IMMORTAL DESTROYER: Li Clan [Volume 1]

All Rights Reserved ©

Summary

Long time ago, Four Kingdoms continues to fight to seek for a higher power and dominance with each other. They even kill mercilessly inorder to survive the chaos being held in the co-kingdoms. Sky Flame Kingdom, Sky Ice Kingdom, Hollow Earth Kingdom and Wind Fury Kingdom, these kingdoms never ever back down to their feet and will never ever makes themselves look into the ground. It is said that the appearance of Dou City who brings peace to these lands in up to this days due to the Treaty of these four kingdoms. But how long could be a treaty will be effective or how could this piece of contract could longer sustain the upcoming wars would be plotted by each kingdoms to the other Kingdoms they held grudges? At the age of six, young Li Xiaolong realized the hardship of their lives caused by the bad and cruel treatment of the Sky Flame Kingdom that covered their clan which is the Li Clan. This is rumoured that their Li Clan in the past does make Sky Flame Kingdom enraged to them and until now it remains unsolved resulting to some devastating and misfortune of Li Clan in the hands of this kingdom. Li Clan considered to be a progressive clan in the past . Having some great achievement and foundation in those lands residing in those progressive clans but now they are being dumped in the barren lands in the Green Valley where they have to start to live again.

Genre:
Thriller / Fantasy
Author:
jilib480
Status:
Ongoing
Chapters:
30
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Chapter 1: The Beginning

Darkness covered the entire sky and the stars begin to appear and shine like a brilliant which indicating that it is a night time.

In a secret room wherein it is usually serve as meeting area to discuss about things. An old man is sitting in a manner and as well as other people here. They are discussing about the things that need to be tackled in tomorrow activity which is very important.

"Ano ang magiging plano niyo Pinuno?" Sambit ng lalaking nasa edad na apatnapo. Siya ay si Gon Li May pagkabahala sa boses nito lalo pa't dito nakasalalay ang kanilang kinabukasan.

"Pinuno, limang taon mula ngayon ay siguradong aaksyon ang ating mga karatig na mga angkan upang makapasok ang kanilang miyembro sa Cosmic Dragon Institute, ano po ba ang aksyon natin ukol dito?" Sambit ng isang ginang na may alinlangan lalo pa't alam nilang lima lamang ang slots na ibinigay sa kanila ng malaking institusyon. Siya ay si Ever Li

"Hahaha... Huminahon kayo at huwag kayong mabahala. Alam ko ang inyong mga hinaing ukol sa bagay na ito. Nakarating sa akin na binigyan tayo ng mahabang oras para sa preparasyon ukol sa kompetisiyon na gaganapin para sa mga bagong henerasyon na magiging disipulo o estudyante ng institusiyon na iyon. Nagkaroon ng pagbabago sa naging petsa ng pagtanggap ng mga bagong estudyante. Bukas na bukas din ay uumpisahan na rin natin ang pagsasanay sa mga batang edad anim pataas upang kahit papaano ay mayroon tayong representante kahit hindi tayo makakuha ng pwesto o slot para sa estudyante natin." Sambit ng Chief na nagngangalang Sandro Li ng Li Clan. Kahit na may masayang tono ang boses nito ay makikitaan ng lungkot ang pares ng mata nito maging ang iba ay alam din ito.

Noong nakaraang panahon na unang itinatag ang Li Clan ay masasabing napakasagana at napakaganda ng atmospera ng lugar na animo'y buhay na buhay ito. Maraming mga talentadong Cultivator ang umusbong dito. Sa katunayan ay kilala ang angkan ng Li sa pagkakaroon ng Martial Talents. Ngunit sa pagtagal ng panahon ay unti-unting paghina ng puwersa nito dahil na rin sa maraming mga suliranin na kinakaharap nila na hindi alam ng karamihan ngunit nanatili pa rin itong misteryo maging sa mga kasalukuyang namumuno sa Li Clan. Ang mga nag-uusap sa sekretong silid na ito ay ang Chief at ang mga Elders ng Li Clan.

Mayroon silang napagdiskusyunan lalong-lalo na sa mga paunang mga pagsubok o test para malaman ang martial talent ng isang bata kung may abilidad ba ito na maging makapangyarihang Cultivator sa hinaharap o mananatili lamang silang mga ordinaryong indibiduwal ng Li Clan. Masyadong mataas ang elspektasyon nila ngayon dahil sa ilang taon na lamang ay magkakaroon ng malaking aktibidad at iyon ay ang Cosmic Dragon Competition para sa mga bagong henerasyon ngunit sa kasamaang palad ay limang puwesto o slots lamang ang ibinigay ng Institusiyon sa lugar na ito.

Ang lugar na ito ay tinatawag na Green Valley. Tatlong daang kilometro ang layo nito mula sa Cosmic Dragon Institute na isang pangarap na lugar ng karamihan ngunit ilang Cultivator lamang ang naging matagumpay na nakapasok sa lugar na ito ngunit karamihan sa mga nakapasok ay walang balita o impormasyon ukol sa kanila maging ang komunikasyon ay pinutol na rin dahil sa mga batas na ipinapatupad maging ang impormasyon ng Cultivator ay hindi kumakalat o matagpuan man lamang. Matagal na panahon na rin na walang maski isa sa mga miyembro ng Li Clan ang napatapak o nakapasok sa Institusiyon na iyon kahit ni isang impormasyon ukol sa batas at palatuntunan nito ay hindi alam ng Li Clan. Kaya ngayon ay gusto nilang subukan na makapasok man lamang maski isang miyembro ng kanilang bagong henerasyon sa Cosmic Dragon Institute upang magbigay ng Pagkilala sa kanilang maliit na angkan.

Sino nga ba ang magbibigay importansya sa kanila? Isa lamang sila sa libo-libong mga nayon na nakatira sa kontinenteng ito kung kaya't ano pa ba ang hihingin nila? Masuwerte nga sila sapagkat kahit napakalayo nila sa Cosmic Dragon Institute ay binigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Institusiyon upang maipakita at maipamalas nila ang kanilang husay sa larangan ng Martial Arts. Kahit na itinuturing na maliit na angkan lamang ang Li Clan ay umaabot sa mahigit tatlong libo ang mga miyembro nito. Hindi maitatangging napakarami nila ngunit ang kabuuang lakas nila ay napakahina pa rin. Sa kakulangan ng Cultivation Resources maging ng mga kagamitan o sandata ay pawang mga Common Armaments lamang isa pa ang mga ordinaryong sandata. Pagsasaka at pag-aalaga lamang ng mga hayop ang kanilang pangunahing hanapbuhay dito. Maaari silang maging Trainer o Tamer ng mga mababangis na hayop kagaya ng mga Wild Beast at Viscous Beast ngunit sa mababang Cultivation Base nila ay siguradong kakainin sila ng mga mababangis na hayop na ito bago pa sila makalapit sa mga ito. Ito ay isa rin sa pangunahing suliraning kinakaharap ng mga miyembro ng Li Clan.

"Bakit hindi kayo nababahala Chief? Alam niyong malaking pagkilala ang maaari nating makamit ukol sa malaking aktibidad na iyon idagdag pa ang mga benepisyo na ating makukuha kung maging opisyal na estudyante ang ating mga bagong miyembro patungo sa daan ng Cultivation."Sambit ni Dino Li na isa sa mga Elder ng Li Clan. Alam niyang isa itong seryosong sitwasyon at kailangan nilang makuha ang puwesto maski isa man lang sa kompetisiyon na iyon. Tuwing sampong taon lamang dumarating ang oportunidad na ito para sa kanilang mga maituturing lamang na ordinayong Clan lamang na maliit na sakop ng lugar na ito. Ang ganitong oportunidad ay isang malaking biyaya para sa kanila ngunit matinding presyur ito para sa kanila lalo pa't maraming angkan ang kanilang mababangga lalo na ang mga talentadong mga henyo ng mga bagong henerasyon ay siguradong lilitaw sa oras ng kompetisiyon na siguradong magiging matinding kalaban ng kanilang bagong henerasyon ng Li Clan.

"Wala na tayong magagawa pa kung hindi man tayo palarin na makatapak sa lugar na iyon. Alam nating marami pang bagay ang ating dapat problemahin lalong-lalo na ang ating pang-araw-araw na buhay at ang ating kaligtasan. Kung hindi talaga para sa atin ang oportunidad na iyon ay wala tayong magagawa. Alam kung may awa ang nakakataas sa atin." Sambit ni Chief Sandro Li na may positibong pananaw para sa bukas nila. Tipid itong ngumiti.

Nagkaroon ng katahimikan sa buong sulok ng silid tanda na tama ang sinabi ni Chief Sandro Li. Marami pa silang poproblemahin na magpapatagal pa ng kanilang angkan hanggang sa susunod na mga henerasyon.

"Mayroon pa kayong mga tanong? Kung wala na ay maaari na kayong umalis." Sambit ni Chief Sandro Li sa mga Elders. Alam niyang maraming bumabagabag sa bawat isa sa kanila hindi ukol sa kompetisiyon kundi sa mga sinabi niya kanina lamang.

Unti-unting umalis ang limang Elders sa silid na ito at magalang na tumungo o nilisan ang lugar na ito uoang gawin ang kanilang mga tungkulin. Sa totoo lamang ay mabigat ang tungkulin ng bawat isa sa kanila lalo na sa Chief dahil kaunting pagkakamali lamang ay siguradong babagsak ang kanilang pundasyon ng kanikang Li Clan.

Napabuntong hininga na lamang si Chief Sandro Li kasabay ng pagtayo nito at muling nagwika.

"Sana ay magkaroon ng mga talentadong Cultivator sa bagong henerasyon na ito, siguradong babagsak ang Li Clan sa oras na mawalan ito ng bagong pundasyon sa hinaharap." Sambit ni Chief Sandro Li habang nskatanaw sa mga bituin ngunit agad din nitong tinungo ang pintuan at mabilis na nilisan ang lugar.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Ecb0789: Good concept. I liked the characters. Needs a proof read. Had to reread a few sentences to get it to sound right. 4.3/5

Jeanette Flynn: brilliant story and love meeting the different characters.

Karis: I love the book but I dislike the way they updated it,I would love to recommend it to my friends cause we're fans of werewolf stories.

Heather: I have been looking for a new author for awhile now...so glad I found this story!

carolina Gonzalez: What can I say I love this series and read it more that 10 times each just waiting updates of book 7 🤣

Arpita Khanda: Nice story. Really interesting. I am really enjoying it. Chole should tell her parents by now....... Why she is waiting???

Nancy Cain: Such an amazing story, carried on beautifully from the first book. I live in anticipation for the next story! Thank You!

darlenemuza: A very well written crime mystery novel.A plot well thought out plot with very interesting complex characters.

Casian A Beckford: Greeat book every story was unique and enjoyable. Words cant describe how great this series is. i love it

More Recommendations

Caitrina: All ways something happening, keeps you on your toes

Mattie Hoffman: like I wanna know if she had pups, their relationship grow stuff like that lmao I need more

D: I like how he had to work for it. The 10 year long crush 😻 and the moment she thought they weren’t mates lol

D: This was one of the more scary books because for a moment thought we lost a love character

SkyeJOelofse: I'm dying!!! This is epic! Best one I've ever read!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.