DEAR HEART

All Rights Reserved ©

Summary

⚔ Pyre Tymal ⚔ Pumasok bilang isa sa mga assassin ng Hainsha Underground Secret Agent si Pyre. Hindi nya pinangarap ang makahawak ng kahit na anumang sandata na nakakamatay. Simpleng buhay lang ang pinapangarap nya, yun ay ang magkaroon ng mapagmahal na asawa at malulusog na anak. Subalit ang pangarap nyang iyun ay nauwi sa malagim na tarahedya, ng makidnap at pinatay ang kanyang mapapangasawa. Bumagsak ang langit at lupa kay Pyre ng malaman nyang buntis pa pala ito. Gusto nyang pagbayarin ang mga taong may gawa nito, kaya kahit na ayaw nya ng magulong mundo, pinasok nya ang pagiging assassin agent. ⚔ Daphne Satgiel ⚔ Kahit ilang beses ng na brokenhearted si Daphne, positive thinking pa rin sya sa buhay. Hindi sya playgirl, hindi rin pa hard to get at mas lalong hindi easy to get! Ma prinsipyo sya sa buhay, may paninindigan at malakas ang loob. Isa lang ang problema sa kanya madaldal kasi sya na madalas pagsimulan ng hindi pagkakaunawaan. Sa taglay nyang kagandahan, napapalingon ang lahat ng kanyang madaanan. Sa taglay nyang kabaitan, marami syang naging kaibigan. Hanggang isang araw may nakita syang lalakeng pasok sa standard nya. Isang lalaking mysteryoso na gustong gusto nya. Paano na ngayon ang puso nya? Aasa na lang ba sya sa milagro o mabo brokenhearted na naman ito? 💃MahikaNiAyana

Genre:
Romance / Action
Author:
MahikaNiAyana
Status:
Complete
Chapters:
11
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Synopsis

Pumasok bilang isa sa mga assassin ng Hainsha Underground Secret Agent si Pyre. Hindi nya pinangarap ang makahawak ng kahit na anumang sandata na nakamamatay.

Simpleng buhay lang ang pinapangarap nya, yun ay ang magkaroon ng mapagmahal na asawa at malulusog na anak.

Subalit ang pangarap nyang iyun ay nauwi sa malagim na trahedya, ng makidnap at pinatay ang kanyang mapapangasawa. Bumagsak ang langit at lupa kay Pyre ng malaman nyang buntis pa pala ito.

Gusto nyang pagbayarin ang mga taong may gawa nito, kaya kahit na ayaw nya ng magulong mundo, pinasok nya ang pagiging assassin agent.

Makamit kaya ni Pyre ang hustisya para sa kanyang mag ina, kung palaging may humahadlang na mahadira sa bawat kilos at galaw nya?

🖤♥
Name: Pyre Tymal

Age: 27

Birthday: July 18, 1993

Civil Status: Single

Hobbies: Star gazing

Nationality: Turkish

Occupation: Hainsha Secret Assassin Agent

Position: Spy

Motto: "Being happy doesn't mean that everything is perfect.
It means that you've decided to look beyond the imperfections...

Pyre Tymal

"If the wishing star will grant my one wish...

"I wish that all the pain I have today will be the reason why I will have a biggest smile tomorrow."

- Pyre Tymal -


🖤❤


Kahit ilang beses ng na brokenhearted si Daphne, positive thinking pa rin sya sa buhay.
Hindi sya playgirl, hindi rin pa hard to get at mas lalong hindi easy to get!


Ma prinsipyo sya sa buhay, may paninindigan at malakas ang loob. Isa lang ang problema sa kanya madaldal kasi sya na madalas pagsimulan ng hindi pagkakaunawaan.

Sa taglay nyang kagandahan, napapalingon ang lahat ng kanyang madaanan.
Sa taglay nyang kabaitan, marami syang naging kaibigan.
Hanggang isang araw may nakita syang lalakeng pasok sa standard nya. Isang lalaking mysteryoso na gustong gusto nya.

Ang bagong kapitbahay nilang ubod ng suplado, isnabero, seryoso at higit sa lahat antipatiko. Ito lang yata ang lalakeng hindi nabighani sa taglay nyang karisma, kaya para na syang stalker nito.

Kasi naman kung bakit sa dinami dami ng manliligaw at tagahanga nya.
Dito pa sya pinana ni kupido sa lalakeng wala yatang pakiramdam at pakialam sa paligid nito.
Paano na ngayon ang Puso nya?
Aasa na lang ba sya sa milagro o mabo broken hearted na naman sya?

🖤♥

Name: Daphne Satgiel


Age: 24

Birthday: February 2, 1996

Civil Status: Single

Hobbies:
Traveling
Bar hopping

Nationality: Sweden

Occupation: Personal Secretary

"Motto: "You don't find love, it finds you.
It's got a little bit to do with destiny, fate and what's written in the stars."

Daphne Satgiel

"Dear heart,
I've told you a million times
not to fall in love with someone
I can't have.
But you keep on betraying me!

-Daphne Satgiel -


🖤❤


"You don't walk into love, you fall in. That's why it's so hard to get out."


💃MahikaNiAyana


Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Lady Dragon: You're writing style, characters, the worlds you build with your words are beyond description. With "Tattoos & Tulips" you flawlessly introduced Slater and Maddy. You built a world around them that was both fantastic but also realistic. A love story at its purest form. The antongists are real and...

Big Mama: Am I the only one who wishes King of the Castle exists as a standalone?This is a nice work - King of the Castle scenes remind me Maya Banks work and I looooove Maya Banks.It's well written and main characters are solid 7/10. Have nothing negative to say.One comment tho: a nice editor and your wor...

tishajeremia25: 100/10. Loved the originality of the story. Chemistry build between the characters, plot and structure were all on point. Definitely a good read worth seconds!\

monicamcurry: I love this story. It is so descriptive of the characters and the scene that it touches your heart and makes you want to cry for the mistakes he makes and the pain he causes her. I want to read more chapters and she how their story continues. Great writing and a great story. You are an excellent ...

Tracy Stringer: I just love Lycan - Werewolf stories. I really enjoyed this storyline. The Native American sub story was new and well told. I feel bad that the victims had to wait for Victoria grow up in order for the girls to be rescued. If I was an Alpha, and I lost many young girls, never to see them again, ...

Marie: Another great story / no need for some female competitor 😏 just our girl kicking ass doing what needs to be done and Ryker understanding that was his Luna from day 1

Jamie Lee: So happy for tate and his fox fated mates shifter. Can't wait to sée where the story is going now that the community is growing.

Landon: This is a good story. I feel like it started in the idle of the book so I am anxious for the explanations

Jamie Lee: So I've coming this far in this series I thought nothing would shock me but that last chapter did it can't wait to read more

More Recommendations

Jamie Lee: It just keeps getting better I hope all the answers to my questions will be in the next couple of books

Jamie Lee: I'm so excited I can't wait to see who all the fated mates are and what role the cubs will be playing for the future of the super natural.

jamie walker: As usual you hooked me right away. I am never disappointed in your work and you continue to get better. I wonder do you ever look back at your earlier work and have a different perspective.

Darky: Super book. Good plot, well-developed characters and original. really enjoyed it

Julian: Juss amazing♥♥♥♥💚💕💕💕💕♥♥♥♥♥💚

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.