Dark-Sky

All Rights Reserved Β©

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈𝐈𝐈

ANG SARAP sa pakiramdam na maganda ang tulog. Niyapos pa niya ang unan at ibinalot pa ng maigi ang katawan niya sa kumot.

Natigilan siya. Weyt weyt weyt? Nagmamadaling siyang bumangon. Ba't sya nandito sa Dorm? Pa'no siya nakatulog rito? Nasa kusina siya kagabi ah.

Nilingon niya ang mga nakahilerang mga kama. Wala ng mga tao do'n. Shemssss! May flag raising nga pala sila ngayon. Talaga naman.

Walang ano-ano tumayo siya at naghalungkat ng damit na isusuot nang makakuha na siya, dali-dali siyang tumakbo sa banyo para maligo, nagsuklay - kahit hindi naman talaga at tumalon sa bintana.

Aw! The dumbbest shortcut ever!

Hawak niya ang isang pares ng sapatos ng marinig niya ng awit ng Pambansang Pilipinas. Iika-ika siyang naglakad sa sementadong bubong. Halos matawa siya ng makita niya si V na nakatayo ng tuwid! Para itong tuod kung tignan. Halos magpilig na siya ng tawa para hindi lang marinig nila mother at ng iba pang sister's at madre.

Gumawi muli ang paningin niya kay V, nang magkatagpo ang paningin nila nanlalaki ang mga mata nito.

'Dub dub dub dub'

Omege? What was that?

Nilingon niya ulit si V ganunparin ang itsura nito.

"Iho, ayos ka lang ba? Anong tinitignan mo riyan?" Shit! Si mother Celeste! Gosh! Hindi siya pwedeng makita nito paniguradong detention box ang hantungan ko niya. Hindi pwedeng ulit ngayong araw.

Aligaga siyang umikot patalikod. Napalunok siya at tinignan ang kababagsakan niya, mga kalakal ang nasa bahaging iyon. Napalunok siya ng wala sa oras. Buhay o pilay?

Oh gahd! Ano ba namang pagpipilian iyon?

Nilingon niya ulit sa kabila si V, parang slow motion ang lahat pati paglingon ni Mother Celeste. Kaya no choice talaga siya, kun'di ang tumalon.

Pikit matang siyang tunalon. Bahala na! Himala nalang siguro kung wala siyang pilay pagtapos niyang tumalon dito.

Tapos na ba? Nakalapag na ba ako? Bakit parang?

Unti-unti niyang idinilat ang mga mata. Tinignan at kinaoata niya ang mga binti't paa buhay pa sila!

Akmang magalalakad siya ng mabuwal siya sa pagkakatayo. Sumubsob siya agad sa sahig una mukha.

Naman oh!

"Mira!" Napaupo siya ng maayos ng marinig niya ang sigaw ni V.

"Mahabaging diyos! Ayos ka lang ba Iha? Anong nangyari?" Tanong ni Mother Theresa na kasunod ang dalawang sister nang madatnan siya.

"A-ayos lang naman po ako. Nag sleepwalk po kasi ako." Patawad po lord.

"Gano'n ba? May masakit ba sayo?"

"Hindi po ako gaanong makalakad." Ngiwing sabi niya.

Sinenyasan nito ang dalawang sister para tulungan sing makalakad.

***

"Ano bang laman ng utak mo at ginawa mo 'yun?" Mahinang sigaw ni V. Nasa infimary sila ngayon at nakahiga siya sa kama. Nakaka - bagot na dito, sinabi na nga niya na wala siyang sakit.

"Ano ka ba! Muntik na kaya akong mahuli, kung 'di ka lang tumingin ay baka wala ako rito ngayon sa nakaka - bagot na higaan na ito." Humalukipkip siya ng tuwid at tangging sa kisame lang nakatingin.

"You don't how worried I'am seeing you jumping like that."

Napalingon siya rito at nagtaas ng kilay.

"So, hindi ka na pala human ice ngayon?" Kumunot ang noo nito.

"Ano? Human ice? Saan mo naman nakuha iyan?" Nakairap na tanong ni V.

Kung hindi lang ito gwapo at malakas ang dating ay baka napagkamalan na niyang bakla ito. Kahit kasi bata pa lang ito ay alam mo ng may hitsura talaga ito paglaki, mukha kasi itongmay lahi.

"Oy, ano na? Bakit mo nga ako tinawag na human ice?" Napabalik siya sa ulirat ng tawagin siya nito.

Umupo at nag-indian siya seat sa harap nito.

"Dahil suplado ka, madalas ka lang magsalita at parang laging may sariling mundo" sabi niya na ikinataas ng kilay nito.

"Parang 'yun lang human ice na agad?" nakataas pa din ang kilay nito. Nagulat siya ng sumampa ito sa higaan at ginaya ang upo niya.

"Hindi ko lang talaga trip na makipag usap o makipag halubilo ng mga panahon na iyon, gustong gusto ko na kasi makasama ang mga magulang ko, that's why."

Nalungkot naman siya sa sinabi nito. He really longging to his parents. Napayuko nalang siya.

"Sorry sa pagiging judgemental ko."

"It's okay, marami din namang nag sasabi no'n sa bahay."nakatawang sabi nito. He laugh, yeah. Tao pala talaga ito. Wala sa loob na naimpluwensyan sya ng pagtawa nito.

Nang biglang may naisip siya.

"Hey! V" napalingon ito sakaniya.

"What?"

"What if-"

Nakatitig lang ang mga mata nila sa isa't isa.

"If?"

"Tumakas tayo?"

"Escape?" Nanlaki ang mga mata nito.

"Yes. Escape." Nakangising sabi niya.

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.