Inaalala ang mga tira-tirang impormasyon sa panaginip. Natigilan siya at nakaramdam ng kalamigan sa likod nang maalala ang lalaki. Ilang beses na siyang nanaginip no’n ngunit hanggang sa paghahalikan lang nila ang kaniyang nakikita. Pero ano ang nangyari at kitang-kita niya sa panaginip ang bawat detalye pati na rin ang bagay na mahalaga, ang itsura nito?

Binibigyan nga siguro siya ng tadhana ng dahilan upang sugpuin ang katanungan na matagal nang nananatili sa kaniyang isipan. Tumayo si Prima sa kama na may confident, nakatatak sa isipan ang gagawin pero agad din namang napangiwi nang maramdaman ang pagkabasa ng panty. Bago niya muna alamin ang katotohanan, may kailangan muna siyang labhan.

“Bakit naman kasi ang sarap ng halik no’n, eh, kahit sa panaginip ramdam ko!”


Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

shaniaflore: Loved to read this story! It is amazing!

Samantha Travers: Good short story

mils_28: You never disappoint!!!This was a great Novel, with a perfect ending!

Karen: So far so good. I want to know what is going to happen next!!!

DD: This book had me laughing and blushing..... this book is amazing. This is my fav book rn and im usually not able to finish books bc i get bored of them but this book is truly amazing❤️

Erica: I really love this series even if they are short . I love how everyone has a Gated Mate and they have to find them also I love the sex scenes they are hot 🔥🔥🔥

More Recommendations

Leanne: Wowza! You have a brilliant mix of sexual tension and drama.This was exquisite and beautifully written.Well done to you as an author and gifted writer of words.Elijah and Sorsha were so lovingly portrayed it had my heart meltingWell done

ZiniaB13: I love the characters so so much, the plot is brilliant and I recommend this book to anyone who’s searching for a wholesome, cute comfort story💕

White wolf: As in the first of this series, very well written with well thought out characters that are believable and a plot that flows nicely. I would have liked this to be a little longer, but I have yet to read the next book, so will leave my moaning for now. Great Job...

Mou🍯: Liked the way the story started and took its turn. Was thrilling and exciting, the way it was ment to be. It was a good read. Hope to see more of your work Author 👍

Ioanna Chatzigeorgiou: Andozza where are the next chapters....please!!!!!!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.