FEUD OF ALPHAS: Enchantment of Necromancer Over a Vanguard

All Rights Reserved ©

Summary

18 years ago Sandton City attacked the kingdom of Alterdaimes. Isang kaharian na pinaninirahan ng Necromancer. Naganap ito sa takot ng mga mamamayan ng Sandton City na maaaring dumating ang araw na mahigitan ng mahika ang teknolohiya. In the middle of the fight, one of the soldier of the Sandton city had pity on an innocent boy. Itinakas nya ito sa gitna ng labanan. The boy grew up so well and the soldier stand as his father. The boy have joined the army of Sandton. He wanted to become a Vanguard like his father. There he met a cold-hearted girl named Adela. She has no friend. She is an outcast and at the same time mysterious. She came from the wealthiest family of Sandton city. But eventually, an unexpected future awaits the two. An event that will ruined both their hearts and time. A broken time that seemed unfixable.

Genre:
Scifi / Fantasy
Author:
Phlaetice
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Prolouge


“Look at your lousy face on the mirror. It’s too dirty isn’t it?”I just glared at Mr. Cumbus. Kahit ilang beses niya akong insultuhin, hindi ako kakagat sa pakana niya. Gusto kong patunayan sa mga nakakataas na hindi tulad ng iniisip nila ang isang katulad ko.


“Ladies and Gentleman, the man in the chains is too relevant today. Many many years ago, a war between the Sandton City and the Kingdom of Alterdaimes had happen. Hindi ito lingid sa kaalaman ng nakararami. Akala ko ay ubos na ang lahi ng mga mamamayan ng Alterdaimes.”


Nananatili lang na tahimik ngunit halatang kabado ang mga saksi at husgado.


“Ngunit sa harapan ninyo, Si Mr. Neolixuis Nehra, ang isa sa pinagkakatiwalaang Vanguard ay isa sa mga Necromancer na pilit nating tinuligsa labing walong taon na ang nakalilipas.”


Tila nagkaroon ng mabigat na tension at pagkagulat ang lahat. Noises have grown as well. Well, I should’ve expected this. He is “The Stupid Cumbus”.


“Narito ako sa harap ng husgado at mga tao upang ikalat sa inyo ang masamang ginawa ng lalaking ito.”


Saglit na tumalikod si Cumbus at nakita ko kung paanong pinilit niyang lumuha.


“Our only hope and our top Vanguard, Ms Adela Hildegard, was murdered by this man right here! Her own lover killed her!”


Ramdam ko ang pagdilim ng paningin ko at alam kong di ko na mapipigilan ang sarili ko.


“DAMN YOU CUMBUS! DAMN YOU!”


Nagulat ang lahat sa ginawa ko.


“Nakita nyo! Senyales na isa siyang Necromancer. Mainitin ang ul---”


“SHUT THE FUCK UP! Walang matutuwa sa sinasabi mo. I love Adele so how come I would kill her?!”


Napaisip pa saglit ang hangal at muling nagsalita.


"Hindi dapat kaming mas matakot? Iniibig mo ngunit nagawa mong paslangin. Papaano pa kaming walang malasakit at pagmamaha---"


"MANAHIMIK KA WALA KANG ALAM! Bakit mo ako binabaligtad kahit alam mo na sating dalawa mas papatayin mo sila!"


Halatang mas nagingay at mas nakinig ang mga tao.


"Hindi ba tama ako? Kaya mong paikut-ikutin ang mga husgado kahit na ikaw ang may ginawang krimen noon pa man. Saksi namin ni Adela yon. At ang kaisa-isa mong anak na si Agatha, hindi ba't ikaw naman talaga ang gumaha--"


Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang saksakan ako ni Mr. Cumbus ng kung ano sa aking dibdib.


I started breathing heavily as I fall out of nowhere. The surrounding became blur. Be it the sounds or the image. My body is getting numb.


Adela, nasaan ka na ba?


Paano kita ibabalik?


Kahit isang singhap lang sa panaginip.


Paano?


Bago pa ako mawalan ng malay ay nasaksihan ko ang malakas na pagsabog sa loob ng bulwagan. Habang nagkakagulo ay may isang nakasuot ng purong itim at nakamaskara ng bungo ang nagkalag ng aking kadena at bumuhat sakin.


Sa sandaling pumikit ang aking mata ay narinig ko ang huli niyang sinabi.
"We'll take her back. We both need her..."

Continue Reading
Further Recommendations

pinktable81: I really like this story. It's quite refreshing. The motivations behind each of the characters are quite clear. The main characters are grounded in reality (even though they're werewolves) and the writing style is great.There are a few grammatical errors and sudden switches between first and thir...

jackie: Loved it overall I think there was a character that we could have seen more closure on ... Declan but other than that lovely story 😊

Georgia Bishop: Good book so far. Can't wait to read more.

Smiley Muag Khoom: I need more

Kayla Monahan Sloughter: Loving your book. The character are awesome and I love the plot, Please update soon. I can't wait to see what's next.

Vanessa: Amazing story, love it wish it was a whole book I can read n buy :)

Islynne: Oh my gooood I need more.

likehaley89: I hope it’s updated soon!!

More Recommendations

nesjames: The story line is getting more exciting as the characters and story line progress. Exciting light reading.

Delmetric Silas: Fabulous reading

Gabby: I think you should put the hole story here itll be easier then having to go find it pointless put it here

Alice Daniela Claudia Marcu: I would recommended to my mom and friends I liked the characters very much

Amito: This book is so tantalising. I can't explain it all. But its surely more than a good read.

Abrilonse: 👍👍👍👍👍👍👍👍👍

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.